Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Podkladem anatomicznym nacieków pierwotnych moga

Tuesday, July 12th, 2016

Podkładem anatomicznym nacieków pierwotnych mogą być, jak stwierdził Janusz Zeylancl, różne zmiany anatomiczne, “począwszy od przekrwienia i zapadnięcia płuc poprzez różne postaci wysięku w pęcherzykach płucnych. z objawami zapalenia śródmiąższowego aż do wytwarzania tkanki gruźliczej”. Los nacieku pierwotnego bywa rozmaity. Naciek pierwotny z czasem bardzo często ustępuje, niekiedy nie pozostawiając żadnego śladu. W razie dużej wrażliwości tkanki płucnej na jady gru- źlicze oraz silniejszego ich działania naciek może zserowacieć, zwłaszcza u dzieci w wieku do drugiego roku życia. W innych znowu przypadkach naciek pierwotny kończy się, wskutek alergii stwardniającej, rozrostem tkanki łącznej z następowym jej włóknieniem. Powstająca włóknista tkanka łączna otorbia zserowaciały lub zwapniały;, niekiedy nawet sko- stniały guzek. Zwapnienie może powstawać już bardzo wcześnie. Sko- stniałe ognisko płucne jest zawsze pozostałością ogniska pierwotnego, gdyż w późniejszych zmianach gruźliczych skostnienia nie spostrzegano. Jeżeli pierwsze zakażenie gruźlicze dotyczy okresu niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa, to los zakażenia bywa nieraz inny. Wskutek bardzo małej zdolności odczynowej ustroju ogni- sko pierwotne nie otorbia się, lecz szerzy się przez ciągłość na sąsiednie części płuc, serowacieje, rozmięka i staje się źródłem wysie- wania prątków drogą aspiracji do innych części płuc a nawet przejścia sprawy na drugie płuco. Wtedy mogą powstawać w bardzo krótkim cza- sie obrazy gruźlicy płuc wysiękowo-serowatej, nawet z jamami w. pru- cach, podobne do obrazów znamiennych dla pospolitych suchot płuc u dorosłych. W późniejszym wieku dziecięcym takie zejście zdarza się w tych przypadkach, w których zakażenie dotyczy dzieci bardzo słabych, niedożywionych, słowem mniej zdolnych do odczynu. W innych – dość rzadkich – przypadkach szybko przebiegająca gruźlica płuc wysiękowo- serowata, nieraz z jamami, powstaje u niemowląt wtenczas, gdy zserowaciałe węzły chłonne przebiją się do tchawicy lub oskrzeli. Te postaci suchot niemowląt i dzieci dołączające się bezpośrednio do zespołu pierwotnego różnią się pod względem patogenetycznym od suchot płuc u dorosłych, które stanowią, według Rankego, już trzeciorzędny okres gruźlicy u osób, zakażonych prątkami poprzednio, przeważnie w dzie- ciństwie. Ponieważ one rozwijają się u dzieci bezpośrednio ze zmiany pierwotnej, nie zaś jak u dorosłych z zakażenia dodatkowego lub we- wnętrznego ponownego drogą krwi, przeto zwie się te postaci “gruźlicą płuc wysiękowo-serowatą pierwotna” (phthisis pulmonum caseosa primitiva). [patrz też: , okulista, Kabiny Sanitarne, kosmetyki naturalne ]

Rozpoznanie. Ze stanowiska klinicznego przewlekle

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie. Ze stanowiska klinicznego przewlekłe pierwotne płatowe gruźlicze zapalenie płuc cechują: 1. przeważnie skryty początek; 2. przebieg bardzo powolny z licznymi początkowo prątkami w plwo- cinie, w tym okresie nieobfitej; 3. ogólna ciepłota ciała prawidłowa lub częściej podgorączkowa, nie- raz łatwo ustępująca przy leczeniu wypoczynkowym i 4. objawy fizyczne zagęszczenia tkanki płucnej, w większości przy- padków w obrębie górnej części prawej połowy klatki piersiowej. Objawy te kojarzą się z sobą niejednakowo w różnych przypadkach. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie radiologiczne płuc. Stwierdza ono za- cienienie dokładnie odpowiadające całemu płatowi z ostrą dolną granicą międzypłatową. Wykonując badanie radiologiczne trzeba pamiętać, że nie wykrywa ono wcięć międzypłatowych nie tylko w warunkach prawi- dłowych, ale także w tych przypadkach, w których gęstość blaszek opłuc- nych międzypłatowych zwiększa się wskutek stwardnienia lub zapale- nia. Cień okolicy międzypłatowej można w tych stanach otrzymać tylko wtedy, gdy promienie rentgenowskie mają przebieg nie prostopadły, lecz równoległy do płaszczyzny wcięcia międzypłatowego i wskutek tego spotykają na swej drodze całą grubość zagęszczonej opłucnej. Zgodnie zatem z prawem Beclerea w pozycji tylno-przedniej można obej- rzeć okolicę międzypłatową tylko wtenczas, gdy lampę rentgenowską ustawi się wysoko, a w pozycji przednio-tylnej, jeżeli lampa znajduje się nisko, tak iż promienie rozchodzą się od dołu ku górze. Rozpoznanie różnicowe od ostrego serowatego zapalenia płuc zajmującego cały płat płuca (pneumonia caseosa pseudolobaris acuta) różni się przewlekłe pierwotne zapalenie płuc pła- towe gruźlicze skrytym początkiem i bardzo przewlekłym przebiegiem bezgorączkowym lub prawie bezgorączkowym. Od zapalenia bocznego dookoła gruźliczego zespołu pier- wotnego, które może być także dużych rozmiarów, różni się przewlekłe pierwotne płatowe zapalenie płuc gruźlicze późniejszym przeważnie wiekiem chorych (najczęściej między 20 a 40 rokiem życia) i bardzo po- wolnym przebiegiem z zejściem w zbliznowacenie po początkowym szyb- kim wytworzeniu się jamy w płucu. [patrz też: , odzież dla dzieci, olejek arganowy do włosów, kosmetyki naturalne ]