Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

STWARDNIENIE WIELOOGNISKOWE (SCLEROSIS MULTIPLEX, SIVE

Tuesday, July 12th, 2016

STWARDNIENIE WIELOOGNISKOWE (SCLEROSIS MULTIPLEX, SIVE DISSEMINATA, SIVE POLYSCLEROSIS) Stwardnienie wieleogniskowe może przebiegać bez wyraźniejszych zaburzeń psy- chicznych. Przy dokładniejszym badaniu można jednak niemal zawsze stwierdzić objawy zespołu psycheorganicznego. W ciężkich przypadkach rzuca się w oczy euforia, która jaskrawo odbija od tragicznego stanu zdrowia chorego. Niektórzy chorzy bywają przygnębieni, inni znowu drażliwi. Otępienie tylko wyjątkowo osiąga większe rozmiary, zawsze jednak można stwierdzić pewne upośledzenie sprawności umysłowej, obniżenie zdolności zapamiętywania i osłabienie innych czynności pamięciowych. Czasem widać wyraźną chwiejność uczuciową, a nawet nietrzymanie afek- tów. Chorzy bywają kapryśni i opryskliwi albo mrukliwi i smutni. Zazwyczaj zabu- rzenia charakterologiczne i otępienie pogarszają się równolegle do narastania obja- wów neurologicznych: U niektórych drażliwych chorych dochodzi czasem do wybu- chów gniewu lub wściekłości, przy czym pole świadomości może ulec tak znacznemu zwężeniu, że pozostaje potem niepamięć. Podobnie też dochodzi niekiedy, niezależnie od śmiechu i płaczu przymusowego, do napadów wylewnego uzewnętrzniania czy to radości, czy rozpaczy. Euforia może przebiegać z apatią albo też niekiedy z zacho- waniem błaznowatym, przypominającym morię. Najczęstszym powikłaniem bywa histeria. Zwłaszcza na początku choroby, w okresie neurastenicznym, nadbudowa psy- chogenna bywa tak mocno podkreślona, że zasłania czasem podstawową sprawę. Od- nosi się niekiedy wrażenie, jak gdyby chory bezwiednie starał się agrawować swoje , objawy, byle mu uwierzono, że jest naprawdę chory. Powikłania psychotyczne zda- rzają się rzadko, przeważnie w późniejszym okresie choroby. Czasem przyostrym początku choroby dołącza się majaczenie. Może ono jednak również wystąpić w da- leko posuniętym procesie chorobowym. Ponadto widuje się zespoły cykle- i schizo- frenoidalne, z tych ostatnich szczególnie zespół paranoidalny. Spotkać też można zamroczenia typu albo padaczkowego, albo histerycznego. Powiklania histeryczne otwierają szczególnie wdzięczne pole do popisu dla psychoterapii. [więcej w: , olejek do włosów, pieczenie w miejscach intymnych, olejki do włosów ]

Opisane zaburzenia psychiczne na tle

Tuesday, July 12th, 2016

Opisane zaburzenia psychiczne na tle zakaźnym dotyczą ostrych psychoz czynnościowych. Chocież przebteg ich jest zaz”Wczaj burzliwy i robią one na laikach wstrząsające wrażenie, to jednak przeważnie przemijają wraz z zaka- żeniem bez pozostawiania trwałych organicznych uszkodzeń mózgu. Daleko gorsze rokowniczo są przypadki, w których doszło do zmian organicznych tkanki mózgowej. Wśród burzliwych objawów choroby zakaźnej stan zapalny mózgu często uchodzi uwagi leczącego lekarza. Po ustąpieniu zakażenia wy- chodzą na jaw późne i niestety trwałe następstwa przebytego zapalenia mózgu. Jeżeli stało się to u małego dziecka, to cały dalszy rozwój wyższych czynności nerwowych ulega zazwyczaj skrzywieniu pod postacią albo niedorozwoju, albo charakteropatii. Dla przykładu przytoczę badania Schachtera (1954), dotyczące następstw przebytego w latach między 7 a 12 rokiem życia duru brzusznego. Spośród 10 dzieci tylko dwoje zachowało prawidłowy poziom inteligencji, troje źaś obniżyło się do dolnej granicy tego poziomu, reszta wykazała niedorozwój róż- nego stopnia. U pięciorga dzieci można było stwierdzić organiczne zaburzenia charakteru, częściowo skojarzone z niedorozwojem umysłowym. Troje dzieci wyszło z padaczką. Im wiższy wiek chorego, tym bardziej zazwyczaj .górują zaburzenia charakterologiczne nad otępiennymi. W przypadkach tych w prze- biegu duru brzusznego dochodzi do rozlanego zapalenia mózgu, przy czym z punktu widzenia anatomii patologicznej najwięcej dotknięte bywają pod- wzgórza. Z nowszych doświadczeń klinicznych wiadomo, że zapalenie mózgu może stanowić powikłanie przebiegu odry, krztuśca i wielu innych dziecięcych chorób zakaźnych. Charakteropatie na tym tle omówimy w osobnym rozdziale ze względu na ich podobieństwo do psychopatii. Ostatnio jednak zmieniły się poglądy na patogenezę opisanego powyżej przy- zakaźnego zapalenia mózgu (encephaLitis paraillfectiosa). Mianowicie Mattyus (1958) dowiódł, że zmiany w obrębie mózgowia nie mają charakteru zapalnego lecz powstają z niedotleniania. Badanie histopatologiczne ujawniło w 3 opisa- . nych przez autora przypadkach ogniska martwicze tkanki mózgowej, a więc zmiany anoksyj no-naczyniowe. W jednym przypadku chodziło o toksyczną plo- nicę powikłaną zapaleniem mięśnia sercowego i nerek, w dwóch innych przy- padkach o ciężko przebiegające odoskrzelowe zapalenie płuc. Przed śmiercią stwierdzało się objawy odmóżdżeniowe i napady drgawkowe. Przyczyną nie- dotlenienia są ciężkie zaburzenia krążenia, także zmniejszenie powierzchni oddechowej. Czynnikiem wywołującym niedotlenienie mózgu bywają też liczne napady drgawkowe. W jednym z przypadków stwierdzono porencefalię, która, jak z tego widać, może być wywołana zaburzeniami krążenia. Odkrycia te wskazują nam drogę zapobiegawczą: należy wcześnie wyłączać czynniki po- wodujące anoksję, również trzeba zmniejszyć zapotrzebowanie tkanki mózgo- wej na tlen, np. za pomocą hibernacji. [więcej w: , integracja sensoryczna, pieczenie w miejscach intymnych, stomatologia Kraków ]