POWIKLANIA MOZGOWE PRZYZAKAZNE (ENCEPH ALOMYELOSlS

POWIKŁANIA MOZGOWE PRZYZAKAŹNE (ENCEPH ALOMYELOSlS P ARAlN FECT IOSA) Po odrze, ospie, kokluszu, ospie wietrznej, różyczce, śwince i innych. wirusowych chorobach zakaźnych, a również po szczepieniach ochronnych, np. przeciw ospie, I wściekliźnie, dochodzi czasem do powikłań mózgowych, być może alergicznej na- tury, w postaci ognisk w istocie białej koło naczyń żylnych z demielinizacją. Po- dobne ogniska powstają w rdzeniu, stąd używana dotąd nazwa encephalomyelitis disseminata. Z nowszych badań, o których jeszcze wspomnimy, wynika, że zmiany te nie są natury zapalnej, dlatego słuszniej powinno się mówić o encephalosis. Okres wylęgania trwa zwykle do 2 tygodni. Przebieg jest ostry i bardzo ciężki. Gorączce, drgawkom padaczkowatym, objawom oponowym, czasem niedowładom i poraże- niom najczęściej wiotkim towarzyszą z zasady” zaburzenia ilościowe świadomości, od ospałości poprzez sopor aż do stanu śpiączkowego. W niektórych przypadkach stan pótśptaczlcowy i śpiączkowy utrzymują się w ciągu wielu tygodni. W lżejszych przypadkach następuje wyleczenie, w cięższych chorzy albo umierają, albo wychodzą z trwałymi następstwami neurologicznymi lub psychiatrycznymi. Jako pozostałość widuje się różne stopnie otępienia lub zaburzenia charakteru, którym poświęcimy osobne rozważania. Rokowanie w poszczepiennych powikłaniach mózgowych naj- częściej określa się jako pomyślne, nie licząc się z odległymi następstwami charak- teropatycznymi, które grożą zwłaszcza wtedy, gdy s sprawa dotknie mózgu małego dziecka. U dorosłych częstsze są następstwa typu otępiennego. Z następstwami tymi trzeba się liczyć przy stawianiu rokowania, a także przy zbieraniu wywiadów po wielu latach, gdy szukamy etiologii stwierdzanego zespołu psychoorganicznego. Praw- dopodobnie do tego samego rzędu schorzeń zaliczyć trzeba zapalenia mózgu (czy też niezapalne odczyny) widywane w przebiegu leczenia związkami arsenu, np. sal- warsanem. Do n aj częstszych powikłań epigenetycznych we wszystkich tych spra- wach należą majaczenie oraz amencja. Ten ostatni zespół przebiegający z zasady bardzo ciężko i prowadzący do rychłego zejścia śmiertelnego. oznaczony bywa często w piśmiennictwie niesłuszną nazwą delirium acutU1n. W groźnych tych powikłaniach naj skuteczniejszym środkiem uspokajającym okazał się largaktyl. [przypisy: , okulista, stomatologia Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Tags: , ,

Comments are closed.