Posts Tagged ‘okulista’

POWIKLANIA MOZGOWE PRZYZAKAZNE (ENCEPH ALOMYELOSlS

Tuesday, July 12th, 2016

POWIKŁANIA MOZGOWE PRZYZAKAŹNE (ENCEPH ALOMYELOSlS P ARAlN FECT IOSA) Po odrze, ospie, kokluszu, ospie wietrznej, różyczce, śwince i innych. wirusowych chorobach zakaźnych, a również po szczepieniach ochronnych, np. przeciw ospie, I wściekliźnie, dochodzi czasem do powikłań mózgowych, być może alergicznej na- tury, w postaci ognisk w istocie białej koło naczyń żylnych z demielinizacją. Po- dobne ogniska powstają w rdzeniu, stąd używana dotąd nazwa encephalomyelitis disseminata. Z nowszych badań, o których jeszcze wspomnimy, wynika, że zmiany te nie są natury zapalnej, dlatego słuszniej powinno się mówić o encephalosis. Okres wylęgania trwa zwykle do 2 tygodni. Przebieg jest ostry i bardzo ciężki. Gorączce, drgawkom padaczkowatym, objawom oponowym, czasem niedowładom i poraże- niom najczęściej wiotkim towarzyszą z zasady” zaburzenia ilościowe świadomości, od ospałości poprzez sopor aż do stanu śpiączkowego. W niektórych przypadkach stan pótśptaczlcowy i śpiączkowy utrzymują się w ciągu wielu tygodni. W lżejszych przypadkach następuje wyleczenie, w cięższych chorzy albo umierają, albo wychodzą z trwałymi następstwami neurologicznymi lub psychiatrycznymi. Jako pozostałość widuje się różne stopnie otępienia lub zaburzenia charakteru, którym poświęcimy osobne rozważania. Rokowanie w poszczepiennych powikłaniach mózgowych naj- częściej określa się jako pomyślne, nie licząc się z odległymi następstwami charak- teropatycznymi, które grożą zwłaszcza wtedy, gdy s sprawa dotknie mózgu małego dziecka. U dorosłych częstsze są następstwa typu otępiennego. Z następstwami tymi trzeba się liczyć przy stawianiu rokowania, a także przy zbieraniu wywiadów po wielu latach, gdy szukamy etiologii stwierdzanego zespołu psychoorganicznego. Praw- dopodobnie do tego samego rzędu schorzeń zaliczyć trzeba zapalenia mózgu (czy też niezapalne odczyny) widywane w przebiegu leczenia związkami arsenu, np. sal- warsanem. Do n aj częstszych powikłań epigenetycznych we wszystkich tych spra- wach należą majaczenie oraz amencja. Ten ostatni zespół przebiegający z zasady bardzo ciężko i prowadzący do rychłego zejścia śmiertelnego. oznaczony bywa często w piśmiennictwie niesłuszną nazwą delirium acutU1n. W groźnych tych powikłaniach naj skuteczniejszym środkiem uspokajającym okazał się largaktyl. [przypisy: , okulista, stomatologia Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

GRUZLICA PLUC PRZEWLEKLA (TUBERCULOSIS PULMONUM

Tuesday, July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC PRZEWLEKŁA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA) Przewlekła gruźlica płuc powstaje wskutek zakażenia płuc prątkami gruźlicy. Sprawa chorobowa może szerzyć się w płucach drogami chłon- nymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Sposób szerzenia się choroby na- daje jej pewne piętno, tak iż można odróżnić kilka jej postaci.
PRZEWLEKŁA GRUZLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA LYMPHOGENES) Szerzenie się gruźlicy płuc drogami chłonnymi spostrzega się prze- ważnie w dzieciństwie, gdy nastąpi pierwsze zakażenie prątkami gru- źlicy. Postać tę nazywam “pierwotną zmianą gruźliczą ” (affectio tuberculosa primitiva). Rzadziej zdarza się ta postać w wieku późniejszym, pierwsze bowiem zakażenie prątkami gruźlicy następuje u nas w ogromnej większości przypadków w niemowlęctwie i we wcze- snym dzieciństvJie. Drogami chłonnymi szerzy się także przybrzeżne za- palenie gruźlicze płuc i opłucnej (corticopleuritis tuberculosa). Drogami chłonnymi szerzy się naj prawdopodobniej także przewlekła pierwotna gruźlica płatowa płuc (lobitis tuberculosa primitiva). Postaci gruźlicy płuc szerzące się drogami chłonnymi należą od po- staci łagodnych, gdyż mają one dużą skłonność do zbliznowacenia.
Pierwotna zmiana gruźlicza (Affectio tuberculosa primitiva). Gruźlica pierwotna płucno-węzłowa (Tuberculosis glandulopulmonalis primitiva) Wtargnięcie prątków gruźlicy do ustroju pociąga za sobą w większo- ści przypadków powstanie zmiany gruźliczej, opisanej szczegółowo ze stanowiska anatomicznego w r. 1898 przez Kiissa, a następnie przez Gohna. Jest to “pierwotne ognisko gruźlicze” (focus tub er- culosus primitivus). Spostrzega się je najczęściej w wieku dziecięcym, zależnie od tego, że pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy następuje przeważnie w tym okresie życia. W państwach kulturalnych świeżą zmianę pierwotną spotyka się także w wieku późniejszym. Dowodzą tego badania studentów medycyny i pracowników szpitalnych: wielu z nich ulega pierwotnemu zakażeniu gruźliczemu dopiero podczas pracy szpi- talnej. W ogóle świeże ogniska pierwotne spostrzega się tym rza- dziej, im starszy jest wiek. Na sekcjach znajdowano je jednak nawet u osób w 80 roku życia. [hasła pokrewne: , okulista, Balsam Johnson, catering dietetyczny ]