Posts Tagged ‘odzież bhp’

Miedzy zachowaniem biernym i czynnym

Tuesday, July 12th, 2016

Między zachowaniem biernym i czynnym zachodzi tu więc różnica poziomów, niemal taka jak w. warunkach prawidłowych. Jeśli chorego zostawić w spokoju, uśnie znowu. Presomnolencja, somnolencja i sopor są wyrazem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, a więc zmian w mózgu o charakterze ogólnym. Natomiast wzmożona potrzeba snu (SchLafsucht) ma znaczenie lokalizacyjne, wskazuje mianowicie na zmiany śródmózgowia i oko- licy infundibuLum (Baruk). Objaw ten typowo występuje w narkolepsji i w sta- nach pośpiączkowych. Walther-Buel znalazł ten objaw wśród swoich chorych w 2,30io, przy czym chodziło o guzy okolic siodełka, przysadki i pnia mózgowego. Znaczenie lokalizacyjne przypisuje się również afazji, w szczególności afazji amnestycznej. Wskazuje ona na uszkodzenie lewego płata skroniowego. W prak- tyce miewa się trudności w różnicowaniu między tym objawem a trudnością znalezienia wyrazu (Wortfindungsstorung). Na ogół przyjmuje się, że w zabu- rzeniach tego rodzaju zachodzi rozszczepienie między procesami myślowymi, a więc pojęciami i wyobrażeniami z jednej strony a szatą słowną z drugiej strony. Cierpi więc tylko aparat wykonawczy mowy. W klasycznych przypad- kach afazja amnestyczna występuje jako samodzielny objaw ogniskowy, a więc, bez objawów składających się na zespół psychoorganiczny. W skład tego zespołu mogą bowiem wchodzić trudności w znalezieniu szaty słownej dla myśli. Mowa epileptyków odznacza się tym często szczególnie wyraźnie. W różnicowaniu trudności te mogą być duże, toteż niejaką pewność posiadamy właściwie tylko w przypadkach czystej afazji amnestycznej. U chorych Walther-Buela afazja amnestyczna występowała w 9,500, z czego wynika, że objaw ten posiada zna- czenie rozpoznawcze. Odsetek ten wystarczy porównać z odsetkiem 0,5, który w statystyce tej przypada na zespół czołowy. Na .zespół czołowy składają się: zanik napędu psychoruchowego, zniesienie hamulców trzymających na wodzy popędy, czyli zaburzenia charakteru, ponadto euforia ze skłonnością do dow- cipkowania (moria). [hasła pokrewne: , firma sprzątająca, odzież bhp, olej do włosów ]

Choroby zakazne odgrywaja doniosla role

Tuesday, July 12th, 2016

Choroby zakaźne odgrywają doniosłą rolę w psychiatrii jako podłoże orga- niczne zespołów zasadniczo czynnościowych, przeważnie psychotycznych. Tak należy rozumieć. pojęcie “egzogennych reakcji” Bonhoeffera. Na ich powsta- nie i na wygląd obrazu klinicznego składa się niejeden czynnik. Na pierw- szym miejscu wymienić trzeba osobnicze właściwości ustroju, które sprawiają, że człowiek pod wpływem różnorodnych czynników etiologicznych często za- pada na jeden i ten sam typ psychozy. Widzimy nierzadko, że delirium infec.:. tiosum u alkoholików dziwnie przypomina majaczenie drżenne, na które chorzy ci dawniej zapadali. Czasem pod działaniem zakażenia ogólnego powstają u alkoholików zespoły paranoidalne do złudzenia przypominające ostrą halu- cynozę alkoholiczną. W przypadkach tych dopuszczalne jest zresztą przypusz- czenie, że alkoholizm zmienia trwale właściwości układu nerwowego ośrodko- wego, który wskutek tego tak, a nie inaczej odpowiada na bodźce toksyczno- infekcyjne. Poza tym jednak widujemy i rodzinną skłonność do odpowiadania określonym typem zespołu psychotycznego na różnorodne bodźce chorobowe. Następnie zwrócić trzeba uwagę na znany fakt, że niektóre zakażenia, nawet bardzo ciężkie, np. błonica i tężec, niemal nigdy nie pociągają za sobą nawar- stwień psychotycznych, chociaż objawy zatrucia układu nerwowego ośrodko- wego w tych chorobach bywają niezwykle burzliwe. Inne zakażenia natomiast, jak dur brzuszny i osutkowy, przebiegają uderzająco często z powikłaniami psychotycznymi. Przyczyna tych zjawisk leży niewątpliwie w samym gatunku jadów bakteryjnych. Wreszcie trzeba podnieść, że niektóre czynniki toksyczne lub toksyczno-infekcyjne pociągają za sobą szczególnie często określone ze- społy psychotyczne, a znacznie rzadziej inne. Pewne czynniki chorobotwórcze zwykły też wyciskać własne piętno na obrazie klinicznym pewnego zespołu psychotycznego. Uwagi te rzucają światło na ogromną zlożonosć zagadnienia etioepigenezy. [patrz też: , olej kokosowy, odzież bhp, implanty Warszawa ]