Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu

Tuesday, July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu u dzieci i młodocianych są szczególnym zagadnieniem; któremu poświęcił swe badania Corboz (1958). Z dokładnie przebadanych 52 dzieci 48 (92%) wykazywało zaburzenia psy- chiczne. Nie było np. zaburzeń psychicznych w jednym przypadku glejaka nerwu wzrokowego wielkości grochu i w trzech przypadkach guzów podnamio- towych w pierwszym okresie przedoperacyjnym. Symptomatologia jest bogat- sza niż u dorosłych, gdyż do ogólnych zaburzeń dołączają się zmiany wynika- jące z rozwoju psychicznego dziecka, a więc zjawiska regresji i zahamowania rozwoju. Objawy można podzielić na trzy grupy: 1) przy rozlanym uszkodzeniu mózgu: zaburzenia świadomości, dziecięcy względnie młodzieńczy zespół psychoorganiczny, regresja i zatrzymanie roz- woju; 2) przy miejscowym uszkodzeniu: uwarunkowane lokalizacyjnie zaburzenia świadomości (pień mózgu), elementarne “omamy” wzrokowe (bez sądu reali- zującego), ogniskowe objawy psychiczne; 3) objawy reaktywne tylko pośrednio zależne od guza. U 28 dzieci (54%) stwierdzono zaburzenia świadomości zależne. od wzmożo- nego ciśnienia śródczaszkowego. Lekką somnolencję, która wyraża się zobo- jętnieniem, apatią i trudnościami skupienia się, bierze się czasem niesłusznie za zanik napędu, uwarunkowany lokalnie. Świadomość przejaśnia się po przed- operacyjnym drenażu komór. Samorzutne przejaśnienia do 14 r. Ż. pochodzą prawdopodobnie z rozluźnienia lub rozsadzenia szwów. Zaburzenia świado- mości są odwracalne; jeżeli trwają długo, prowadzą w końcu do zespołu psy- choorganicznego. Do 3 r. Ż. wykształcone już czynności psychiczne zanikają w odwracalnej kolejności ich powstawania. Zespół psychoorganiczny stwier- dzono u 2•4 chorych (46%). Sprawność dzieci obniża się zarówno pod wzglę- dem ilościowym, jak i jakościowym. Dzieci te szybko się męczą, cierpi ich czynna uwaga, co jest widoczne w czasie nauki w szkole. W odróżnieniu od dorosłych upośledzenie zdolności zapamiętywania może się długi czas nie rzu- cać w oczy. Myślenie przebiega wolniej, skojarzenia ubożeją, pojawiają się perseweracje, organiczne konfabulacje są u dzieci rzadkością. W życiu afek- tywnym zauważyć można pogłębienie się chwiejności, wzmożoną impulsyw- ność, stępienie afektywne i obniżenie się wyższych zainteresowań. Osobowość staje się egocentryczna, giną uczucia etyczne, do głosu dochodzą pierwotne po- pędy i instynkty. Po udanym zabiegu neurochirurgicznym objawy te szybko się cofają, o ile nie doszło do trwałych zniszczeń tkanki mózgowej. Wówczas pozostaje trwały zespół psychoorganiczny. Przewlekły nastrój euforyczny może świadczyć o uszkodzeniu płatów czołowych, jednakże bynajmniej nie stanowi w tym kierunku dowodu. [patrz też: , catering dietetyczny, Prywatne przedszkole Kraków, medycyna estetyczna ]

Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna.

Tuesday, July 12th, 2016

Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna. Różno- rodność obrazów klinicznych zależy od natury zakażenia, od osobniczego sposobu reagowania układu nerwowego na czynnik zakaźny i od umiejscowienia zmian cho- robowych w mózgu. Psychozy są wyrazem zatrucia tkanki mózgowej jadami drob- noustrojów chorobotwórczych, lecz są one również wytworem samoobronnych, regu- .lacyjnych, ochronnych urządzeń ustroju żywego. Zasadniczo zajmujemy się tutaj zmianami w mózgu odwracalnymi. Jeżeli pozostają po przebyciu choroby zakaźnej jakieś ubytki czasem nie od razu klinicznie uchwytne, to nie należą one do roz- ważań w tym miejscu. Omówione one zostaną tam, gdzie będzie mowa o zapale- niach mózgu zakaźnych lub tzw. przyzakaźnych. Czynnik infekcyjno-toksyczny wy- wiera dzlaranie zarówno na korę mózgową, jak i na układ podkorowy. Kora odpo- wiada na zakażenia przejawami rozlanego hamowania ochronnego, przy czym mogą występować stany fazowe (Gilarowski, 1954). Jest rzeczą uderzającą, jak nikle zmiany anatomopatologiczne stwierdza się przeważnie w przypadkach bardzo bujnych psy- choz. Zazwyczaj stwierdza się wybitne przekrwienie opon mózgowych i mózgu, przy czym nie zawsze nawet dochodzi do obrzęku mózgu, Psychozy infekcyjne są czynnościowym odczynem calego mózgu na działanie czynnika toksyczno-infekcyj- nego. Zazwyczaj nie widzi się zmian anatomicznych w takich czy innych częściach mózgu, oczywiście o ile nie dojdzie do organicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. Tym się tłumaczy kliniczne zjawisko stwierdzane w ostrych psychozach na tle za- kaźnym: mimo burzliwego przebiegu są to przeważnie psychozy dobrotliwe, które nie pozostawiają w przeważającej większości przypadków żadnych ubytków w ośrod- kowym układzie nerwowym. [patrz też: , Prywatne przedszkole Kraków, olejek cbd, dentysta Kraków ]