Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Dalsze losy chorego przedstawiaja sie

Tuesday, July 12th, 2016

Dalsze losy chorego przedstawiają się jak następuje. Profesor Kunicki orzekł na podstawie pneumoencefalogramów, że przypadek mógłby” nadać się do zabiegu ope- racyjnego. Dnia 25. IV. przyjęto go do Kliniki Neurochirurgicznej AM w Krakowie, gdzie przedmiotowo badaniem neurologicznym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego poza nieznacznym zatarciem odnosowych granic arcz nerwów wzro- kowych na dnie oczu i lekko zaznaczonym niedowładem ośrodkowym nerwu VII le- wego. W okresie przedoperacyjnym zauważono, że chory nie trafiał do swej sali, a na- wet do swego łóżka, próbował wyjść bez zezwolenia siostry, często oddawał mocz do lóżka, w nocy czasem poszukiwał papierosów w szafkach swoich sąsiadów. Wyko- nana w dniu 6. V. wentrykulografia ujawniła guz leżący pod III komorą (nadsiodeł- kowy), za mniej prawdopodobny uważano guz śródkomorowy III komory. Dnia 3. V. wykonano zabieg operacyjny w sztucznym śnie zimowym przy ciepłocie ciała 34°. W znieczuleniu ogólnym dotchawiczym eterowo-tlenowym otwarto czaszkę płatem przysadkowym prawym. Po nakłuciu komory bocznej bardzo znaczne napię- cie opony twardej zmniejszyło się, a z komory popłynął strumieniem płyn pod “vy- sokim ciśnieniem. Okolica siodełka tureckiego miała ścieńczałą blaszkę graniczną od- powiednią do wodogłowia. Przez zrobiony w niej otwór widać, że III komorę wypeł- nia brudnoszara tkanka, natomiast nie widać gładkiej połyskliwej wyściółki. Upew- niwszy się co do obecności guza w III komorze, utworzono przez linijne nacięcie płata czołowego dostęp do bocznej komory prawej. Przez bardzo duży otwór Mon- roego uzyskano wgląd do komory III, której obcą tkankę pobrano do badania szczyp- cami tnącymi. Po przedziurawieniu przegrody przezroczystej obejrzano drugą komorę- boczną. W obu komorach w łączności ze splotami naczyniowymi widać guzki wiel- kości ziaren grochu barwy szarej. Nie pobrano ich do badania, gdyż wyglądem odpo- wiadają torbielikowatemu zwyrodnieniu splotów naczyniowych. Twardówkę zeszyto szczelnie i zamknięto czaszkę w zwykły sposób. [przypisy: , fizjoterapia, rehabilitacja, olej kokosowy ]

Choroby zakazne odgrywaja doniosla role

Tuesday, July 12th, 2016

Choroby zakaźne odgrywają doniosłą rolę w psychiatrii jako podłoże orga- niczne zespołów zasadniczo czynnościowych, przeważnie psychotycznych. Tak należy rozumieć. pojęcie “egzogennych reakcji” Bonhoeffera. Na ich powsta- nie i na wygląd obrazu klinicznego składa się niejeden czynnik. Na pierw- szym miejscu wymienić trzeba osobnicze właściwości ustroju, które sprawiają, że człowiek pod wpływem różnorodnych czynników etiologicznych często za- pada na jeden i ten sam typ psychozy. Widzimy nierzadko, że delirium infec.:. tiosum u alkoholików dziwnie przypomina majaczenie drżenne, na które chorzy ci dawniej zapadali. Czasem pod działaniem zakażenia ogólnego powstają u alkoholików zespoły paranoidalne do złudzenia przypominające ostrą halu- cynozę alkoholiczną. W przypadkach tych dopuszczalne jest zresztą przypusz- czenie, że alkoholizm zmienia trwale właściwości układu nerwowego ośrodko- wego, który wskutek tego tak, a nie inaczej odpowiada na bodźce toksyczno- infekcyjne. Poza tym jednak widujemy i rodzinną skłonność do odpowiadania określonym typem zespołu psychotycznego na różnorodne bodźce chorobowe. Następnie zwrócić trzeba uwagę na znany fakt, że niektóre zakażenia, nawet bardzo ciężkie, np. błonica i tężec, niemal nigdy nie pociągają za sobą nawar- stwień psychotycznych, chociaż objawy zatrucia układu nerwowego ośrodko- wego w tych chorobach bywają niezwykle burzliwe. Inne zakażenia natomiast, jak dur brzuszny i osutkowy, przebiegają uderzająco często z powikłaniami psychotycznymi. Przyczyna tych zjawisk leży niewątpliwie w samym gatunku jadów bakteryjnych. Wreszcie trzeba podnieść, że niektóre czynniki toksyczne lub toksyczno-infekcyjne pociągają za sobą szczególnie często określone ze- społy psychotyczne, a znacznie rzadziej inne. Pewne czynniki chorobotwórcze zwykły też wyciskać własne piętno na obrazie klinicznym pewnego zespołu psychotycznego. Uwagi te rzucają światło na ogromną zlożonosć zagadnienia etioepigenezy. [patrz też: , olej kokosowy, odzież bhp, implanty Warszawa ]