Posts Tagged ‘okulista’

GRUZLICA PLUC PRZEWLEKLA (TUBERCULOSIS PULMONUM

Tuesday, July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC PRZEWLEKŁA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA) Przewlekła gruźlica płuc powstaje wskutek zakażenia płuc prątkami gruźlicy. Sprawa chorobowa może szerzyć się w płucach drogami chłon- nymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Sposób szerzenia się choroby na- daje jej pewne piętno, tak iż można odróżnić kilka jej postaci.
PRZEWLEKŁA GRUZLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA LYMPHOGENES) Szerzenie się gruźlicy płuc drogami chłonnymi spostrzega się prze- ważnie w dzieciństwie, gdy nastąpi pierwsze zakażenie prątkami gru- źlicy. Postać tę nazywam “pierwotną zmianą gruźliczą ” (affectio tuberculosa primitiva). Rzadziej zdarza się ta postać w wieku późniejszym, pierwsze bowiem zakażenie prątkami gruźlicy następuje u nas w ogromnej większości przypadków w niemowlęctwie i we wcze- snym dzieciństvJie. Drogami chłonnymi szerzy się także przybrzeżne za- palenie gruźlicze płuc i opłucnej (corticopleuritis tuberculosa). Drogami chłonnymi szerzy się naj prawdopodobniej także przewlekła pierwotna gruźlica płatowa płuc (lobitis tuberculosa primitiva). Postaci gruźlicy płuc szerzące się drogami chłonnymi należą od po- staci łagodnych, gdyż mają one dużą skłonność do zbliznowacenia.
Pierwotna zmiana gruźlicza (Affectio tuberculosa primitiva). Gruźlica pierwotna płucno-węzłowa (Tuberculosis glandulopulmonalis primitiva) Wtargnięcie prątków gruźlicy do ustroju pociąga za sobą w większo- ści przypadków powstanie zmiany gruźliczej, opisanej szczegółowo ze stanowiska anatomicznego w r. 1898 przez Kiissa, a następnie przez Gohna. Jest to “pierwotne ognisko gruźlicze” (focus tub er- culosus primitivus). Spostrzega się je najczęściej w wieku dziecięcym, zależnie od tego, że pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy następuje przeważnie w tym okresie życia. W państwach kulturalnych świeżą zmianę pierwotną spotyka się także w wieku późniejszym. Dowodzą tego badania studentów medycyny i pracowników szpitalnych: wielu z nich ulega pierwotnemu zakażeniu gruźliczemu dopiero podczas pracy szpi- talnej. W ogóle świeże ogniska pierwotne spostrzega się tym rza- dziej, im starszy jest wiek. Na sekcjach znajdowano je jednak nawet u osób w 80 roku życia. [hasła pokrewne: , okulista, Balsam Johnson, catering dietetyczny ]

Podkladem anatomicznym nacieków pierwotnych moga

Tuesday, July 12th, 2016

Podkładem anatomicznym nacieków pierwotnych mogą być, jak stwierdził Janusz Zeylancl, różne zmiany anatomiczne, “począwszy od przekrwienia i zapadnięcia płuc poprzez różne postaci wysięku w pęcherzykach płucnych. z objawami zapalenia śródmiąższowego aż do wytwarzania tkanki gruźliczej”. Los nacieku pierwotnego bywa rozmaity. Naciek pierwotny z czasem bardzo często ustępuje, niekiedy nie pozostawiając żadnego śladu. W razie dużej wrażliwości tkanki płucnej na jady gru- źlicze oraz silniejszego ich działania naciek może zserowacieć, zwłaszcza u dzieci w wieku do drugiego roku życia. W innych znowu przypadkach naciek pierwotny kończy się, wskutek alergii stwardniającej, rozrostem tkanki łącznej z następowym jej włóknieniem. Powstająca włóknista tkanka łączna otorbia zserowaciały lub zwapniały;, niekiedy nawet sko- stniały guzek. Zwapnienie może powstawać już bardzo wcześnie. Sko- stniałe ognisko płucne jest zawsze pozostałością ogniska pierwotnego, gdyż w późniejszych zmianach gruźliczych skostnienia nie spostrzegano. Jeżeli pierwsze zakażenie gruźlicze dotyczy okresu niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa, to los zakażenia bywa nieraz inny. Wskutek bardzo małej zdolności odczynowej ustroju ogni- sko pierwotne nie otorbia się, lecz szerzy się przez ciągłość na sąsiednie części płuc, serowacieje, rozmięka i staje się źródłem wysie- wania prątków drogą aspiracji do innych części płuc a nawet przejścia sprawy na drugie płuco. Wtedy mogą powstawać w bardzo krótkim cza- sie obrazy gruźlicy płuc wysiękowo-serowatej, nawet z jamami w. pru- cach, podobne do obrazów znamiennych dla pospolitych suchot płuc u dorosłych. W późniejszym wieku dziecięcym takie zejście zdarza się w tych przypadkach, w których zakażenie dotyczy dzieci bardzo słabych, niedożywionych, słowem mniej zdolnych do odczynu. W innych – dość rzadkich – przypadkach szybko przebiegająca gruźlica płuc wysiękowo- serowata, nieraz z jamami, powstaje u niemowląt wtenczas, gdy zserowaciałe węzły chłonne przebiją się do tchawicy lub oskrzeli. Te postaci suchot niemowląt i dzieci dołączające się bezpośrednio do zespołu pierwotnego różnią się pod względem patogenetycznym od suchot płuc u dorosłych, które stanowią, według Rankego, już trzeciorzędny okres gruźlicy u osób, zakażonych prątkami poprzednio, przeważnie w dzie- ciństwie. Ponieważ one rozwijają się u dzieci bezpośrednio ze zmiany pierwotnej, nie zaś jak u dorosłych z zakażenia dodatkowego lub we- wnętrznego ponownego drogą krwi, przeto zwie się te postaci “gruźlicą płuc wysiękowo-serowatą pierwotna” (phthisis pulmonum caseosa primitiva). [patrz też: , okulista, Kabiny Sanitarne, kosmetyki naturalne ]