Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Trudniejsze jest roznicowanie z zapaleniem

Tuesday, July 12th, 2016

Trudniejsze jest roznicowanie z zapaleniem gruźliczym przy w cięciach międzypłatowych (periscissuritis tub er- culosa), gdy choroba jest jeszcze w okresie początkowym. W obu choro- bach widać przy badaniu radiologicznym cień tuż w okolicy wcięcia międzypłatowego między górnym a środkowym płatem prawego płuca. W pierwotnej płatowej gruźlicy płuc cień ten jednak szybko szerzy się stąd na środkową część górnego płata, już wcześnie powstaje tu jama i sprawa przechodzi na górną część tegoż płata. Nieraz wszakże odróżnić tych spraw nie podobna. Istotnie gruźlicze zapalenie płatowe po pewnym czasie trwania może rozchodzić się częściowo, tak iż szczyt staje się przejrzysty, a: część płata przy wcięciu międzypłatowym pozostaje zacie- niona. Zapalenie gruźlicze płuc przy wcięciach międzypłatowych jest w tych przypadkach wyrazem gruźliczego zapalenia płatowego w okre- sie cofania się. Z drugiej strony takie zapalenie płuc przy wcięciach, szerząc się, może drogą powtarzających się nawałów zająć cały płat górny i dać obraz pierwotnego gruźliczego zapalenia płatowego. Od przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej rozlanej różni się przewlekłe płatowe gruźlicze zapalenie płuc tym, że dotyczy całego płata i ostro odgranicza się przy badaniu radiologicznym od środkowego płata. Przewlekłe płatowe zapalenie pierwotne płuc może być mylnie wzięte Zaotorbione zapalenie opłucnej w okolicy szczytu płuca (pleuritis apicalis saccata). W zapaleniu opłucnej szczytowej badanie radiologiczne wykrywa ciemny jednolity cień odpowiednio do położenia szczytu płucnego, nie idący ku dołowi poniżej IV żebra. Cień ten jest ograniczony przyśrodkowo przez śródpiersie, bocznie przez ścia- nę klatki piersiowej, a od dołu przez linię wklęsłą ku górze idącą sko- śnie ku dołowi i na zewnątrz. Przebieg dolnej granicy umożliwia od- różnienie zapalenia płatowego w okresie zapadania się płata oo otor- bionej postaci zapalenia opłucnej szczytowej, w zapaleniu bowiem pła- towym dolna granica przebiega wyraźnie skośnie ku dołowi i ku we- wnątrz. [więcej w: , surówki bawełniane, przydomowe oczyszczalnie ścieków, badania psychologiczne ]