Posts Tagged ‘olej do włosów’

Miedzy zachowaniem biernym i czynnym

Tuesday, July 12th, 2016

Między zachowaniem biernym i czynnym zachodzi tu więc różnica poziomów, niemal taka jak w. warunkach prawidłowych. Jeśli chorego zostawić w spokoju, uśnie znowu. Presomnolencja, somnolencja i sopor są wyrazem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, a więc zmian w mózgu o charakterze ogólnym. Natomiast wzmożona potrzeba snu (SchLafsucht) ma znaczenie lokalizacyjne, wskazuje mianowicie na zmiany śródmózgowia i oko- licy infundibuLum (Baruk). Objaw ten typowo występuje w narkolepsji i w sta- nach pośpiączkowych. Walther-Buel znalazł ten objaw wśród swoich chorych w 2,30io, przy czym chodziło o guzy okolic siodełka, przysadki i pnia mózgowego. Znaczenie lokalizacyjne przypisuje się również afazji, w szczególności afazji amnestycznej. Wskazuje ona na uszkodzenie lewego płata skroniowego. W prak- tyce miewa się trudności w różnicowaniu między tym objawem a trudnością znalezienia wyrazu (Wortfindungsstorung). Na ogół przyjmuje się, że w zabu- rzeniach tego rodzaju zachodzi rozszczepienie między procesami myślowymi, a więc pojęciami i wyobrażeniami z jednej strony a szatą słowną z drugiej strony. Cierpi więc tylko aparat wykonawczy mowy. W klasycznych przypad- kach afazja amnestyczna występuje jako samodzielny objaw ogniskowy, a więc, bez objawów składających się na zespół psychoorganiczny. W skład tego zespołu mogą bowiem wchodzić trudności w znalezieniu szaty słownej dla myśli. Mowa epileptyków odznacza się tym często szczególnie wyraźnie. W różnicowaniu trudności te mogą być duże, toteż niejaką pewność posiadamy właściwie tylko w przypadkach czystej afazji amnestycznej. U chorych Walther-Buela afazja amnestyczna występowała w 9,500, z czego wynika, że objaw ten posiada zna- czenie rozpoznawcze. Odsetek ten wystarczy porównać z odsetkiem 0,5, który w statystyce tej przypada na zespół czołowy. Na .zespół czołowy składają się: zanik napędu psychoruchowego, zniesienie hamulców trzymających na wodzy popędy, czyli zaburzenia charakteru, ponadto euforia ze skłonnością do dow- cipkowania (moria). [hasła pokrewne: , firma sprzątająca, odzież bhp, olej do włosów ]

PRZEWLEKLA GRUZLICA PLUC KRWIOPOCHODNA (TUBERCULOSIS

Tuesday, July 12th, 2016

PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC KRWIOPOCHODNA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA HAEMATOGENES) Gruźlica płuc prosówka przewlekła (Tuberculosis pulmonum milia7is chronica) Określenie. Systematyczne badania radiologiczne klatki pier- siowej stwierdziły, że prócz ostrej prosówkowej gruźlicy płuc istnieje postać przewlekła. Jest to gruźlica płuc, którą cechują: 1. ze stanowiska anatomicznego obfite, drobniutkie guzki w płucach, 2. klinicznie – nikłość objawów zarówno ogólnych, jak i w zakresie klatki piersiowej oraz przewlekły przebieg, przeważnie bezgorącz- kowy, niekiedy tylko przerywany lekkim wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała. Postać tę nazywa się także “gruźlicą prosówkową płuc zimną” (tuberculosiś pulmonum miliaris frigida) lub ostygłą (Wło- dzimierz Filiński), by podkreślić znamienną jej cechę, mianowicie brak gorączki. Gruźlicę płuc prosówkową przewlekłą spostrzega się najczę- ściej w wieku młodym, między 20 a 30 rokiem życia, zdarza się wszakże ona także w drugim okresie dzieciństwa i nawet u starców. Spostrze- gano ją przeważnie w toku gruźlicy włóknistej. Na ogół zdarza się nie- często. Anatomia patologiczna. W nielicznych przypadkach prze- wlekłej gruźlicy płuc prosówkowej. w których przeprowadzono badania sekcyjne, stwierdzono w obu płucach jako główną zmianę mnóstwo sza- rych lub szarożółtych guzków wielkości ziarnka prosa. Guzki są odgra- niczone od miąższu płucnego i wystają ponad powierzchnię przekroju. Miąższ płucny jest mało przekrwiony. Prócz tego stwierdza się zapa- lenie okołooskrzelowe włókniste (peribronchitis fibrosa), niekiedy także rozszerzenie oskrzeli i zapalenie okołotętnicze. W tkance śródmiąższowej i w opłucnej znajdowano zmiany rozrostowe. W niektórych przypad- kach stwierdzono jamy, przeważnie w szczytach płuc i w częściach ob- wodowych płuc, bez mas serowatych. Zmiany dotyczą obu płuc i są pra- wie zawsze symetryczne. [więcej w: , olej do włosów, olejek arganowy do włosów, surówki bawełniane ]