STWARDNIENIE WIELOOGNISKOWE (SCLEROSIS MULTIPLEX, SIVE

STWARDNIENIE WIELOOGNISKOWE (SCLEROSIS MULTIPLEX, SIVE DISSEMINATA, SIVE POLYSCLEROSIS) Stwardnienie wieleogniskowe może przebiegać bez wyraźniejszych zaburzeń psy- chicznych. Przy dokładniejszym badaniu można jednak niemal zawsze stwierdzić objawy zespołu psycheorganicznego. W ciężkich przypadkach rzuca się w oczy euforia, która jaskrawo odbija od tragicznego stanu zdrowia chorego. Niektórzy chorzy bywają przygnębieni, inni znowu drażliwi. Otępienie tylko wyjątkowo osiąga większe rozmiary, zawsze jednak można stwierdzić pewne upośledzenie sprawności umysłowej, obniżenie zdolności zapamiętywania i osłabienie innych czynności pamięciowych. Czasem widać wyraźną chwiejność uczuciową, a nawet nietrzymanie afek- tów. Chorzy bywają kapryśni i opryskliwi albo mrukliwi i smutni. Zazwyczaj zabu- rzenia charakterologiczne i otępienie pogarszają się równolegle do narastania obja- wów neurologicznych: U niektórych drażliwych chorych dochodzi czasem do wybu- chów gniewu lub wściekłości, przy czym pole świadomości może ulec tak znacznemu zwężeniu, że pozostaje potem niepamięć. Podobnie też dochodzi niekiedy, niezależnie od śmiechu i płaczu przymusowego, do napadów wylewnego uzewnętrzniania czy to radości, czy rozpaczy. Euforia może przebiegać z apatią albo też niekiedy z zacho- waniem błaznowatym, przypominającym morię. Najczęstszym powikłaniem bywa histeria. Zwłaszcza na początku choroby, w okresie neurastenicznym, nadbudowa psy- chogenna bywa tak mocno podkreślona, że zasłania czasem podstawową sprawę. Od- nosi się niekiedy wrażenie, jak gdyby chory bezwiednie starał się agrawować swoje , objawy, byle mu uwierzono, że jest naprawdę chory. Powikłania psychotyczne zda- rzają się rzadko, przeważnie w późniejszym okresie choroby. Czasem przyostrym początku choroby dołącza się majaczenie. Może ono jednak również wystąpić w da- leko posuniętym procesie chorobowym. Ponadto widuje się zespoły cykle- i schizo- frenoidalne, z tych ostatnich szczególnie zespół paranoidalny. Spotkać też można zamroczenia typu albo padaczkowego, albo histerycznego. Powiklania histeryczne otwierają szczególnie wdzięczne pole do popisu dla psychoterapii. [więcej w: , olejek do włosów, pieczenie w miejscach intymnych, olejki do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.