Posts Tagged ‘drżenie zamiarowe’

Niwolumab pierwszej linii w stopniu IV lub nawrotowym niedrobnokomórkowym raku płuc ad

Wednesday, July 10th, 2019

Wśród 10 pacjentów z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 5% lub więcej, odsetek obiektywnych odpowiedzi wynosił 50%, wskaźnik przeżycia wolnego od progresji w 24 tygodniu wynosił 70%, a mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 10,6 miesiąca. 13 Chociaż zwiększający się poziom ekspresji PD-L1 wiązał się z większą korzyścią w rozszerzonej kohorcie, aktywność kliniczną obserwowano również u pacjentów z niskim poziomem ekspresji PD-L1 lub bez ekspresji PD-L1.12 Na podstawie tych wstępnych danych zestaw i stwierdzenie, że około 12 do 15% pacjentów miało wynik PD-L1 wykazujący ekspresję między 1% a 4% w badaniach niwolumabu obejmujących pacjentów z NSCLC (Bristol-Myers Squibb, dane w pliku), przeżycie wolne od progresji wśród pacjentów z PD-L1 poziom ekspresji 5% lub więcej wybrano jako pierwszorzędowy punkt końcowy, ponieważ przypuszczano, że ta populacja będzie bardziej podatna na przeżycie bez progresji w przypadku niwolumabu niż u pacjentów z mniejszą (<5%) Poziom ekspresji PD-L1. Ze względu na złożoność układu odpornościowego badane są biomarkery odpowiedzi na środki immunoonkologiczne poza poziomami ekspresji PD-L1. Wczesne dane potwierdzają hipotezę, że wysokie obciążenie mutacją nowotworu może zwiększać prawdopodobieństwo korzyści z immunoterapii, ponieważ wysokie obciążenie mutacją nowotworu może zwiększać immunogenność guza poprzez zwiększenie liczby neoantygenów, które są rozpoznawane przez komórki T jako nie-osobne, prowadząc do odpowiedź immunologiczna przeciwnowotworowa.14
Przedstawiamy wyniki międzynarodowego, randomizowanego, otwartego badania fazy 3 (CheckMate 026), które porównywało skuteczność i bezpieczeństwo niwolumabu z chemioterapią opartą na platynie jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z IV stadium lub nawrotowym NSCLC z poziom ekspresji PD-L1 wynoszący 5% lub więcej (pierwotna populacja analizy skuteczności) i te z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 1% lub więcej (populacja wtórnej analizy skuteczności). Ponadto przedstawiamy analizę eksploracyjną w celu oceny wpływu obciążenia mutacjami nowotworowymi na wyniki leczenia. …read more

Próba itrakonazolu lub amfoterycyny B w przypadku talaromycy typu związanego z HIV ad 8

Wednesday, July 10th, 2019

Jednak większa liczba pacjentów w grupie leczonej itrakonazolem niż w grupie amfoterycyny wykazywała powikłania związane z występowaniem talaromykozy, w tym nawrotów (15 pacjentów w porównaniu do 3 pacjentów, P = 0,006), słaba odpowiedź na leczenie (13 pacjentów w porównaniu z pacjentem, P = 0,002) i IRIS (14 pacjentów vs. brak pacjentów, P <0,001). W przeciwieństwie do tego, większa liczba pacjentów w grupie amfoterycyny niż w grupie otrzymującej itrakonazol miała reakcje związane z infuzją (49 pacjentów vs. pacjent, P <0,001), zaburzenia krwi i limfatyczne (16 pacjentów w porównaniu do 3 pacjentów, P = 0,002 ) i niewydolność nerek (10 pacjentów w porównaniu z pacjentem, p = 0,006) (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Zidentyfikowano nowy zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) w stopniu III lub IV u 80 pacjentów (18,4%), a częstość występowania była podobna w obu grupach, z częstością występowania gruźlicy (67,5% pacjentów). …read more

Niwolumab pierwszej linii w stopniu IV lub nawrotowym niedrobnokomórkowym raku płuc ad 7

