Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Dnia 8. X. wykonano odme

Tuesday, July 12th, 2016

Dnia 8. X. wykonano odmę dokomorową, która wykazała objawy guza przedniej części komory III ze znacznym wodogłowiem układu komorowego, po czym wyko- nano zabieg operacyjny przy ciepłocie ciała 30°. Stwierdzono, że do światła komory bocznej prawej sterczy w okolicy otworu Monroego przyczepiony do splotu naczynio- wego guz o groniastym wyglądzie, nakrapiany białoszarymi punkcikami. Guz odcięto od splotu i usunięto. W bardzo rozdętej przedniej części komory III odkryto dalszą część guza, wrastającą w przednią ścianę komory bocznej i podstawę płata czoło- wego. Również tę część guza usunięto w całości. Krwawienie opanowano koagulacją i spongostanern, po czym zeszyto twardówkę i zamknięto czaszkę w zwykły sposób. Operował prof. Kunicki. W pierwszych trzech dobach po zabiegu stan chorego był dobry. W czwartej dobie nastąpiło pogorszenie: zwyżka ciepłoty ciała, spadek ciśnie- nia krwi, przy zachowanym stanie świadomości. Chory zmarł dnia 12. X. 1962. Rozpoznanie histopatologiczne: craniopharyngeoma. Sekcja wykonana przez prof. Kunickiego wykazała wodogłowie wewnętrzne komór bocznych znacznego stopnia, rozmiękanie w Ścianach III komory, sięgające do plaszczyzny spoidła szarego, rcz- miękanie zawojów podspoidłowych. Pozostałości nowotworu nie stwierdzono. Utkanie splotu naczyniowego z licznymi zwapnieniami i obrzękiem podścieliska łącznotkanko- wego. Bezpośrednią przyczyną zgonu było zapalenie i obrzęk pIUC. Jak kończy żona zmarłego: “Udany. zabieg w r. 1955 darował mu 7 lat czynnego, intensywnego życia”. [podobne: , prawo medyczne, psycholog Kraków, implanty Warszawa ]

Choroby zakazne odgrywaja doniosla role

Tuesday, July 12th, 2016

Choroby zakaźne odgrywają doniosłą rolę w psychiatrii jako podłoże orga- niczne zespołów zasadniczo czynnościowych, przeważnie psychotycznych. Tak należy rozumieć. pojęcie “egzogennych reakcji” Bonhoeffera. Na ich powsta- nie i na wygląd obrazu klinicznego składa się niejeden czynnik. Na pierw- szym miejscu wymienić trzeba osobnicze właściwości ustroju, które sprawiają, że człowiek pod wpływem różnorodnych czynników etiologicznych często za- pada na jeden i ten sam typ psychozy. Widzimy nierzadko, że delirium infec.:. tiosum u alkoholików dziwnie przypomina majaczenie drżenne, na które chorzy ci dawniej zapadali. Czasem pod działaniem zakażenia ogólnego powstają u alkoholików zespoły paranoidalne do złudzenia przypominające ostrą halu- cynozę alkoholiczną. W przypadkach tych dopuszczalne jest zresztą przypusz- czenie, że alkoholizm zmienia trwale właściwości układu nerwowego ośrodko- wego, który wskutek tego tak, a nie inaczej odpowiada na bodźce toksyczno- infekcyjne. Poza tym jednak widujemy i rodzinną skłonność do odpowiadania określonym typem zespołu psychotycznego na różnorodne bodźce chorobowe. Następnie zwrócić trzeba uwagę na znany fakt, że niektóre zakażenia, nawet bardzo ciężkie, np. błonica i tężec, niemal nigdy nie pociągają za sobą nawar- stwień psychotycznych, chociaż objawy zatrucia układu nerwowego ośrodko- wego w tych chorobach bywają niezwykle burzliwe. Inne zakażenia natomiast, jak dur brzuszny i osutkowy, przebiegają uderzająco często z powikłaniami psychotycznymi. Przyczyna tych zjawisk leży niewątpliwie w samym gatunku jadów bakteryjnych. Wreszcie trzeba podnieść, że niektóre czynniki toksyczne lub toksyczno-infekcyjne pociągają za sobą szczególnie często określone ze- społy psychotyczne, a znacznie rzadziej inne. Pewne czynniki chorobotwórcze zwykły też wyciskać własne piętno na obrazie klinicznym pewnego zespołu psychotycznego. Uwagi te rzucają światło na ogromną zlożonosć zagadnienia etioepigenezy. [patrz też: , olej kokosowy, odzież bhp, implanty Warszawa ]