Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Psychozy na tle gruzlicy sa

Tuesday, July 12th, 2016

Psychozy na tle gruźlicy są – rzecz ciekawa – wielką rzadkością, jeżeli pominiemy oczywiście gruźlicze zapalenie opon mózgowych i mózgu, a także ciężką rozpadową gruźlicę płuc, w przebiegu której doszło do zakażeń wtórnych innymi drobnoustrojami. Natomiast często mówi się o szczególnych właściwościach charakterologicznych chorych na gruźlicę: lekkomyślność, kie- rowanie się zasadą carpe diem, pewien trwały błogostan z nie zawsze uzasad- nionym optymizmem, przewlekle podniecenie erotyczne itd. Właściwości te ujawniają się szczególnie, gdy chorzy przebywają wspólnie w warunkach sa- natoryjnych. Trudno rozstrzygnąć, w jakiej mierze właściwości te są zależne od swoistych warunków środowiskowych, a w jakiej od czynnika toksycznego wynikającego z zakażenia gruźliczego. Delank i Fiebrand (1958) porównali opi- sywane w dawniejszym piśmiennictwie objawowe psychozy na tle gruźlicy z takimiż psychozami przypisywanymi zatruciu hydrazydem kwasu izonikoty- nowego. Psychozy na tle gruźlicy z okresu przedchemoterapeutycznego są .symptomatologicznie identyczne z psychozami rzekomo toksycznymi, zawsze mianowicie chodziło o delirium. Autorzy doszli do wniosku, że podłożem tych psychoz jest raczej ogólny stan ustroju. Zresztą przypuścić można, że psychoza powstaje wskutek sprzężenia się wielu naraz czynników, przy czym lek ten czy inny może być ową przysłowiową kroplą, która przelewa miarkę. Tak można tłumaczyć również psychozy, przypisywane zatruciu streptomycyną i innymi lekami. Wścieklizna (lyssa) prowadzi do zaburzeń psychicznych jeszcze przed wystąpieniem objawów neurologicznych. Widujemy wówczas ciężkie przygnę- bienie ze stanami lękowymi. Stopniowo wytwarza się nadwrażliwość wszyst- kich zmysłów (hyperaesthesia). Gdy wystąpi gorączka i stany kurczowe, do- chodzi do stanów podniecenia psychoruchowego, ucieczki przed siebie, kurczo- wego czepiania się osób otaczających, trwożnego krzyku, wśród wyraźnie za- znaczonego zwężenia pola świadomości, a z biegiem czasu i do jakościowych zaburzeń świadomości. Nieocenionym lekiem okazał się largaktyl, oczywiście w znaczeniu objawowym. Przed śmiercią widuje się stany majaczeniowe i amen- tywne. Wszystko to przebiega z piorunującą szybkością, tak że cała tragedia może się rozegrać w ciągu kilku dni. U chorych szczepionych te same objawy przebiegają zazwyczaj łagodniej. Ponieważ strach przed wścieklizną wśród ludności jest ogromny, widujemy u pokąsanych często ciężkie zespoły histe- ryczne, które mogą się wzmagać aż do zamroczenia. [więcej w: , odżywki do rzęs, olejek makadamia, olejek arganowy do włosów ]

Zaleznosc czynnika etiologicznego wyraza sie

Tuesday, July 12th, 2016

Zależność czynnika etiologicznego wyraża się zasadniczo patoplastycznym wpływem na wygląd obrazu klinicznego. Wyliczenie wszyst- kich czynników etiologicznych, które wchodzić mogą w rachubę jako pod- łoże powikłań psychotycznych, rozsadziłoby ramy niniejszej książki. Raczej przykładowo warto zatrzymać się przy kilku praktycznie ważnych jednost- kach. I tak w zimnicy widuje się najczęściej majaczenie w okresie wznoszenia. się gorączki i na szczycie, czasem jednak utrzymuje się ono i w okresie bez- gorączkowym, o czym można się przekonać za pomocą próby czystej kartki i objawu Lipmanna. Czasem jednak majaczenie trwa jeszcze po zupełnym wygaszeniu. gorączki. Widywano też w rzadkich przypadkach początek maja- czenia w okresie przed wystąpieniem pierwszego napadu gorączki. Stosowana w lecznictwie psychiatrycznym zimnica szczepienna nie różni się pod względem możliwości powikłań psychotycznych od zimnicy naturalnej. W zimnicy wystę- pują i inne powikłania psychotyczne. Czasem łańcuch powikłań bywa dość zawiły. Wyobraźmy sobie przypadek porażenia postępującego leczony zimnicą, w przebiegu której pojawiło się delirium. W posocznicy (sepsis) występują bardzo często ciężkie psychozy z ma- jaczeniem, stanami pomrocznymi lUD onejroidnymi i amencją na czele. Nawet gdy nie ma ostre; psychozy, chory bywa przeważnie w stanie somnolencji lub soporu. Niektórzy nawet twierdzą, .że brak zaburzeń świadomości pozwala na wykluczenie sprawy septycznej. Zaburzenia psychiczne na uległość stały się w ostatnich la- tach przedmiotem żywego zainteresowania w niektórych ośrodkach psychia- trycznych. Niestety badanie to oparto na nieprzemyślanej systematyce. Roz- różnić bowiem należy następujące grupy zaburzeń: 1) psychoorganiczne zaburzenia na tle gośćcowego zapalenia mózgu, nie po- wikłane zespołami psychotycznymi czynnościowymi; 2) takież zaburzenia powikłane psychozami; 3) psychozy czynnościowe, które wiąże się hipotetycznie z gosccem stawo- wym, nie dowiódłszy związku przyczynowego. Związek przyczynowy nie jest bowiem dowiedziony, jeżeli wskaże się na fakt, że chory psychicznie ma gdzie- kolwiek zmiany gośćcowe. Gościec jest chorobą bardzo częstą, więc zejście się psychozy z gośćcem nie jest niczym niezwykłym .. Jedyne prawdopodobieństwo związku przyczynowego zachodzi wtedy, gdy ostra psychoza wystąpi równo- cześnie z ostrym gośćcem stawowym. Nie ma zresztą odrębnego gatunku psy- choz gośćcowych. Są to zawsze te same zespoły psychotyczne czynnościowe, które widuje się i na innym tle, najczęściej długotrwale stany majaczeniowe, utrzymujące się nawet do kilku miesięcy. Widuje się również stany pomroczne, zresztą krótkotrwałe. [przypisy: , kurs sep, olejek arganowy do włosów, oczyszczalnie przydomowe ]