Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Bez watpienia zachodzi uderzajace podobienstwo

Tuesday, July 12th, 2016

Bez wątpienia zachodzi uderzające podobieństwo między tymi stanami marze- niowymi a aurą padaczkową. Prawdopodobnie są to napady padacz-kowe po- ronne, tj. takie, w których z dużego napadu pozostał tylko szczątek w postaci wstępnej fazy. Ponieważ nie są to omamy w ścisłym znaczeniu, dlatego naj- słuszniej jest określać zjawiska te jako omamy rzekome (pseudo hallu- cinationes). U tego samego chorego napad hakowy może niekiedy występować nie samodzielnie, lecz jako część składowa ogólnego napadu drgawkowego. Zasługą Walther-Biiela było dalej ścisłe rozgraniczenie pojęć senność (som- noLentia) i pólśpiączka (sopor) od pojęcia SchLafsucht (hypergrypnia), które należałoby spolszczyć jako wzmożona potrzeba snu. W piśmiennictwie używa się dwóch pierwszych pojęć na oznaczenie zaburzeń świadomości zasadniczo ilościowych, nie ulega jednak wątpliwości, że w przeżyciach senności i pół- śpiączki zachodzą pewne jakościowe zmiany, które wyróżniają te zjawiska od fizjologicznych stanów, znanych nam z codziennych przeżyć przy usypia- niu i we śnie. W stanach somnolencji i soporu chodzi o przeżycia patologiczne, podczas gdy wzmożoną potrzebę snu znamionują prawidłowe oznaki zwykłego snu, jak imperatywna potrzeba snu po zwykłym uczuciu znużenia, dalej znane każdemu przeżycia przy usypianiu i budzeniu się, następnie obecność marzeń sennych i wreszcie możliwość całkowitego rozbudzenia się. Ta ostatnia właści- wość nie jest W praktyce łatwo uchwytna, ponieważ wzmożona potrzeba snu oraz patologiczna senność mogą się ze sobą w guzach mózgu nierzadko sprzęgać. Chory somnolentny da się również, jeśli drzemie, rozbudzić, zdradza jednakże po rozbudzeniu typowe cechy somnolencji, a więc zwolnienie toku myśli, szyb- kie męczenie się, upośledzenie pojmowania, inkoherencję, dezorientację itp. Między stanem drzemki a stanem rozbudzenia nie ma więc w somnolencji takiego kontrastu jak u chorego ze wzmożoną potrzebą snu. Ten ostatni budzi się ze snu podobnie jak człowiek zdrowy, tzn. jest zaraz psychicznie ruchliwy” sprawny jakościowo, a. także pod względem ilościowym więcej może z siebie dać niż chory somnolentny. [podobne: , infekcje intymne, ortodonta, Karmy dla psów ]

CHOROBY ZAKAZNE JAKO CZYNNIK WYWOLUJACY

Tuesday, July 12th, 2016

CHOROBY ZAKAŹNE JAKO CZYNNIK WYWOŁUJĄCY PSYCHOZY Wyłączamy tu narazie z rozważań organiczne schorzenia mózgu natury za- kaźnej i ich późne następstwa. Nie poruszamy tu również zaburzeń psychicz- nych na tle kiły. Chodzi nam tu o ostre choroby zakaźne, które stają się po- średnio przyczyną odczynów mózgowych z zaburzeniami psychicznymi. Dane historyczne. Już w starożytności widziano związek między gorączką a zaburzeniami psychicznymi. Hipokrates opisał psychozę połogową oraz majacze- nia w przebiegu gruźlicy i zimnicy. Dostarczył on ponadto opisu zaburzeń pamięci w przypadku biegunki, być może czerwonki. Istotny postęp wnieśli Arabowie. Zy- jący na przełomie IX i X wieku Nadżab ud din Unhammad, autor znakomitego, niestety zaginionego dzieła o chorobach umysłowych, którego treść w późniejszych wiekach częściowo odtworzono, pierwszy opisał psychozę, która była prawdopo- dobnie delirium jebrite. Charles Lepois (1563-1633) opisał zaburzenia psychiczne na tle zakażenia połogowego, chociaż przyczynę występujących czasem w połogu ma- jaczeń widział w osobliwym “czarnym humorze”. W nowszych czasach toczył się spór co do powstawania psychoz wywołanych czynnikami egzogennymi, np. zakaź- nymi. Preformiści z Bonhoefferem na czele widzą w zakażeniu i w innych egzo- gennych czynnikach tylko moment wyzwalający drzemiącą potencjalnie skłonność do reagowania psychozą określonego z góry typu. Takie czy inne psychozy infekcyjne siłą fatalizmu muszą się pojawić, przy czym wpływom środowiskowym, egzogennym, nie przypada rola kształtująca psychozę, lecz wyzwalająca ją według tzw. typu pre- dylekcyjnego. Przeciwstawiając się tym poglądom epigenetycy nie przeczą donio- słości czynnika dziedziczno-konstytucyjnego, lecz przyjmują możliwość powstawa- nia nowych cech chorobowych, a więc i psychoz, nie przewidzianych, nie “prefor- mowanych” w okresie przedchorobowym. [patrz też: , Karmy dla psów, biustonosze do karmienia, dentysta Kraków ]