Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Presomnolencje, która jest zaburzeniem swiadomosci

Tuesday, July 12th, 2016

Presomnolencję, która jest zaburzeniem świadomości lekkiego stopnia, można równie łatwo przeoczyć jak nieznacznie zaznaczone objawy zespołu psychoor- ganicznego. Często na początku w ciągu tygodni i miesięcy może się ona wyra- żać jedynie uczuciem znużenia umysłowego i fizycznego, upośledzeniem toku myślowego, skłonnością do bezmyślnego i bezczynnego trwania, obniżeniem .zainteresowań i odsunięciem się od zwykłych uciech, od ludzi i od hałasów. Na- stępuje stępienie wrażliwości (perditio reagilitatis) i uczuć wyższych. Wszystko to może nie rozprzęgać zwartości struktury osobowości i długi czas nie obni- żać zdolności chorego do pracy, tak iż otoczenie może nie widzieć zaburzeń. Przy uważnym badaniu psychiatrycznym uderza jednak spowolnienie chorych, ich utrudnione pojmowanie, obniżony napęd, rozproszenie uwagi, pewien brak osobistego udziału w życiu otoczenia, a nawet jakby zautomatyzowanie działań. Objawy. te we wczesnym okresie mogą się przeplatać z objawami neurastenicz- nymi. Presomnolencja jest wyrazem czynnościowych zaburzeń kory mózgowej. Rozpoznanie jest jeszcze bardziej ułatwione, jeżeli zespól ten, a także zespół psychoorganiczny zejdą się z padaczkowymi. U chorych tych mogą się wytwo- rzyć typowe dla padaczki cechy charakteropatyczne. Wprawdzie i w padaczce samoistnej (kryptogennej) zdarzają się często jakościowe zaburzenia świado- mości, jednakże chodzi tu o zaburzenia o typie stanów pomrocznych, podczas gdy dla guzów mózgu znamienne są zaburzenia o charakterze presomnolencji. Do rozpoznania guza mózgu mogą się przyczynić napady o . cechach ognisko- wych, najczęściej jacksonowskie ruchowe lub rzadziej czuciowe, także napady zwrotne (adwersyjne). Szczególne jednak znaczenie dla psychiatrii posiadają napady hakowe (uncinate fits, Uncinatus – Aura), które można spożytkować lokalizacyj nie, gdyż zależą one od podrażnienia lub uszkodzenia zakrętu hako- wego (gyrus uncinatus) i hipokampa przy guzach płata skroniowego. Chodzi tu o napadowo doznawane wrażenia zapachów lub rzadziej smaków, czasem po- łączone z mlaskaniem. “vV czasie napadu chorzy przeżywają stany marzeniowe (dreamy states), w których widzą wzrokowo (wizyjnie) sceny jak w marzeniu sennym. Nie są to oczywiście halucynacje wzrokowe (chociaż w piśmiennictwie często używa się tego określenia), gdyż przeżyciom tym brak jest sądu realizu- jącego: chorzy nie tracą przekonania o nierzeczywistości widzianych obrazów. [hasła pokrewne: , Balsam Johnson, olejek cbd, integracja sensoryczna ]

Opisane zaburzenia psychiczne na tle

Tuesday, July 12th, 2016

Opisane zaburzenia psychiczne na tle zakaźnym dotyczą ostrych psychoz czynnościowych. Chocież przebteg ich jest zaz”Wczaj burzliwy i robią one na laikach wstrząsające wrażenie, to jednak przeważnie przemijają wraz z zaka- żeniem bez pozostawiania trwałych organicznych uszkodzeń mózgu. Daleko gorsze rokowniczo są przypadki, w których doszło do zmian organicznych tkanki mózgowej. Wśród burzliwych objawów choroby zakaźnej stan zapalny mózgu często uchodzi uwagi leczącego lekarza. Po ustąpieniu zakażenia wy- chodzą na jaw późne i niestety trwałe następstwa przebytego zapalenia mózgu. Jeżeli stało się to u małego dziecka, to cały dalszy rozwój wyższych czynności nerwowych ulega zazwyczaj skrzywieniu pod postacią albo niedorozwoju, albo charakteropatii. Dla przykładu przytoczę badania Schachtera (1954), dotyczące następstw przebytego w latach między 7 a 12 rokiem życia duru brzusznego. Spośród 10 dzieci tylko dwoje zachowało prawidłowy poziom inteligencji, troje źaś obniżyło się do dolnej granicy tego poziomu, reszta wykazała niedorozwój róż- nego stopnia. U pięciorga dzieci można było stwierdzić organiczne zaburzenia charakteru, częściowo skojarzone z niedorozwojem umysłowym. Troje dzieci wyszło z padaczką. Im wiższy wiek chorego, tym bardziej zazwyczaj .górują zaburzenia charakterologiczne nad otępiennymi. W przypadkach tych w prze- biegu duru brzusznego dochodzi do rozlanego zapalenia mózgu, przy czym z punktu widzenia anatomii patologicznej najwięcej dotknięte bywają pod- wzgórza. Z nowszych doświadczeń klinicznych wiadomo, że zapalenie mózgu może stanowić powikłanie przebiegu odry, krztuśca i wielu innych dziecięcych chorób zakaźnych. Charakteropatie na tym tle omówimy w osobnym rozdziale ze względu na ich podobieństwo do psychopatii. Ostatnio jednak zmieniły się poglądy na patogenezę opisanego powyżej przy- zakaźnego zapalenia mózgu (encephaLitis paraillfectiosa). Mianowicie Mattyus (1958) dowiódł, że zmiany w obrębie mózgowia nie mają charakteru zapalnego lecz powstają z niedotleniania. Badanie histopatologiczne ujawniło w 3 opisa- . nych przez autora przypadkach ogniska martwicze tkanki mózgowej, a więc zmiany anoksyj no-naczyniowe. W jednym przypadku chodziło o toksyczną plo- nicę powikłaną zapaleniem mięśnia sercowego i nerek, w dwóch innych przy- padkach o ciężko przebiegające odoskrzelowe zapalenie płuc. Przed śmiercią stwierdzało się objawy odmóżdżeniowe i napady drgawkowe. Przyczyną nie- dotlenienia są ciężkie zaburzenia krążenia, także zmniejszenie powierzchni oddechowej. Czynnikiem wywołującym niedotlenienie mózgu bywają też liczne napady drgawkowe. W jednym z przypadków stwierdzono porencefalię, która, jak z tego widać, może być wywołana zaburzeniami krążenia. Odkrycia te wskazują nam drogę zapobiegawczą: należy wcześnie wyłączać czynniki po- wodujące anoksję, również trzeba zmniejszyć zapotrzebowanie tkanki mózgo- wej na tlen, np. za pomocą hibernacji. [więcej w: , integracja sensoryczna, pieczenie w miejscach intymnych, stomatologia Kraków ]