Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Choroby zakazne odgrywaja doniosla role

Tuesday, July 12th, 2016

Choroby zakaźne odgrywają doniosłą rolę w psychiatrii jako podłoże orga- niczne zespołów zasadniczo czynnościowych, przeważnie psychotycznych. Tak należy rozumieć. pojęcie “egzogennych reakcji” Bonhoeffera. Na ich powsta- nie i na wygląd obrazu klinicznego składa się niejeden czynnik. Na pierw- szym miejscu wymienić trzeba osobnicze właściwości ustroju, które sprawiają, że człowiek pod wpływem różnorodnych czynników etiologicznych często za- pada na jeden i ten sam typ psychozy. Widzimy nierzadko, że delirium infec.:. tiosum u alkoholików dziwnie przypomina majaczenie drżenne, na które chorzy ci dawniej zapadali. Czasem pod działaniem zakażenia ogólnego powstają u alkoholików zespoły paranoidalne do złudzenia przypominające ostrą halu- cynozę alkoholiczną. W przypadkach tych dopuszczalne jest zresztą przypusz- czenie, że alkoholizm zmienia trwale właściwości układu nerwowego ośrodko- wego, który wskutek tego tak, a nie inaczej odpowiada na bodźce toksyczno- infekcyjne. Poza tym jednak widujemy i rodzinną skłonność do odpowiadania określonym typem zespołu psychotycznego na różnorodne bodźce chorobowe. Następnie zwrócić trzeba uwagę na znany fakt, że niektóre zakażenia, nawet bardzo ciężkie, np. błonica i tężec, niemal nigdy nie pociągają za sobą nawar- stwień psychotycznych, chociaż objawy zatrucia układu nerwowego ośrodko- wego w tych chorobach bywają niezwykle burzliwe. Inne zakażenia natomiast, jak dur brzuszny i osutkowy, przebiegają uderzająco często z powikłaniami psychotycznymi. Przyczyna tych zjawisk leży niewątpliwie w samym gatunku jadów bakteryjnych. Wreszcie trzeba podnieść, że niektóre czynniki toksyczne lub toksyczno-infekcyjne pociągają za sobą szczególnie często określone ze- społy psychotyczne, a znacznie rzadziej inne. Pewne czynniki chorobotwórcze zwykły też wyciskać własne piętno na obrazie klinicznym pewnego zespołu psychotycznego. Uwagi te rzucają światło na ogromną zlożonosć zagadnienia etioepigenezy. [patrz też: , olej kokosowy, odzież bhp, implanty Warszawa ]

W majaczeniu na tle duru

Tuesday, July 12th, 2016

W majaczeniu na tle duru brzusznego, zwłaszcza duru osutkowego łączność z rzeczywistością bywa całkowicie lub niemal całkowicie zniesiona. Nie zawsze zresztą podnie- cenie psychoruchowe musi się wzmagać aż do gwałtowności. Bardzo często chory mimo swych przerażających przeżyć nie wyskakuje z łóżka, lecz leży spo- kojnie i cierpi, jakby mu się to wszystko śniło. Majaczenie infekcyjne pojawia się z zasady w okresie gorączkowania. W okresie zdrowienia psychozy te nie występują, natomiast częstsze są w tym okresie zamroczenia. Często widuje się zjawisko nasilania się objawów majaczenia wraz ze wzrostem gorączki i słabnięcia objawów, gdy gorączka spada. Niepamięć po majaczeniu gorącz- kowym rzadko bywa zupełna. Często chorzy przypominają sobie niektóre swoje przeżycia, wspominając je tak, jakby to był sen. Obraz kliniczny majaczenia w przypadkach, gdy dotknięty jest bezpośrednio mózg, np. w pląsawicy lub zakaźnym zapaleniu mózgu, jest szczególnie ciężki. Popularne określenie “grypa głowowa” (Kopfgrippe), które spotykamy niekiedy w wywiadach postencefa- li tyków nie zawsze oznacza zapalenie mózgu. Zwykle za “grypę głowową” uważa się przypadki grypy przebiegające z majaczeniem. Obecność majacze- nia żadną miarą jednak nie wystarcza do rozpoznania nagminnego zapalenia mózgu. Zespół zamroczeniowy (obnubilatio) bywa naj częstszym powikła- niem już w okresie bezgorączkowym chorób zakaźnych. Zdarza się jednak, że od początku w przypadku ciężkiego zakażenia mamy do czynienia z miesza- nym zespołem majaczeniowo-zamroczeniowym (onejroidnym), z którego w okre- sie bezgorączkowym odpada majaczenie, po czym dłuższy czas utrzymuje się jeszcze czysty zespół zamroczeniowy, Podobnego zejścia doznać może mieszany zespół amentywrro-zamroczeniowy. W przypadkach tych przestawienie świa- domości na rozszczepienną osobowość może być bardzo wyraźne. Niepamięć po tych psychozach bywa przeważnie zupełna, chociaż czasem utrzymują się wyspy wyrwanych z całości wspomnień. Wspomnienia takie stają się niekiedy podstawą obłędu szczątkowego (psyćhosis residualis), . zawierającego najczęściej pierwiastki paranoiczne. [patrz też: , ubranka dla niemowląt, implanty Warszawa, deratyzacja warszawa ]