Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Dalsze losy chorego przedstawiaja sie

Tuesday, July 12th, 2016

Dalsze losy chorego przedstawiają się jak następuje. Profesor Kunicki orzekł na podstawie pneumoencefalogramów, że przypadek mógłby” nadać się do zabiegu ope- racyjnego. Dnia 25. IV. przyjęto go do Kliniki Neurochirurgicznej AM w Krakowie, gdzie przedmiotowo badaniem neurologicznym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego poza nieznacznym zatarciem odnosowych granic arcz nerwów wzro- kowych na dnie oczu i lekko zaznaczonym niedowładem ośrodkowym nerwu VII le- wego. W okresie przedoperacyjnym zauważono, że chory nie trafiał do swej sali, a na- wet do swego łóżka, próbował wyjść bez zezwolenia siostry, często oddawał mocz do lóżka, w nocy czasem poszukiwał papierosów w szafkach swoich sąsiadów. Wyko- nana w dniu 6. V. wentrykulografia ujawniła guz leżący pod III komorą (nadsiodeł- kowy), za mniej prawdopodobny uważano guz śródkomorowy III komory. Dnia 3. V. wykonano zabieg operacyjny w sztucznym śnie zimowym przy ciepłocie ciała 34°. W znieczuleniu ogólnym dotchawiczym eterowo-tlenowym otwarto czaszkę płatem przysadkowym prawym. Po nakłuciu komory bocznej bardzo znaczne napię- cie opony twardej zmniejszyło się, a z komory popłynął strumieniem płyn pod “vy- sokim ciśnieniem. Okolica siodełka tureckiego miała ścieńczałą blaszkę graniczną od- powiednią do wodogłowia. Przez zrobiony w niej otwór widać, że III komorę wypeł- nia brudnoszara tkanka, natomiast nie widać gładkiej połyskliwej wyściółki. Upew- niwszy się co do obecności guza w III komorze, utworzono przez linijne nacięcie płata czołowego dostęp do bocznej komory prawej. Przez bardzo duży otwór Mon- roego uzyskano wgląd do komory III, której obcą tkankę pobrano do badania szczyp- cami tnącymi. Po przedziurawieniu przegrody przezroczystej obejrzano drugą komorę- boczną. W obu komorach w łączności ze splotami naczyniowymi widać guzki wiel- kości ziaren grochu barwy szarej. Nie pobrano ich do badania, gdyż wyglądem odpo- wiadają torbielikowatemu zwyrodnieniu splotów naczyniowych. Twardówkę zeszyto szczelnie i zamknięto czaszkę w zwykły sposób. [przypisy: , fizjoterapia, rehabilitacja, olej kokosowy ]

Deliriuin infectiosum sive febTile rózni

Tuesday, July 12th, 2016

Deliriuin infectiosum sive febTile różni się od majaczeń na innym tle, zwłasz- cza od białej gorączki. Lęk bywa tu bardzo silny, i to przy nastroju poważnym, posępnym, podczas gdy fi majaczeniu drżennym lęk bywa raczej powierz- chowny, a nastrój ma odcień często humorystyczny, o cechach humoru wisiel- czego. W związku z tymi różnicami nastroju treść omamów w majaczeniu gorączkowym jest najczęściej straszna, groźna, przerażająca, tak że lęk nabiera cech trwogi i skłania chorego nierzadko do działań gwałtownych, ucieczki z łóżka, przed siebie, przez okno. Chory w majaczeniu drżennym rzadko prze- jawia tak silny strach, toteż omamy wzrokowe często mają postać figlarną i zdolne są nawet rozśmieszyć lub przynajmniej rozgniewać chorego, któremu chwilami zdaje się, że sobie z niego stroją żarty. Świadomość w majaczeniu . gorączkowym jest znacznie silniej zamącona niż w majaczeniu na innym tle. Podobnie też wybitniejsze są zaburzenia zdolności zapamiętywania, rozleglej- sze ubytki pamięciowe, bardziej upośledzony. krytycyzm, a równolegle z tym sprawność umysłowa wybitniej obniżona. Tok myślenia w ciężkim majaczeniu infekcyjnym wykazuje niekiedy tak znaczne rozerwanie, że bardzo łatwo o przejście w stan amentywny. Zaburze- nia te w majaczeniu alkoholicznym nigdy nie osiągają tego stopnia, toteż nie widuje się na tym tle stanów splątania. Podczas gdy deliTium tremens . nigdy nie trwa dłużej niż jeden tydzień, a często tylko parę dni, majaczenie infek- cyjne może trwać i kilka tygodni. Stoi to w związku ze znacznie szybszym wydaleniem z ustroju alkoholu lub wywołanych działaniem alkoholu trujących czynników. Przeważnie majaczenie infekcyjne wiąże się ze znacznie cięższym stanem ogólnym chorego. Czasem można widzieć chorego w stanie soporu, przeżywającego burzliwe sceny pełne żywych omamów wzrokowych i innych, dręczonego splotem okropnych urojeń. Odróżnienie tego stanu od marzenia sen- nego przerażającej treści jest wprost niemożliwe. Chorzy z majaczeniem drżen- nym nigdy nie zrywają łączności ze światem otaczającym. [podobne: , masło shea, gabinety stomatologiczne, fizjoterapia ]