Tuesday, July 9th, 2019

Jedyną wcześniej zdefiniowaną podgrupą byli pacjenci definiowani zgodnie z ustaleniami histologicznymi (czynnik stratyfikacji); pacjenci z wynikami histologicznymi wykazującymi NSCLC płaskokomórkowym mieli nieznacznie dłuższy czas przeżycia wolnego od progresji i całkowite przeżycie z niwolumabem niż z chemioterapią, chociaż wyniki nie były znaczące (Figura 2A i Figura 2B). W eksploracyjnej analizie podgrup obejmującej pacjentów z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 50% lub więcej, współczynnik ryzyka postępu choroby lub zgonu wynosił 1,07 (95% CI, 0,77 do 1,49), a współczynnik ryzyka zgonu wynosił 0,90 (95 % CI, od 0,63 do 1,29). W tej podgrupie odsetek odpowiedzi wynosił 34% (95% CI, 24 do 45) w grupie niwolumabu i 39% (95% CI, 30 do 48) w grupie otrzymującej chemioterapię. Ponieważ pacjenci nie byli poddani stratyfikacji w zależności od tego, czy mieli poziom ekspresji PD-L1 50% lub więcej, grupa niwolumab miała mniej pacjentów niż grupa chemioterapeutyczna (88 vs. 126), a brak równowagi w stosunku do płci odnotowano w ogólnym populacja (32% pacjentów w grupie niwolumabu vs. …read more

Niwolumab pierwszej linii w stopniu IV lub nawrotowym niedrobnokomórkowym raku płuc ad 6

Tuesday, July 9th, 2019

Spośród odpowiadających 212 pacjentów w grupie chemioterapii, 136 (64%) otrzymywało późniejszą terapię ogólnoustrojową, w tym 128 (60%), którzy otrzymali niwolumab – 58% w leczeniu krzyżowym w trakcie badania i 3% w praktyce klinicznej po badaniu; pacjent otrzymał lek zarówno w trakcie badania, jak i po badaniu (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Skuteczność
Pierwotna populacja do analizy skuteczności i wszyscy pacjenci
Ryc. 1. Ryc. 1. …read more

Niwolumab pierwszej linii w stopniu IV lub nawrotowym niedrobnokomórkowym raku płuc ad 9

Monday, July 8th, 2019

Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 10,3 miesiąca w grupie pembrolizumabu i 6,0 miesięcy w grupie otrzymującej chemioterapię. Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 45% w grupie pembrolizumabu i 28% w grupie otrzymującej chemioterapię. Analizy porównujące skuteczność leczenia u pacjentów z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 50% lub więcej nie zostały wstępnie określone w CheckMate 026, a dwie grupy miały nierównowagę w liczbie pacjentów (88 vs. 126), tym samym ograniczając wnioski, które mogą być rysowane w tej podgrupie. Natomiast w badaniu KEYNOTE-024 dokonano prospektywnej oceny aktywności pembrolizumabu w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym NSCLC z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym co najmniej 50% i którzy wcześniej nie otrzymywali chemioterapii.17 Inne różnice między badaniami zostały nakreślono w niedawnym artykule przeglądowym.18 Przykłady obejmują różne testy oceny ekspresji guza PD-L1, kryteria związane z poprzednią radioterapią i stosowaniem glukokortykoidów podczas prób oraz brak równowagi między grupami w charakterystykach pacjentów (np. …read more

Stowarzyszenie zmian w jakości diety z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością ad 7

Sunday, July 7th, 2019

20-percentylowy wzrost wyników dotyczących jakości diety wiązał się z 8 do 17% spadkiem śmiertelności. Natomiast pogorszenie jakości diety w ciągu 12 lat wiązało się ze wzrostem śmiertelności o 6 do 12%. Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny było istotnie mniejsze (o 9 do 14%) wśród uczestników, którzy utrzymywali dietę o wysokiej jakości niż wśród osób, które konsekwentnie osiągały niskie wyniki dietetyczne w czasie. Nasze wyniki są zgodne z wynikami ostatnich metaanaliz, pokazującymi, że wyższe wyniki w zakresie jakości diety mierzone za pomocą wskaźnika alternatywnego zdrowego odżywiania, alternatywnej diety śródziemnomorskiej, DASH i wskaźnika zdrowego odżywiania-2010 były związane z 17 do 26% spadkiem ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny.15,16 Znaleźliśmy zależny od dawki związek pomiędzy zmianami w jakości diety w ciągu 12 lat a całkowitą śmiertelnością. Wyniki te podkreślają koncepcję, że umiarkowana poprawa jakości diety w czasie może znacznie zmniejszyć ryzyko zgonu, i odwrotnie, pogorszenie jakości diety może zwiększyć ryzyko. …read more

Stowarzyszenie zmian w jakości diety z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością czesc 4

Sunday, July 7th, 2019

Oprócz tych korekt, model 2 skorygowano o historię nadciśnienia, hipercholesterolemię lub cukrzycę typu 2; zmiana wagi; oraz stosowanie lub niewykorzystywanie leków obniżających stężenie cholesterolu i przeciwnadciśnieniowych. Model z oceną DASH jako ekspozycji dostosowano także do początkowego spożycia alkoholu i zmian spożycia alkoholu. Testy dla trendu przeprowadzono poprzez przypisanie wartości mediany do każdego kwintyla. 20-percentylowy wzrost w każdym wyniku obliczono z zakresu wyniku dietetycznego i mediany wartości każdego kwintyla. Przeprowadziliśmy również regresję z ograniczonymi sześcienkami i splajnem, aby elastycznie modelować skojarzenie. …read more

