Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Dnia 27. II. 1955 r.

Tuesday, July 12th, 2016

Dnia 27. II. 1955 r. był po raz pierwszy badany przez psychiatrę, który z podej- rzeniem na guz mózgu (ropień) skierował go do Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku. Przyjęty następnego dnia. Nastrój euforyczny, dowcipkuje, ruchowo spowolniały, uprzejmy, zborny, posłuszny. Skarży się na bóle głowy, lecz wszystkie dolegliwości przypisuje chorobie woreczka żółciowego. Łączność afektywna z oto- czeniem bardzo dobra. Chory nie przejmuje się faktem przebywania w klinice. Upośledzenie zdolności zapa.miętywania bardzo nieznaczne. Czynne skupienie uwagi dość dobre, bierne – wyraźnie upośledzone. Przy wysiłku umysłowym pierwsze wy- niki dobre, szybko jednak następuje zmęczenie i rozproszenie uwagi (presomnolen- cia). Chory dużo sypia, również w dzień. Jest zupełnie bezkrytyczny w stosunku do mnożących się objawów dowcipkowania (moria). Dowcipy jego mają posmak erotyczny. Badanie neurologiczne nie wykryło najmniejszych odchyleń od stanu prawidło- wego. Dno oka bez zmian. Chory podmiótowo skarży się na słabszy wzrok. Wszyst- kie badania laboratoryjne wypadły ujemnie. Dnia 8. III. wykonano odmę mózgową drogą podpotyliczną. Chory zabieg zniósł bardzo dobrze. Pneumoencefalografia wy- kazała (ryc. 62): poszerzenie układu komorowego. nieco wiecej po stronie prawej. Do światła komór bocznych wpuklają się bardzo duże (obrzękłe) sploty naczyniów- kowe. Rogi tylne nie wykształcone. Rowki na sklepistości mózgu nie wypełniły sie. Minimalna ilość powietrza w zbiornikach podstawy. Współczynnik Evansa – 0,35. Płyn mózgowo-rdzeniowy: przeźroczysty, bezbarwny, Pandy + +, Norme-Apelt +, pleocytoza – 523, jednojądrzastych – 40%, białko całkowite – 1,32%. Odczyny ki- łowe ujemne. [więcej w: , surówki bawełniane, rwa kulszowa, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

POWIKLANIA MOZGOWE PRZYZAKAZNE (ENCEPH ALOMYELOSlS

Tuesday, July 12th, 2016

POWIKŁANIA MOZGOWE PRZYZAKAŹNE (ENCEPH ALOMYELOSlS P ARAlN FECT IOSA) Po odrze, ospie, kokluszu, ospie wietrznej, różyczce, śwince i innych. wirusowych chorobach zakaźnych, a również po szczepieniach ochronnych, np. przeciw ospie, I wściekliźnie, dochodzi czasem do powikłań mózgowych, być może alergicznej na- tury, w postaci ognisk w istocie białej koło naczyń żylnych z demielinizacją. Po- dobne ogniska powstają w rdzeniu, stąd używana dotąd nazwa encephalomyelitis disseminata. Z nowszych badań, o których jeszcze wspomnimy, wynika, że zmiany te nie są natury zapalnej, dlatego słuszniej powinno się mówić o encephalosis. Okres wylęgania trwa zwykle do 2 tygodni. Przebieg jest ostry i bardzo ciężki. Gorączce, drgawkom padaczkowatym, objawom oponowym, czasem niedowładom i poraże- niom najczęściej wiotkim towarzyszą z zasady” zaburzenia ilościowe świadomości, od ospałości poprzez sopor aż do stanu śpiączkowego. W niektórych przypadkach stan pótśptaczlcowy i śpiączkowy utrzymują się w ciągu wielu tygodni. W lżejszych przypadkach następuje wyleczenie, w cięższych chorzy albo umierają, albo wychodzą z trwałymi następstwami neurologicznymi lub psychiatrycznymi. Jako pozostałość widuje się różne stopnie otępienia lub zaburzenia charakteru, którym poświęcimy osobne rozważania. Rokowanie w poszczepiennych powikłaniach mózgowych naj- częściej określa się jako pomyślne, nie licząc się z odległymi następstwami charak- teropatycznymi, które grożą zwłaszcza wtedy, gdy s sprawa dotknie mózgu małego dziecka. U dorosłych częstsze są następstwa typu otępiennego. Z następstwami tymi trzeba się liczyć przy stawianiu rokowania, a także przy zbieraniu wywiadów po wielu latach, gdy szukamy etiologii stwierdzanego zespołu psychoorganicznego. Praw- dopodobnie do tego samego rzędu schorzeń zaliczyć trzeba zapalenia mózgu (czy też niezapalne odczyny) widywane w przebiegu leczenia związkami arsenu, np. sal- warsanem. Do n aj częstszych powikłań epigenetycznych we wszystkich tych spra- wach należą majaczenie oraz amencja. Ten ostatni zespół przebiegający z zasady bardzo ciężko i prowadzący do rychłego zejścia śmiertelnego. oznaczony bywa często w piśmiennictwie niesłuszną nazwą delirium acutU1n. W groźnych tych powikłaniach naj skuteczniejszym środkiem uspokajającym okazał się largaktyl. [przypisy: , okulista, stomatologia Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne ]