Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Psychozy na tle gruzlicy sa

Tuesday, July 12th, 2016

Psychozy na tle gruźlicy są – rzecz ciekawa – wielką rzadkością, jeżeli pominiemy oczywiście gruźlicze zapalenie opon mózgowych i mózgu, a także ciężką rozpadową gruźlicę płuc, w przebiegu której doszło do zakażeń wtórnych innymi drobnoustrojami. Natomiast często mówi się o szczególnych właściwościach charakterologicznych chorych na gruźlicę: lekkomyślność, kie- rowanie się zasadą carpe diem, pewien trwały błogostan z nie zawsze uzasad- nionym optymizmem, przewlekle podniecenie erotyczne itd. Właściwości te ujawniają się szczególnie, gdy chorzy przebywają wspólnie w warunkach sa- natoryjnych. Trudno rozstrzygnąć, w jakiej mierze właściwości te są zależne od swoistych warunków środowiskowych, a w jakiej od czynnika toksycznego wynikającego z zakażenia gruźliczego. Delank i Fiebrand (1958) porównali opi- sywane w dawniejszym piśmiennictwie objawowe psychozy na tle gruźlicy z takimiż psychozami przypisywanymi zatruciu hydrazydem kwasu izonikoty- nowego. Psychozy na tle gruźlicy z okresu przedchemoterapeutycznego są .symptomatologicznie identyczne z psychozami rzekomo toksycznymi, zawsze mianowicie chodziło o delirium. Autorzy doszli do wniosku, że podłożem tych psychoz jest raczej ogólny stan ustroju. Zresztą przypuścić można, że psychoza powstaje wskutek sprzężenia się wielu naraz czynników, przy czym lek ten czy inny może być ową przysłowiową kroplą, która przelewa miarkę. Tak można tłumaczyć również psychozy, przypisywane zatruciu streptomycyną i innymi lekami. Wścieklizna (lyssa) prowadzi do zaburzeń psychicznych jeszcze przed wystąpieniem objawów neurologicznych. Widujemy wówczas ciężkie przygnę- bienie ze stanami lękowymi. Stopniowo wytwarza się nadwrażliwość wszyst- kich zmysłów (hyperaesthesia). Gdy wystąpi gorączka i stany kurczowe, do- chodzi do stanów podniecenia psychoruchowego, ucieczki przed siebie, kurczo- wego czepiania się osób otaczających, trwożnego krzyku, wśród wyraźnie za- znaczonego zwężenia pola świadomości, a z biegiem czasu i do jakościowych zaburzeń świadomości. Nieocenionym lekiem okazał się largaktyl, oczywiście w znaczeniu objawowym. Przed śmiercią widuje się stany majaczeniowe i amen- tywne. Wszystko to przebiega z piorunującą szybkością, tak że cała tragedia może się rozegrać w ciągu kilku dni. U chorych szczepionych te same objawy przebiegają zazwyczaj łagodniej. Ponieważ strach przed wścieklizną wśród ludności jest ogromny, widujemy u pokąsanych często ciężkie zespoły histe- ryczne, które mogą się wzmagać aż do zamroczenia. [więcej w: , odżywki do rzęs, olejek makadamia, olejek arganowy do włosów ]

Rozpoznanie. Gruzlicy pluc prosówkowej ogniskowej

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie. Gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej w począt- kowym okresie rozpoznać nie. podobna. O rozpoznaniu może być mewa dopiero wtedy, gdy powstaną zmiany fizyczne i radiologiczne w szczy- cie płucnym. Już niewielkie zmiany osłuchowe w szczytach płuc u cho- rego gorączkującego z powiększeniem śledziony bez wyraźnej innej sprawy chorobowej powinny nasuwać na myśl gruźlicę płuc prosówkową ogniskową. Rozpoznania staje się pewniejsze, jeżeli- badanie radiole- giczne wykrywa nieco. wzmożony cień wnękowy i lekkie zamglenie szczytu płucnego, a dalsza obserwacja stwierdza postępujące zmiany w szczycie, obrzmienie śledziony na tle wysiewów de niej i przerzuty w innych narządach. Rozpoznanie różnicowe. Gruźlicę płuc prosówkową ogni- skową bierze się mylnie najczęściej za grypę, a postaci przeciągające się nieraz za dur brzuszny lub posecznicę. Sprawy chorobo- wej trwającej krótko odróżnić od grypy zwykle nie podobna, jeżeli nie ma powiększenia śledziony ani licznych przerzutów. Od duru brzusznego różni się przewlekająca się prosówkowa gruźlica płuc ogniskewa tym, że w niej nie ma zwolnienia tętna w sto- sunku do. gorączki ani leukopenii, a odczyn zlepny Widala jest ujemny. Od mylnego rozpoznania posocznicy chroni badanie bakterie- logiczne krwi i moczu, które.w posocznicy może wykryć zarazki: Stwier- dzenie wrót zakażenia ustroju, którymi bardzo częste są przewlekłe za- każenia jamy ustnej i nosowo-gardłowej.idopomaga także w rozpoznaniu przemawiając za p,esecznicą. Dla odróżnienia prosówkowej ogniskowej gruźlicy płuc od gruźlicy płuc wygojonej trzeba poddać badanego dłuższej obser- wacji, zwracając uwagę na zachowanie się ogólnej ciepłoty ciała i jego wagi, odczynu Biernaokiego i objawów fizycznych oraz radiologicznych. Prócz tego. peszukuje się starannie objawów wysiewu w różnych narzą- dach. [więcej w: , odżywki do rzęs, olej lniany, olejek kokosowy ]