Sofosbuwir, Velpatasvir i Voxilaprewir do wcześniej leczonego zakażenia HCV czesc 4

Saturday, July 6th, 2019

Ponadto, raportujemy wyniki dla drugorzędnego celu oceny pojawienia się oporności wirusa na badane leki. Ocena innych drugorzędnych celów dla POLARIS-1 – charakterystyka farmakokinetyki stanu stacjonarnego sofosbuwiru, welpataswiru i woksilaprewiru oraz ocena skuteczności i bezpieczeństwa odroczonego leczenia z 12-tygodniowym stosowaniem sofosbuwir-welpataswir-voxilaprewir w grupie placebo – są poza zakresem niniejszego raportu. Analiza statystyczna
W obu badaniach podstawowa analiza skuteczności została zaprojektowana w celu zbadania wyższości wskaźnika utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej uzyskanej u pacjentów otrzymujących sofosbuwir-welpataswir-voxilaprewir lub sofosbuwir-welpataswir w celu osiągnięcia skuteczności 85%, przy zastosowaniu podwójnej jednostronne jedno dwumianowe badanie jednoznacznie na poziomie istotności 0,05 dla POLARIS-1 i na poziomie istotności 0,025 dla POLARIS-4, na podstawie dopasowania Bonferroniego dla dwóch podstawowych badań skuteczności. Planowana liczba 280 pacjentów w grupie sofosbuwir-welpataswir-voxilaprewir w badaniu POLARIS-1 oraz 205 pacjentów w grupie sofosbuwir-welpataswir-voxilaprewir i 175 w grupie sofosbuwir-welpataswir w badaniu POLARIS-4 wyliczono na ponad 90% moc do wykrycia przewagi 10 punktów procentowych w tempie utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w stosunku do celu wydajności wynoszącego 85%, co było oparte na skuteczności połączenia sofosbuwir-welpataswir-voxilaprewir w badaniach fazy 2. Przedziały ufności dla wskaźników skuteczności według podgrupy nie zostały skorygowane o wielokrotność. …read more

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1

Friday, July 5th, 2019

Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy to choroba powodująca inwalidztwo, potencjalnie śmiertelna, spowodowana niedoborem (typ I) lub dysfunkcją (typ II) białka inhibitora C1. W badaniu fazy 2 zastosowanie CSL830, preparatu nanofiltracyjnego inhibitora C1, który jest odpowiedni do wstrzyknięcia podskórnego, spowodowało funkcjonalne poziomy aktywności inhibitora C1, które mogłyby zapewnić skuteczną profilaktykę ataków. Metody
Przeprowadziliśmy międzynarodowe, prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie w zakresie dawek 3 fazy, w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa samodzielnego podskórnego CSL830 u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioworuchowym typu I lub typu II, którzy mieli miał cztery lub więcej ataków w kolejnym 2-miesięcznym okresie w ciągu 3 miesięcy przed screeningiem. Losowo przypisaliśmy pacjentów do jednej z czterech sekwencji leczenia w układzie krzyżowym, z których każdy obejmuje dwa 16-tygodniowe okresy leczenia: albo 40 IU albo 60 IU CSL 830 na kilogram masy ciała dwa razy w tygodniu, a następnie placebo, lub na odwrót. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była liczba ataków obrzęku naczynioruchowego. …read more

Marketing poza etykietą i pierwsza poprawka

Thursday, July 4th, 2019

W dniu 3 grudnia 2012 r. Panel trzech sędziów amerykańskiego sądu apelacyjnego podjął kontrowersyjny skok w kierunku tego, czego niektóre obawy będą licencjonowane przez sądy, aby unieważnić szereg przepisów państwowych i federalnych, w tym niektóre mające zastosowanie do opieki zdrowotnej. W ostatnich latach Sąd Najwyższy rozszerzył zasięg Pierwszej Poprawki, definiując chronioną mowę w taki sposób, aby ograniczyć lub wyeliminować pewne znane rządowe ograniczenia. (Zobacz tabelę przeglądów spraw związanych z mową komercyjną i przemysłem farmaceutycznym). Kwestią sporną w opinii z 3 grudnia – która bez wątpienia była kierowana do dalszego odwołania – były przepisy dotyczące żywności i leków (FDA) mające zastosowanie do wprowadzania do obrotu leków na receptę do zastosowań pozagiełdowych. …read more