Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Symptomatologia. Choroby zakazne ogólnie nie

Tuesday, July 12th, 2016

Symptomatologia. Choroby zakaźne ogólnie nie należą same przez się do psychiatrii, jednakże prowadzić mogą do zaburzeń psychicznych. Nawet jeżeli nie ma psychozy, to stan psychiczny człowieka chorego, zatrutego tok- synami, gorączkującego, osłabionego, wytrąconego z codziennych zajęć, wyka-• zuje wiele właściwości, które domagają się zaklasyfikowania psychiatrycznego. Już w okresie zwiastunów zbliżającej się choroby zakaźnej samopoczucie zmie- nia się niekorzystnie: człowiek czuje się nieswój, znużony, jakby rozbity, nie ma ochoty do pracy, -wszystko go drażni i rozstraja, jest nadwrażliwy na ha- lasy i nagle bodźce, ma zaburzenia snu, nie może skupić uwagi, nie może sobie miejsca znaleźć. Z wybuchem choroby dolegliwości te potęgują się do ogrom- nych rozmiarów. Nastrój staje się przygnębiony, procesy myślowe przebiegają z trudnością, człowiek ma silne poczucie choroby, mogą u niego wystąpić stany lękowe, marzenia senne stają się przykre i męczące, prowadząc czasem do bu- dzenia się wśród objawów silnego lęku. Sensorrum zawsze ilościowo cierpi, najczęściej chodzi tu o nieznaczną ospałość z hipopatią. Cięższe sprawy zakaźne powodują znaczniejsze obniżenie świadomości, mianowicie stan śpiączkowy. Wszystkie te objawy są wyrazem zatrucia komórek nerwo- wych czynnikiem chorobotwórczym. Owe niepsychotyczne zaburzenia psychiczne przebadano szczególnie dokład- nie w przebiegu grypy (Engelmeier, 1961). Zjawiska te nie mają r;N sobie nlc-ewoietego i mogą służyć raczej za model zaburzeń, •wywołanych przez wezel- kie ostre gorączkowe zakażenia. W okresie zwiastunów widuje się trojakie obrazy kliniczne: 1). stany dysforyczno-apatyczne, 2) stany euforyczno-pobu- dzeniowe i 3) stany lękowo-depresyjne. Od czego to zależy, czy w okresie inku- bacji człowiek będzie w taki czy inny sposób reagował na czynnik zakaźno- toksyczny, czy od warunków konstytucyjnych, czy od konstelacji wegetatyw- nej we wstępnym okresie, trudno powiedzieć; prawdopodobnie wiele czynni- ków na to się składa. Okresowi gorączkowemu poświęcano w piśmiennictwie najwięcej uwagi. Ani występujący w tym okresie zespół podmiotowych przy- krych przeżyć, ani możliwe wówczas stany psychotyczne nie mają w sobie nic swoistego; podobne mutatis mutandis .zjawiska występują w każdej ostrej cho- robie gorączkowej, chociaż z różnym nasileniem. Podnieść należy wzmożenie wrażliwości doznań zmysłowych ze skłonnością do stanów rozmarzenia sen- nego. W okresie pogorączkowym, zanim chory zaczyna wstawać, najpierw stwierdza się uczucie odprężenia z nastrojem względnej euforii; natomiast po opuszczeniu łóżka góruje nad wszystkim uczucie fizycznego znużenia z nastro- jem czasem wybitnego przygnębienia. Skłonność do odczynów psychotycznych wykazują częstokroć chorzy, którzy w okresie zwiastunów reagowali nastro- jem lękowo-depresyjnym, nawet jeżeli w okresie gorączkowym przemijająco popadali w stan względnej euforii. Hoff (1957) zwrócił uwagę na równoległość zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób zakaźnych i nieswoistych odczy- nów wegetatywnych; są to bowiem dwa rzędy sprzężonej reakcji ustroju na pyrogenne szkodliwości. Powszechnie wola się dlatego o współpracę psychiatrów z internistami. [patrz też: , rozstanie, deratyzacja warszawa, badania psychologiczne ]

W majaczeniu na tle duru

Tuesday, July 12th, 2016

W majaczeniu na tle duru brzusznego, zwłaszcza duru osutkowego łączność z rzeczywistością bywa całkowicie lub niemal całkowicie zniesiona. Nie zawsze zresztą podnie- cenie psychoruchowe musi się wzmagać aż do gwałtowności. Bardzo często chory mimo swych przerażających przeżyć nie wyskakuje z łóżka, lecz leży spo- kojnie i cierpi, jakby mu się to wszystko śniło. Majaczenie infekcyjne pojawia się z zasady w okresie gorączkowania. W okresie zdrowienia psychozy te nie występują, natomiast częstsze są w tym okresie zamroczenia. Często widuje się zjawisko nasilania się objawów majaczenia wraz ze wzrostem gorączki i słabnięcia objawów, gdy gorączka spada. Niepamięć po majaczeniu gorącz- kowym rzadko bywa zupełna. Często chorzy przypominają sobie niektóre swoje przeżycia, wspominając je tak, jakby to był sen. Obraz kliniczny majaczenia w przypadkach, gdy dotknięty jest bezpośrednio mózg, np. w pląsawicy lub zakaźnym zapaleniu mózgu, jest szczególnie ciężki. Popularne określenie “grypa głowowa” (Kopfgrippe), które spotykamy niekiedy w wywiadach postencefa- li tyków nie zawsze oznacza zapalenie mózgu. Zwykle za “grypę głowową” uważa się przypadki grypy przebiegające z majaczeniem. Obecność majacze- nia żadną miarą jednak nie wystarcza do rozpoznania nagminnego zapalenia mózgu. Zespół zamroczeniowy (obnubilatio) bywa naj częstszym powikła- niem już w okresie bezgorączkowym chorób zakaźnych. Zdarza się jednak, że od początku w przypadku ciężkiego zakażenia mamy do czynienia z miesza- nym zespołem majaczeniowo-zamroczeniowym (onejroidnym), z którego w okre- sie bezgorączkowym odpada majaczenie, po czym dłuższy czas utrzymuje się jeszcze czysty zespół zamroczeniowy, Podobnego zejścia doznać może mieszany zespół amentywrro-zamroczeniowy. W przypadkach tych przestawienie świa- domości na rozszczepienną osobowość może być bardzo wyraźne. Niepamięć po tych psychozach bywa przeważnie zupełna, chociaż czasem utrzymują się wyspy wyrwanych z całości wspomnień. Wspomnienia takie stają się niekiedy podstawą obłędu szczątkowego (psyćhosis residualis), . zawierającego najczęściej pierwiastki paranoiczne. [patrz też: , ubranka dla niemowląt, implanty Warszawa, deratyzacja warszawa ]