Posts Tagged ‘półpasiec objawy u dorosłych zdjęcia’

Ryzyko raka jelita grubego w rodzinach pacjentów z polipowatymi polipowatymi cd

Tuesday, December 4th, 2018

Ponieważ skorygowana pod względem wieku zapadalność na raka okrężnicy w Stanach Zjednoczonych wzrosła z czasem, szacunki dotyczące względnego ryzyka zostały skorygowane w odniesieniu do roku kalendarzowego urodzenia i płci członków rodziny.21 Rok urodzenia został wykorzystany jako zmienna ciągła w porównaniu częstości występowania raka jelita grubego wśród rodziców i rodzeństwa pacjentów z częstością występowania wśród współmałżonków. Rok urodzenia krewnych pierwszego stopnia silnie korelował z wiekiem pacjenta w momencie rozpoznania gruczolaka. Aby uwzględnić okresy niższego i wyższego ryzyka i nadal oceniać ryzyko raka jelita grubego w odniesieniu do wieku przy rozpoznaniu gruczolaka, rok urodzenia rodziców był dychotomiczny jak przed 1890 lub 1890 rokiem lub później, a dla rodzeństwa jak przed rokiem 1925 lub 1925 lub później. Współzmienna płeć i kalendarzowy rok urodzenia zostały włączone do analizy w postaci kategorii reprezentujących płeć krewnego pierwszego stopnia i wcześniejszego lub późniejszego okresu urodzenia.
Częstość występowania raka jelita grubego u małżonków porównywano z częstością występowania raka jelita grubego u osób małoletnich.22 osobo-lat ryzyka od urodzenia do dnia, w którym małżonek był ostatni znany jako żywy, obliczono dla każdego z małżonków i pomnożono przez wiek, płeć oraz zależne od czasu wskaźniki raka okrężnicy i odbytnicy w populacji ogólnej w celu uzyskania spodziewanej liczby nowotworów jelita grubego u małżonków. …read more

Zakażenia prątkami gruźlicy.

Wednesday, November 14th, 2018

Zamurowane prątki mogą podtrzymywać nadal stan alergii przez całe życie ich nosicieli. W okresie tego utajenia zakażenie gruźlicze – wykrywa się tylko odczynami tuberkulinowymi. Prątki zamurowane mogą ożyć pod wpływem czynników osłabiających ustrój i wywołać gruźlicę, najczęściej płuc. Kostnienie węzłów chłonnych zdarza się znacznie rzadziej niż ogniska pierwotnego. Niekiedy pierwotny zespół gruźliczy ulega doszczętnemu wygojeniu z zupełnym wygaśnięciem alergii. …read more

Gruźlica.

Wednesday, November 14th, 2018

Podkładem anatomicznym nacieków pierwotnych mogą być, jak stwierdził Janusz Zeylancl, różne zmiany anatomiczne, począwszy od przekrwienia i zapadnięcia płuc poprzez różne postaci wysięku w pęcherzykach płucnych, z objawami zapalenia śródmiąższowego aż do wytwarzania tkanki gruźliczej. Los nacieku pierwotnego bywa rozmaity. Naciek pierwotny z czasem bardzo często ustępuje, niekiedy nie pozostawiając żadnego śladu. W razie dużej wrażliwości tkanki płucnej na jady gruźlicze oraz silniejszego ich działania naciek może zserowacieć, zwłaszcza u dzieci w wieku do drugiego roku życia. W innych znowu przypadkach naciek pierwotny kończy się, wskutek alergii stwardniającej, rozrostem tkanki łącznej z następowym jej włóknieniem. …read more

Pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy.

Wednesday, November 14th, 2018

U niemowląt i u dzieci w pierwszych latach życia zserowaciałe węzły chłonne mogą przebijać się do naczynia limfatycznego już w okresie pierwszego zakażenia. Prątki dostają się w tych przypadkach z tego naczynia poprzez przewód piersiowy do krwi i mogą wywołać ostrą gruźlicę prosówkową płuc, a przesuwając się dalej przez naczynia włoskowate płuc do dużego krążenia – ostrą gruźlicę płuc prosówkową uogólnioną lub przerzuty w jednym albo w kilku narządach, między innymi często ostre gruźlicze zapalenie opon mózgowych. W ten sposób pierwszorzędny okres gruźlicy przechodzi bezpośrednio w okres drugorzędny Rankego, tzn. w okres uogólnienia gruźlicy (generalisatio tuberculosa praecox). Po drugim roku życia dostawanie się prątków do zserowaciałych węzłów zespołu pierwotnego do krwi zdarza się coraz rzadziej. …read more