Posts Tagged ‘olejki do włosów’

STWARDNIENIE WIELOOGNISKOWE (SCLEROSIS MULTIPLEX, SIVE

Tuesday, July 12th, 2016

STWARDNIENIE WIELOOGNISKOWE (SCLEROSIS MULTIPLEX, SIVE DISSEMINATA, SIVE POLYSCLEROSIS) Stwardnienie wieleogniskowe może przebiegać bez wyraźniejszych zaburzeń psy- chicznych. Przy dokładniejszym badaniu można jednak niemal zawsze stwierdzić objawy zespołu psycheorganicznego. W ciężkich przypadkach rzuca się w oczy euforia, która jaskrawo odbija od tragicznego stanu zdrowia chorego. Niektórzy chorzy bywają przygnębieni, inni znowu drażliwi. Otępienie tylko wyjątkowo osiąga większe rozmiary, zawsze jednak można stwierdzić pewne upośledzenie sprawności umysłowej, obniżenie zdolności zapamiętywania i osłabienie innych czynności pamięciowych. Czasem widać wyraźną chwiejność uczuciową, a nawet nietrzymanie afek- tów. Chorzy bywają kapryśni i opryskliwi albo mrukliwi i smutni. Zazwyczaj zabu- rzenia charakterologiczne i otępienie pogarszają się równolegle do narastania obja- wów neurologicznych: U niektórych drażliwych chorych dochodzi czasem do wybu- chów gniewu lub wściekłości, przy czym pole świadomości może ulec tak znacznemu zwężeniu, że pozostaje potem niepamięć. Podobnie też dochodzi niekiedy, niezależnie od śmiechu i płaczu przymusowego, do napadów wylewnego uzewnętrzniania czy to radości, czy rozpaczy. Euforia może przebiegać z apatią albo też niekiedy z zacho- waniem błaznowatym, przypominającym morię. Najczęstszym powikłaniem bywa histeria. Zwłaszcza na początku choroby, w okresie neurastenicznym, nadbudowa psy- chogenna bywa tak mocno podkreślona, że zasłania czasem podstawową sprawę. Od- nosi się niekiedy wrażenie, jak gdyby chory bezwiednie starał się agrawować swoje , objawy, byle mu uwierzono, że jest naprawdę chory. Powikłania psychotyczne zda- rzają się rzadko, przeważnie w późniejszym okresie choroby. Czasem przyostrym początku choroby dołącza się majaczenie. Może ono jednak również wystąpić w da- leko posuniętym procesie chorobowym. Ponadto widuje się zespoły cykle- i schizo- frenoidalne, z tych ostatnich szczególnie zespół paranoidalny. Spotkać też można zamroczenia typu albo padaczkowego, albo histerycznego. Powiklania histeryczne otwierają szczególnie wdzięczne pole do popisu dla psychoterapii. [więcej w: , olejek do włosów, pieczenie w miejscach intymnych, olejki do włosów ]

Badaniem fizycznym klatki piersiowej w

Tuesday, July 12th, 2016

Badaniem fizycznym klatki piersiowej w początkowym okresie często nie wykrywa się zmian, dopiero później stwierdza objawy zagęszczenia tkanki płucnej, najczęściej w górnej części prawej połowy klatki piersiowej w postaci przytłu- mienia lub stłumienia odgłosu opukowego, wzmożenia drżenia piersio- wego, odgłosu oskrzelowego mowy, “pectoriLoquium aphonum”, zaostrzo- nego. szmeru pęcherzykowego, wydłużonego szmeru wydechowego, a nad- to bardzo nikłe rzężenia dodatkowe. Gdy nastąpi już rozpad i powstaną jamki lub jama, to słyszy się prócz tego rzężenia suche lub wilgotne albo przelewania i inne objawy jamy. Objawy te stwierdza się przeważnie w górnej części prawej połowy klatki piersiowej na przestrzeni od przodu do trzeciego międzyżebrza a od dołu do połowy wysokości łopatki. Ścisłe ograniczenie się sprawy chorobowej do górnego, najczęściej pra- wego płata płucnego, stwierdza się wyraźnie dopiero badaniem radioskopowym i radiograficznym. Typowy obraz ry- suje się w postaci cienia trójkątnego, odpowiadającego całemu płatowi, zajętemu sprawą chorobową. Bok przyśrodkowy trójkąta zlewa się z cie- niem śródpiersia a boczny z cieniem ściany klatki piersiowej. Pomiędzy nimi znajduje się ostry kąt odpowiadający kopule płuca. Naprzeciwko kąta biegnie trzeci bok trójkąta – dolny w postaci ciemnej linii, naj- częściej prostej, z lekka tylko skośnie przebiegającej od góry ku dołowi i od zewnątrz ku wewnątrz. Bok ten łączy ścianę klatki piersiowej z wnęką płucną i jest wyrazem wcięcia międzypłatowego. Sam cień jest w różnych okresach choroby niejednakowy. Na początku jest to zacie- nienie jednolite w zakresie całego płata bez miejsc jaśniejszych, które świadczyłyby o jamach, albo cień, którego natężenie jest największe w części górnego płata bliższej wcięcia międzypłatowego, gdzie sieć na- czyń chłonnych jest obfitsza. Natężenie cienia maleje stopniowo bez wy- jaśnień w kierunku od dołu ku szczytowi płuca, gdzie naczynia chłonne są znacznie mniej liczne. W dalszym przebiegu choroby na ekranie widać już zacienienie, odpowiadające całemu płatowi, z licznymi drobnymi rozjaśnieniami świadczącymi o jamkach, tak iż cały obraz przypomina miękisz chleba. Trzeci obraz znamienny dla omawianej sprawy przed- stawia zacienienie z kilku lub z Jedną jamą, nieraz wielkich rozmiarów, prawie zawsze suchą, usadowioną przeważnie poniżej środkowej części obojczyka, jakby tutaj zawieszoną, rzadko powyżej niego. Bardzo zna- mienną cechą wszystkich opisanych 3 obrazów rentgenowskich stanowi ostrość dolnej granicy ściśle odpowiadającej przebiegowi wcięcia mię- dzypłatowego, tak iż odnosi się wrażenie, że wcięcie stanowi zaporę dla szerzenia się sprawy chorobowej z jednego płata na sąsiedni. [hasła pokrewne: , olejki do włosów, powiększanie piersi, magnez i witamina b6 ]