Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU

Tuesday, July 12th, 2016

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU RÓŻNEJ ETIOLOGII Wszystkie te sprawy przebiegają z ciężkimi zaburzeniami ilościowymi świado- mości, które idą równolegle z ciężkością objawów neurologicznych i ogólnych. Naj- dłużej trwające zwiastuny widuje się w zapaleniu opon gruźliczym. Dzieci na długo przed wybuchem sprawy są charakterologicznie zmienione: stają się lękliwe, smutne, drażliwe, krnąbrne, przy tym często wykazują nastrój tępy i apatyczny. Także u do- rosłych, czasem w ciągu wielu miesięcy, Widzieć można zmianę usposobienia, draż- liwość, roztargnienie, uczucie znużenia, zanik napędu psychoruchowego i zaburzenia pamięci. U dzieci czasem jeszcze przed wybuchem sprawy chorobowej Widuje się majaczenia, nasilające się pod wieczór i w nocy. Zarówno u dzieci, jak i u do- rosłych majaczenie rozpoczyna się bardzo wcześnie i jest niezwykle częstym powi- kłaniem epigenetycznym, co położyć trzeba na karb ciężkości zakażenia. PoczątKowe majaczenie zwykle ustępuje, w miarę jak pogłębia się sopor i chory popada w stan śpiączkowy. Dalszego rozwoju zaburzeń psychicznych nie można było dawniej spo- strzegać, gdyż sprawa zawsze kończyła się śmiercią. Od czasu zastosowania leczenia streptomycyną wzbogaciło się doświadczenie psychiatryczne. Okazało się przede wszystkim, że wyleczenie pozostawia trwałe ubytki, których wyrazem u dzieci jest zahamowanie rozwoju intelektualnego. Obserwacja tych przypadków trwa jeszcze zbyt krótko, aby można było ująć jej wyniki W pełny sposób. Już od dawna nie ulega wątpliwości, że określenie meningitis tbc nie jest słuszne, gdyż chodzi na pewno w każdym przypadku o zapalenie gruźlicze i opon mózgowych, i mózgu (meningo- encephaUtis tuberculosa). Stany otępieniowe po wyleczeniu są więc zrozumiałe. Triumf leczenia streptomycyną jest więc względny. Udaje się nam zachować przy życiu duży odsetek chorych, lecz nie potrafimy ich uchronić od trwałych następstw organicznych w postaci mniej lub bardziej ciężkiego niedorozwoju umysłowego albo otępienia. W pewnym odsetku przypadków widuje się jeszcze w okresie zdrowienia ciężkie nawarstwienia psychotyczne rozmaitego typu. Do naj częstszych powikłań epi- genetycznych należy majaczenie. W Akademii Medycznej w Gdańsku widzieliśmy u dziecka, które po leczeniu streptomycyną było już bez objawów, po- jawienie się zespołu katatoniczno-kataleptycznego z okresowymi stanami podnie- cenia psychoruchowego lub osłupienia. W innym przypadku u dorosłego, który otrzy- mał 125 g streptomycyny, wystąpił w okresie zdrowienia ciężki zespół arnentywny z daleko posuniętym wyczerpaniem sil: wskutek nieustającego podniecenia psycho- ruchowego. Po leczeniu amencja ustąpiła zupełnie, natomiast chory jeszcze w ciągu kilku tygodni był w stanie zamroczenia jasnego z klasycznym rozdwojeniem osobo- wości. I ten zespół, zresztą już bez leczenia, ustąpił, pozostawiając niepamięć zu- pełną, obejmującą okres wstecz aż do początków choroby cielesnej, gdy jeszcze sensorium było nie zmienione jakościowo. Jest rzeczą wątpliwą, aby tego rodzaju zespoły psychotyczne wywołane były streptomycyną, gdyż w obydwóch przypadkach zaburzenia psychiczne wystąpiły już po zakończeniu leczenia tym środkiem. Pod- łożem tych nawarstwionych zespołów jest czynnik “toksyczno-infekcyjny, działający na ośrodkowy układ nerwowy. Ustępowanie tych powikłań samorzutnie lub pod wpływem leczenia, mimo ciężkości podstawowego cierpienia organicznego jest do- wodem ich czynnościowego charakteru. [przypisy: , odzież termoaktywna, Depilacja laserowa, olejek kokosowy na włosy ]

Przy cofaniu sie rozleglego zapalenia

Tuesday, July 12th, 2016

Przy cofaniu się rozległego zapalenia okołoogniskowego cień zwykle nie ustępuje jednolicie, lecz tworzą się miejscami wyjaśnienia okrągłe lub jajowate, które przypominają łudząco jamy w płucu. Po zupełnym ustąpieniu zapalenia pozostają nieraz smugi idące przy zapaleniu przy- wnękowym od wnęki w kierunku pachy, linie włosowate po zlepnym zapaleniu opłucnej międzypłatowej, powstałym jeżeli zapalenie około- ozniskowe usadowiło się przy wcięciu międzypłatowym, ciemne plamy po ogniskach pierwotnych itd. Prócz badania radiologicznego płuc w celu rozpoznanla zapalenia okołoogniskowego zwraca się uwagę na odczyny tuberkulinowe, źródła zakażenia, starannie bada się plwocinę, a u dzieci także opłuczyny żołąd- kowe co do prątków gruźlicy. Rozpoznanie daje się określić często do- piero po dłuższej obserwacji. Rozpoznanie różnicowe. Rozległe zapalenie około ogniskowe początkowo bierze się nieraz za krupowe zapalenie płuc. Z nim może ono mieć jako objawy wspólne: nagły początek, wysoką gorączkę, kłucie w boku i objawy zagęszczenia tkanki płucnej. Dopiero brak przełomu, ustąpienie gorączki i uporczywe pomimo to utrzymy- wanie się zmian opukowych i osłuchowych nasuwa na myśl naciek około- ogniskowy. W rozpoznaniu dopomagają brak leukocytozy, prawidłowa ilość chlorków w moczu, obecność zmian gruźliczych w płucach i prątki gruźlicy w plwocinie. Pury doradza pamiętać o nacieku okołoognisko- wym w każdym przypadku zapalenia płuc u osoby z przebytą gruźlicą lub z objawami szczytowymi, jeżeli choroba rozwinęła się po wysiłku, nadmiernym znużeniu itp. [hasła pokrewne: , Kabiny Sanitarne, przedłużanie rzęs, odzież termoaktywna ]