Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Profesor Grabowski wyrazil poglad, ze

Tuesday, July 12th, 2016

Profesor Grabowski wyraził pogląd, że chodzi o sprawę guzową w splotach na- czyniówkowych, najprawdopodobniej brodawczaki lub wyściółczaki. Wodogłowie wewnętrzne tłumaczy się wzmożonym wydzielaniem, a także utrudnionym odpły- wem płynu. Neurochirurg Dr Chmielewski uznał leczenie operacyjne za niewskazane. Po konsultacji z prof. Grabowskim rozpoczęto dnia 30. III. 1955 r. naświetlanie promieniami Roentgena z trzech pól: dwa skroniowe, i jedno ciemieniowe po 120 r na pole po 8 naświetlań, codziennie jedno pole. W międzyczasie stan psychiczny chorego stopniowo się pogarszał: zwiększyło się stępienie afektywne, jeszcze bardziej obniżyła się uczuciowość wyższa, euforia jest wprost uderzająca. Przebywający z nim w pokoju pacjent podaje, że chory często budzi się w nocy, nastawia sobie elektryczny imbryk, gotuje herbatę, ale przy tym zasypia, zasypia•też z żarzącym się papierosem, pozwala sobie ustawicznie na dziwne żarty, np. nazywa swego współtowarzysza zajączkiem, świerszczykiem itd., wysyła go na klinikę ginekologiczną celem zoperowania ciąży pozamacicznej itd. W czasie rozmowy chory często traci wątek zapominając o czym mowa. Nie przejął się wia- domością, że na jego miejsce zaangażowano kogo innego. Moria potęguje się, np. laborantce składa głębokie ukłony, mowa wulgarna. Każdy przyzna, że rozpoznanie guza mózgu w powyższym przypadku, dokonane wyłącznie ha podstawie zaburzeń psychicznych, było dużym osiągnięciem diagno- styki psychiatrycznej. Opierało się ono we wstępnym badaniu na ledwie zaznaczo- nych objawach zespołu psychoorganicznego, wzbogaconych o presomnolencję i mo- rię, przy zupełnie ujemnym stanie neurologicznym. Z objawów psycheorganicznych wymienić trzeba: obniżenie uczuciowości wyższej, spowolnienie, stępienie afektywne, błogostan z morią, nieznaczne upośledzenie zdolności zapamiętywania i przypomi- nania, nieznaczne otępienie intelektualne. Natomiast presomnolencję z typową krzywą rnęczliwości i zaburzeniami uwagi przypisać trzeba raczej czynnościowemu składni- kowi obrazu klinicznego. Rozpoznanie zostało w pełni potwierdzone pneumoencefa- lografią i wynikami badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Stany pomroczne, które pod koniec pobytu chorego w klinice również występowały, uważać należy za po- wikłania epigenetyczne, które same przez się nie przyczyniają się zazwyczaj do roz- świetlenia rozpoznania. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, olejek do włosów, oczyszczanie organizmu ]

STWARDNIENIE WIELOOGNISKOWE (SCLEROSIS MULTIPLEX, SIVE

Tuesday, July 12th, 2016

STWARDNIENIE WIELOOGNISKOWE (SCLEROSIS MULTIPLEX, SIVE DISSEMINATA, SIVE POLYSCLEROSIS) Stwardnienie wieleogniskowe może przebiegać bez wyraźniejszych zaburzeń psy- chicznych. Przy dokładniejszym badaniu można jednak niemal zawsze stwierdzić objawy zespołu psycheorganicznego. W ciężkich przypadkach rzuca się w oczy euforia, która jaskrawo odbija od tragicznego stanu zdrowia chorego. Niektórzy chorzy bywają przygnębieni, inni znowu drażliwi. Otępienie tylko wyjątkowo osiąga większe rozmiary, zawsze jednak można stwierdzić pewne upośledzenie sprawności umysłowej, obniżenie zdolności zapamiętywania i osłabienie innych czynności pamięciowych. Czasem widać wyraźną chwiejność uczuciową, a nawet nietrzymanie afek- tów. Chorzy bywają kapryśni i opryskliwi albo mrukliwi i smutni. Zazwyczaj zabu- rzenia charakterologiczne i otępienie pogarszają się równolegle do narastania obja- wów neurologicznych: U niektórych drażliwych chorych dochodzi czasem do wybu- chów gniewu lub wściekłości, przy czym pole świadomości może ulec tak znacznemu zwężeniu, że pozostaje potem niepamięć. Podobnie też dochodzi niekiedy, niezależnie od śmiechu i płaczu przymusowego, do napadów wylewnego uzewnętrzniania czy to radości, czy rozpaczy. Euforia może przebiegać z apatią albo też niekiedy z zacho- waniem błaznowatym, przypominającym morię. Najczęstszym powikłaniem bywa histeria. Zwłaszcza na początku choroby, w okresie neurastenicznym, nadbudowa psy- chogenna bywa tak mocno podkreślona, że zasłania czasem podstawową sprawę. Od- nosi się niekiedy wrażenie, jak gdyby chory bezwiednie starał się agrawować swoje , objawy, byle mu uwierzono, że jest naprawdę chory. Powikłania psychotyczne zda- rzają się rzadko, przeważnie w późniejszym okresie choroby. Czasem przyostrym początku choroby dołącza się majaczenie. Może ono jednak również wystąpić w da- leko posuniętym procesie chorobowym. Ponadto widuje się zespoły cykle- i schizo- frenoidalne, z tych ostatnich szczególnie zespół paranoidalny. Spotkać też można zamroczenia typu albo padaczkowego, albo histerycznego. Powiklania histeryczne otwierają szczególnie wdzięczne pole do popisu dla psychoterapii. [więcej w: , olejek do włosów, pieczenie w miejscach intymnych, olejki do włosów ]