Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

POWIKLANIA MOZGOWE PRZYZAKAZNE (ENCEPH ALOMYELOSlS

Tuesday, July 12th, 2016

POWIKŁANIA MOZGOWE PRZYZAKAŹNE (ENCEPH ALOMYELOSlS P ARAlN FECT IOSA) Po odrze, ospie, kokluszu, ospie wietrznej, różyczce, śwince i innych. wirusowych chorobach zakaźnych, a również po szczepieniach ochronnych, np. przeciw ospie, I wściekliźnie, dochodzi czasem do powikłań mózgowych, być może alergicznej na- tury, w postaci ognisk w istocie białej koło naczyń żylnych z demielinizacją. Po- dobne ogniska powstają w rdzeniu, stąd używana dotąd nazwa encephalomyelitis disseminata. Z nowszych badań, o których jeszcze wspomnimy, wynika, że zmiany te nie są natury zapalnej, dlatego słuszniej powinno się mówić o encephalosis. Okres wylęgania trwa zwykle do 2 tygodni. Przebieg jest ostry i bardzo ciężki. Gorączce, drgawkom padaczkowatym, objawom oponowym, czasem niedowładom i poraże- niom najczęściej wiotkim towarzyszą z zasady” zaburzenia ilościowe świadomości, od ospałości poprzez sopor aż do stanu śpiączkowego. W niektórych przypadkach stan pótśptaczlcowy i śpiączkowy utrzymują się w ciągu wielu tygodni. W lżejszych przypadkach następuje wyleczenie, w cięższych chorzy albo umierają, albo wychodzą z trwałymi następstwami neurologicznymi lub psychiatrycznymi. Jako pozostałość widuje się różne stopnie otępienia lub zaburzenia charakteru, którym poświęcimy osobne rozważania. Rokowanie w poszczepiennych powikłaniach mózgowych naj- częściej określa się jako pomyślne, nie licząc się z odległymi następstwami charak- teropatycznymi, które grożą zwłaszcza wtedy, gdy s sprawa dotknie mózgu małego dziecka. U dorosłych częstsze są następstwa typu otępiennego. Z następstwami tymi trzeba się liczyć przy stawianiu rokowania, a także przy zbieraniu wywiadów po wielu latach, gdy szukamy etiologii stwierdzanego zespołu psychoorganicznego. Praw- dopodobnie do tego samego rzędu schorzeń zaliczyć trzeba zapalenia mózgu (czy też niezapalne odczyny) widywane w przebiegu leczenia związkami arsenu, np. sal- warsanem. Do n aj częstszych powikłań epigenetycznych we wszystkich tych spra- wach należą majaczenie oraz amencja. Ten ostatni zespół przebiegający z zasady bardzo ciężko i prowadzący do rychłego zejścia śmiertelnego. oznaczony bywa często w piśmiennictwie niesłuszną nazwą delirium acutU1n. W groźnych tych powikłaniach naj skuteczniejszym środkiem uspokajającym okazał się largaktyl. [przypisy: , okulista, stomatologia Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Opisane zaburzenia psychiczne na tle

Tuesday, July 12th, 2016

Opisane zaburzenia psychiczne na tle zakaźnym dotyczą ostrych psychoz czynnościowych. Chocież przebteg ich jest zaz”Wczaj burzliwy i robią one na laikach wstrząsające wrażenie, to jednak przeważnie przemijają wraz z zaka- żeniem bez pozostawiania trwałych organicznych uszkodzeń mózgu. Daleko gorsze rokowniczo są przypadki, w których doszło do zmian organicznych tkanki mózgowej. Wśród burzliwych objawów choroby zakaźnej stan zapalny mózgu często uchodzi uwagi leczącego lekarza. Po ustąpieniu zakażenia wy- chodzą na jaw późne i niestety trwałe następstwa przebytego zapalenia mózgu. Jeżeli stało się to u małego dziecka, to cały dalszy rozwój wyższych czynności nerwowych ulega zazwyczaj skrzywieniu pod postacią albo niedorozwoju, albo charakteropatii. Dla przykładu przytoczę badania Schachtera (1954), dotyczące następstw przebytego w latach między 7 a 12 rokiem życia duru brzusznego. Spośród 10 dzieci tylko dwoje zachowało prawidłowy poziom inteligencji, troje źaś obniżyło się do dolnej granicy tego poziomu, reszta wykazała niedorozwój róż- nego stopnia. U pięciorga dzieci można było stwierdzić organiczne zaburzenia charakteru, częściowo skojarzone z niedorozwojem umysłowym. Troje dzieci wyszło z padaczką. Im wiższy wiek chorego, tym bardziej zazwyczaj .górują zaburzenia charakterologiczne nad otępiennymi. W przypadkach tych w prze- biegu duru brzusznego dochodzi do rozlanego zapalenia mózgu, przy czym z punktu widzenia anatomii patologicznej najwięcej dotknięte bywają pod- wzgórza. Z nowszych doświadczeń klinicznych wiadomo, że zapalenie mózgu może stanowić powikłanie przebiegu odry, krztuśca i wielu innych dziecięcych chorób zakaźnych. Charakteropatie na tym tle omówimy w osobnym rozdziale ze względu na ich podobieństwo do psychopatii. Ostatnio jednak zmieniły się poglądy na patogenezę opisanego powyżej przy- zakaźnego zapalenia mózgu (encephaLitis paraillfectiosa). Mianowicie Mattyus (1958) dowiódł, że zmiany w obrębie mózgowia nie mają charakteru zapalnego lecz powstają z niedotleniania. Badanie histopatologiczne ujawniło w 3 opisa- . nych przez autora przypadkach ogniska martwicze tkanki mózgowej, a więc zmiany anoksyj no-naczyniowe. W jednym przypadku chodziło o toksyczną plo- nicę powikłaną zapaleniem mięśnia sercowego i nerek, w dwóch innych przy- padkach o ciężko przebiegające odoskrzelowe zapalenie płuc. Przed śmiercią stwierdzało się objawy odmóżdżeniowe i napady drgawkowe. Przyczyną nie- dotlenienia są ciężkie zaburzenia krążenia, także zmniejszenie powierzchni oddechowej. Czynnikiem wywołującym niedotlenienie mózgu bywają też liczne napady drgawkowe. W jednym z przypadków stwierdzono porencefalię, która, jak z tego widać, może być wywołana zaburzeniami krążenia. Odkrycia te wskazują nam drogę zapobiegawczą: należy wcześnie wyłączać czynniki po- wodujące anoksję, również trzeba zmniejszyć zapotrzebowanie tkanki mózgo- wej na tlen, np. za pomocą hibernacji. [więcej w: , integracja sensoryczna, pieczenie w miejscach intymnych, stomatologia Kraków ]