Presomnolencje, która jest zaburzeniem swiadomosci

Presomnolencję, która jest zaburzeniem świadomości lekkiego stopnia, można równie łatwo przeoczyć jak nieznacznie zaznaczone objawy zespołu psychoor- ganicznego. Często na początku w ciągu tygodni i miesięcy może się ona wyra- żać jedynie uczuciem znużenia umysłowego i fizycznego, upośledzeniem toku myślowego, skłonnością do bezmyślnego i bezczynnego trwania, obniżeniem .zainteresowań i odsunięciem się od zwykłych uciech, od ludzi i od hałasów. Na- stępuje stępienie wrażliwości (perditio reagilitatis) i uczuć wyższych. Wszystko to może nie rozprzęgać zwartości struktury osobowości i długi czas nie obni- żać zdolności chorego do pracy, tak iż otoczenie może nie widzieć zaburzeń. Przy uważnym badaniu psychiatrycznym uderza jednak spowolnienie chorych, ich utrudnione pojmowanie, obniżony napęd, rozproszenie uwagi, pewien brak osobistego udziału w życiu otoczenia, a nawet jakby zautomatyzowanie działań. Objawy. te we wczesnym okresie mogą się przeplatać z objawami neurastenicz- nymi. Presomnolencja jest wyrazem czynnościowych zaburzeń kory mózgowej. Rozpoznanie jest jeszcze bardziej ułatwione, jeżeli zespól ten, a także zespół psychoorganiczny zejdą się z padaczkowymi. U chorych tych mogą się wytwo- rzyć typowe dla padaczki cechy charakteropatyczne. Wprawdzie i w padaczce samoistnej (kryptogennej) zdarzają się często jakościowe zaburzenia świado- mości, jednakże chodzi tu o zaburzenia o typie stanów pomrocznych, podczas gdy dla guzów mózgu znamienne są zaburzenia o charakterze presomnolencji. Do rozpoznania guza mózgu mogą się przyczynić napady o . cechach ognisko- wych, najczęściej jacksonowskie ruchowe lub rzadziej czuciowe, także napady zwrotne (adwersyjne). Szczególne jednak znaczenie dla psychiatrii posiadają napady hakowe (uncinate fits, Uncinatus – Aura), które można spożytkować lokalizacyj nie, gdyż zależą one od podrażnienia lub uszkodzenia zakrętu hako- wego (gyrus uncinatus) i hipokampa przy guzach płata skroniowego. Chodzi tu o napadowo doznawane wrażenia zapachów lub rzadziej smaków, czasem po- łączone z mlaskaniem. “vV czasie napadu chorzy przeżywają stany marzeniowe (dreamy states), w których widzą wzrokowo (wizyjnie) sceny jak w marzeniu sennym. Nie są to oczywiście halucynacje wzrokowe (chociaż w piśmiennictwie często używa się tego określenia), gdyż przeżyciom tym brak jest sądu realizu- jącego: chorzy nie tracą przekonania o nierzeczywistości widzianych obrazów. [hasła pokrewne: , Balsam Johnson, olejek cbd, integracja sensoryczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.