Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu

Tuesday, July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu u dzieci i młodocianych są szczególnym zagadnieniem; któremu poświęcił swe badania Corboz (1958). Z dokładnie przebadanych 52 dzieci 48 (92%) wykazywało zaburzenia psy- chiczne. Nie było np. zaburzeń psychicznych w jednym przypadku glejaka nerwu wzrokowego wielkości grochu i w trzech przypadkach guzów podnamio- towych w pierwszym okresie przedoperacyjnym. Symptomatologia jest bogat- sza niż u dorosłych, gdyż do ogólnych zaburzeń dołączają się zmiany wynika- jące z rozwoju psychicznego dziecka, a więc zjawiska regresji i zahamowania rozwoju. Objawy można podzielić na trzy grupy: 1) przy rozlanym uszkodzeniu mózgu: zaburzenia świadomości, dziecięcy względnie młodzieńczy zespół psychoorganiczny, regresja i zatrzymanie roz- woju; 2) przy miejscowym uszkodzeniu: uwarunkowane lokalizacyjnie zaburzenia świadomości (pień mózgu), elementarne “omamy” wzrokowe (bez sądu reali- zującego), ogniskowe objawy psychiczne; 3) objawy reaktywne tylko pośrednio zależne od guza. U 28 dzieci (54%) stwierdzono zaburzenia świadomości zależne. od wzmożo- nego ciśnienia śródczaszkowego. Lekką somnolencję, która wyraża się zobo- jętnieniem, apatią i trudnościami skupienia się, bierze się czasem niesłusznie za zanik napędu, uwarunkowany lokalnie. Świadomość przejaśnia się po przed- operacyjnym drenażu komór. Samorzutne przejaśnienia do 14 r. Ż. pochodzą prawdopodobnie z rozluźnienia lub rozsadzenia szwów. Zaburzenia świado- mości są odwracalne; jeżeli trwają długo, prowadzą w końcu do zespołu psy- choorganicznego. Do 3 r. Ż. wykształcone już czynności psychiczne zanikają w odwracalnej kolejności ich powstawania. Zespół psychoorganiczny stwier- dzono u 2•4 chorych (46%). Sprawność dzieci obniża się zarówno pod wzglę- dem ilościowym, jak i jakościowym. Dzieci te szybko się męczą, cierpi ich czynna uwaga, co jest widoczne w czasie nauki w szkole. W odróżnieniu od dorosłych upośledzenie zdolności zapamiętywania może się długi czas nie rzu- cać w oczy. Myślenie przebiega wolniej, skojarzenia ubożeją, pojawiają się perseweracje, organiczne konfabulacje są u dzieci rzadkością. W życiu afek- tywnym zauważyć można pogłębienie się chwiejności, wzmożoną impulsyw- ność, stępienie afektywne i obniżenie się wyższych zainteresowań. Osobowość staje się egocentryczna, giną uczucia etyczne, do głosu dochodzą pierwotne po- pędy i instynkty. Po udanym zabiegu neurochirurgicznym objawy te szybko się cofają, o ile nie doszło do trwałych zniszczeń tkanki mózgowej. Wówczas pozostaje trwały zespół psychoorganiczny. Przewlekły nastrój euforyczny może świadczyć o uszkodzeniu płatów czołowych, jednakże bynajmniej nie stanowi w tym kierunku dowodu. [patrz też: , catering dietetyczny, Prywatne przedszkole Kraków, medycyna estetyczna ]

U niemowlat i u dzieci

Tuesday, July 12th, 2016

U niemowląt i u dzieci w pierwszych latach życia zserowaciałe węzły chłonne mogą przebijać się do naczynia limfatycznego już w okresie pierwszego zakażenia. Prątki dostają się w tych przypadkach z tego na- czynia poprzez przewód piersiowy do krwi i mogą wywołać ostrą gru- źlicę prosówkową płuc, a przesuwając się dalej przez naczynia wło- skowate płuc do dużego krążenia – ostrą gruźlicę płuc prosówkową uogólnioną lub przerzuty w jednym albo w kilku narządach, między innymi często ostre gruźlicze zapalenie opon mózgowych. W ten sposób pierwszorzędny okres gruźlicy przechodzi bezpośrednio w okres drugo- rzędny Rankego, tzn. w okres uogólnienia gruźlicy (generalisatio tuber- culosa praecox). Po drugim roku życia dostawanie się prątków do zsero- waciałych węzłów zespołu pierwotnego do krwi zdarza się coraz rzadziej. Objawy. Pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy bardzo często nie wywołuje nawet we wczesnym dzieciństwie, do 2-21 roku życia, żadnych dolegliwości, gorączki ani objawów przedmiotowych opu- kowych i osłuchowych, pomimo powstania w płucach pierwotnej zmiany gruźliczej. W okresie przedalergicznym chory może nawet przybywać na wadze. Jeżeli równocześnie nie wykrywa się tej zmiany także bada- niem radiologicznym płuc wykonanym w różnych płaszczyznach, wtedy mamy przed sobą pierwotną zmianę gruźliczą klinicznie utajoną (affectio primitiva tuberculosa occuLta), jako wyraz gruźlicy płuc utajonej (tube- culosis pulmonum occulta). Pierwsze zakażenie gruźlicze może też objawiać się lekkimi dolegli- wościami, mianowicie ogólnym niedomaganiem, łatwym męczeniem się, utratą łaknienia i innymi zaburzeniami trawiennymi, zwłaszcza u dzieci, albo też początkowym objawem choroby jest zblednięcie, lekki kaszel a przede wszystkim stany podgorączkowe, nieraz dopiero. po wysiłkach. Są to objawy, które zwykle nie zwracają na siebie większej uwagi oto- czenia, tym bardziej że są częste. W innych znowu przypadkach uderza uporczywy, trwający tygodniami kaszel, zwłaszcza u dzieci starszych, zależny prawdopodobnie od ucisku powiększonych węzłów chłonnych wnęki na oskrzela lub rozwidlenie tchawicy. [więcej w: , balsam do włosów, medycyna estetyczna, olejek kokosowy ]