Posts Tagged ‘kurs sep’

Zaleznosc czynnika etiologicznego wyraza sie

Tuesday, July 12th, 2016

Zależność czynnika etiologicznego wyraża się zasadniczo patoplastycznym wpływem na wygląd obrazu klinicznego. Wyliczenie wszyst- kich czynników etiologicznych, które wchodzić mogą w rachubę jako pod- łoże powikłań psychotycznych, rozsadziłoby ramy niniejszej książki. Raczej przykładowo warto zatrzymać się przy kilku praktycznie ważnych jednost- kach. I tak w zimnicy widuje się najczęściej majaczenie w okresie wznoszenia. się gorączki i na szczycie, czasem jednak utrzymuje się ono i w okresie bez- gorączkowym, o czym można się przekonać za pomocą próby czystej kartki i objawu Lipmanna. Czasem jednak majaczenie trwa jeszcze po zupełnym wygaszeniu. gorączki. Widywano też w rzadkich przypadkach początek maja- czenia w okresie przed wystąpieniem pierwszego napadu gorączki. Stosowana w lecznictwie psychiatrycznym zimnica szczepienna nie różni się pod względem możliwości powikłań psychotycznych od zimnicy naturalnej. W zimnicy wystę- pują i inne powikłania psychotyczne. Czasem łańcuch powikłań bywa dość zawiły. Wyobraźmy sobie przypadek porażenia postępującego leczony zimnicą, w przebiegu której pojawiło się delirium. W posocznicy (sepsis) występują bardzo często ciężkie psychozy z ma- jaczeniem, stanami pomrocznymi lUD onejroidnymi i amencją na czele. Nawet gdy nie ma ostre; psychozy, chory bywa przeważnie w stanie somnolencji lub soporu. Niektórzy nawet twierdzą, .że brak zaburzeń świadomości pozwala na wykluczenie sprawy septycznej. Zaburzenia psychiczne na uległość stały się w ostatnich la- tach przedmiotem żywego zainteresowania w niektórych ośrodkach psychia- trycznych. Niestety badanie to oparto na nieprzemyślanej systematyce. Roz- różnić bowiem należy następujące grupy zaburzeń: 1) psychoorganiczne zaburzenia na tle gośćcowego zapalenia mózgu, nie po- wikłane zespołami psychotycznymi czynnościowymi; 2) takież zaburzenia powikłane psychozami; 3) psychozy czynnościowe, które wiąże się hipotetycznie z gosccem stawo- wym, nie dowiódłszy związku przyczynowego. Związek przyczynowy nie jest bowiem dowiedziony, jeżeli wskaże się na fakt, że chory psychicznie ma gdzie- kolwiek zmiany gośćcowe. Gościec jest chorobą bardzo częstą, więc zejście się psychozy z gośćcem nie jest niczym niezwykłym .. Jedyne prawdopodobieństwo związku przyczynowego zachodzi wtedy, gdy ostra psychoza wystąpi równo- cześnie z ostrym gośćcem stawowym. Nie ma zresztą odrębnego gatunku psy- choz gośćcowych. Są to zawsze te same zespoły psychotyczne czynnościowe, które widuje się i na innym tle, najczęściej długotrwale stany majaczeniowe, utrzymujące się nawet do kilku miesięcy. Widuje się również stany pomroczne, zresztą krótkotrwałe. [przypisy: , kurs sep, olejek arganowy do włosów, oczyszczalnie przydomowe ]