Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

STANY UBYTKOWE Z ARETOZA LUB

Tuesday, July 12th, 2016

STANY UBYTKOWE Z ARETOZĄ LUB CHOREOATETOZĄ Osobniki te przeważnie są niedorozwinięte, na poziomie ograniczenia umysłu lub głuptactwa. Spotkać jednak można i przypadki bez niedorozwoju umysłowego. Zna- mienne są natomiast cechy charakteropatyczne tych ludzi bez względu na ich po- ziom intelektualny. Odznaczają się oni mianowicie pogodą ducha, wesołością, żar- tobliwością, przy tym dziecinną próżnością i zadowoleniem z siebie oraz ufnością. Rzadziej widuje się typy bezczelne, chytre, nietaktowne. Opisane właściwości cha- rakteru (Lange – Bostroem) stoją w uderzającej sprzeczności z ciężkim stanem neurologicznym tych chorych, zwłaszcza gdy chodzi o euforię przy niewielkim ogra- niczeniu umysłu. . Ciężkie przypadki z wybitnyrrii ruchami mimowolnymi trafiają najczęściej do neurologów. Natomiast nie docenia się poronnych postaci, w których ruchy ateto- tyczne, często połączone z pląsawiczyrni (choreoathetosis), można zauważyć tylko- przy bacznej obserwacji, jeżeli lekarz w ogóle myśli o takiej możliwości. Przypadki te dotyczą najczęściej dzieci lub osobników młodocianych. Trafiają one do psy- chiatry z powodu trudności wychowawczych i ociężałości umysłowej. W szkole mie- wają przykrości z powodu hiperproseksji i niepokoju ruchowego. Z upływem lat z dzieci tych wyrastają typy infantylne lub charakteropatyczne. Płynie stąd jeszcze raz przestroga, aby nigdy nie lekceważyć dokładnego badania neurologicznego w przy- padkach, które zbyt łatwo można uznać za wytwór demoralizacji środowiskowej lub zaniedbania wychowawczego. [podobne: , domowe sposoby na trądzik, odwrócona osmoza, surówki bawełniane ]

Zapalenia okoloogniskowe powstajace w okresie

Tuesday, July 12th, 2016

Zapalenia okołoogniskowe powstające w okresie pierwotnej zmiany gru- źliczej często są małe, wielkości orzecha laskowego, czasami jednak do- chodzą do rozmiarów małego jabłka. Mają one kształt przeważnie okrągły lub jajowaty i są dobrze odgraniczone. W okresie drugorzędnym gruźlicy zapalenie okołoogniskowe jest częściej rozleglejsze, zależnie od nad- miernej wrażliwości miąższu płucnego na jady gruźlicze. Może ono po- wstawać w każdym okresie gruźlicy i w każdym wieku, otaczając czynne ognisko gruźlicze, powstałe w płucu przerzutowo za pośrednictwem krwi lub drogą oskrzelową. Ze stanowiska anatomicznego zapalenie okołoogniskowe może być surowicze (pneumonia serosa), galaretowate (pneumonia qela- tinosa), włóknikowe (pnenmonia fiblinosa) i in. Zapalenie często rozchodzi ., się bez śladu albo też kończy się zwłóknieniem i wytworzeniem blizny. Jeżeli siły obronne ustroju są słabe, a z ogniska gruźliczego przenika do otoczenia dużo prątków lub, wedle teorii toksycznej, dużo jadów, albo zjadliwość prątków jest wielka, to tkanka, uległa zapaleniu, może sero- wacieć i rozpadać się, przez co zniszczenie płuc szerzy się coraz bardziej. W tych zwłaszcza przypadkach plwocina chorego może czasami, cho- ciażby przelotnie, zawierać prątki gruźlicy. Nadaje to pewne znacze- nie zapaleniom okołoogniskowym ze stanowiska społecznego. Objawy. Naciek okołoogniskowy ograniczony rozpoczyna się i przebiega zupełnie niepostrzeżenie i bez badania radiologicznego płuc uchodzi naszej uwagi. Naciek rozległy może rozpoczynać się ostro, podostro lub bez szczególnych objawów. Ostra postać objawia się nagle wysoką go- rączka dochodzą do 39-40° C, z wstrząsającym dreszczem, kłuciem w boku i kaszlem i przez to przypomina łudząco początek ostrego kru- powe ;o zapalenia płuc. Postać podostra ma początek mniej burzliwy i powolniejszy, tak iż chory kładzie się do łóżka dopiero na 3-4 dzień. We wszystkich trzech postaciach rozległego nacieku okołoogniko- wego w miejscu zapalenia stwierdza się przeważnie rozległe stłumienie odgłosu opukowego, najczęściej ze wzmożeniem drżenia piersiowego oraz szmer oskrzelowy a także liczne dźwięczne rzężenia wilgotne lub trzeszczenia i oskrzelowy odgłos mowy albo bek kozi. [podobne: , olej kokosowy, odwrócona osmoza, olejek cbd ]