Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU.

Saturday, February 24th, 2018

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU RÓŻNEJ ETIOLOGII. Wszystkie te sprawy przebiegają z ciężkimi zaburzeniami ilościowymi świadomości, które idą równolegle z ciężkością objawów neurologicznych i ogólnych. Najdłużej trwające zwiastuny widuje się w zapaleniu opon gruźliczym. Dzieci na długo przed wybuchem sprawy są charakterologicznie zmienione: stają się lękliwe, smutne, drażliwe, krnąbrne, przy tym często wykazują nastrój tępy i apatyczny. Także u dorosłych, czasem w ciągu wielu miesięcy, widzieć można zmianę usposobienia, drażliwość, roztargnienie, uczucie znużenia, zanik napędu psychoruchowego i zaburzenia pamięci. U dzieci czasem jeszcze przed wybuchem sprawy chorobowej widuje się majaczenia, nasilające się pod wieczór i w nocy. Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych majaczenie rozpoczyna się bardzo wcześnie i jest niezwykle częstym powikłaniem epigenetycznym, co położyć trzeba na karb ciężkości zakażenia. Początkowe majaczenie zwykle ustępuje, w miarę jak pogłębia się sopor i chory popada w stan śpiączkowy. Dalszego rozwoju zaburzeń psychicznych nie można było dawniej spostrzegać, gdyż sprawa zawsze kończyła się śmiercią. Od czasu zastosowania leczenia streptomycyną wzbogaciło się doświadczenie psychiatryczne. Okazało się przede wszystkim, że wyleczenie pozostawia trwałe ubytki, których wyrazem u dzieci jest zahamowanie rozwoju intelektualnego. Obserwacja tych przypadków trwa jeszcze zbyt krótko, aby można było ująć jej wyniki w pełny sposób. Już od dawna nie ulega wątpliwości, że określenie meningitis tbc nie jest słuszne, gdyż chodzi na pewno w każdym przypadku o zapalenie gruźlicze i opon mózgowych, i mózgu (meningoencephautis tuberculosa). Stany otępieniowe po wyleczeniu są więc zrozumiałe. Triumf leczenia streptomycyną jest więc względny. Udaje się nam zachować przy życiu duży odsetek chorych, lecz nie potrafimy ich uchronić od trwałych następstw organicznych w postaci mniej lub bardziej ciężkiego niedorozwoju umysłowego albo otępienia. W pewnym odsetku przypadków widuje się jeszcze w okresie zdrowienia ciężkie nawarstwienia psychotyczne rozmaitego typu. Do najczęstszych powikłań epigenetycznych należy majaczenie. W Akademii Medycznej w Gdańsku widzieliśmy u dziecka, które po leczeniu streptomycyną było już bez objawów, pojawienie się zespołu katatoniczno-kataleptycznego z okresowymi stanami podniecenia psychoruchowego lub osłupienia. W innym przypadku u dorosłego, który otrzymał 125 g streptomycyny, wystąpił w okresie zdrowienia ciężki zespół arnentywny z daleko posuniętym wyczerpaniem sił: wskutek nieustającego podniecenia psycho- ruchowego. Po leczeniu amencja ustąpiła zupełnie, natomiast chory jeszcze w ciągu kilku tygodni był w stanie zamroczenia jasnego z klasycznym rozdwojeniem osobowości. I ten zespół, zresztą już bez leczenia, ustąpił, pozostawiając niepamięć zupełną, obejmującą okres wstecz aż do początków choroby cielesnej, gdy jeszcze sensorium było nie zmienione jakościowo. Jest rzeczą wątpliwą, aby tego rodzaju zespoły psychotyczne wywołane były streptomycyną, gdyż w obydwóch przypadkach zaburzenia psychiczne wystąpiły już po zakończeniu leczenia tym środkiem. Podłożem tych nawarstwionych zespołów jest czynnik toksyczno-infekcyjny, działający na ośrodkowy układ nerwowy. Ustępowanie tych powikłań samorzutnie lub pod wpływem leczenia, mimo ciężkości podstawowego cierpienia organicznego jest dowodem ich czynnościowego charakteru. [przypisy: , odzież termoaktywna, Depilacja laserowa, olejek kokosowy na włosy ]

Wykrywanie pierwotnego ogniska gruźliczego.

Sunday, February 18th, 2018

Wykryciu pierwotnego ogniska gruźliczego przy badaniu radiologicznym sprzyja zapalenie okołoogniskowe, które może zajmować znaczną część płata, a nawet cały płat. Niestety, badanie radiologiczne nawet wykonane w różnych płaszczyznach, bardzo często zawodzi. Janusz Zeyland na 50 przypadków pierwotnego ogniska w płucach, badanych radiologicznie tuż przed śmiercią, a niekiedy także natychmiast po niej oraz kontrolowanych badaniem sekcyjnym, stwierdził ognisko pierwotne badaniem radiologicznym tylko 9 razy (w 18%). W 15 przypadkach (30%) było ono w ogóle niewidoczne, w 26 (52%) nie można było go rozpoznać nawet promieniami rentgenowskimi wśród innych zmian. Nieuchwytność pierwotnej zmiany gruźliczej w płucach może zależeć od różnych przyczyn. Przeszkodą w wykryciu nierzadko jest siedziba zmiany poza sercem lub w innych miejscach, niedostępnych badaniu radiologicznemu. Bardzo często, gdy nie ma dostatecznego kontrastu między ogniskiem a otaczającą tkanką, pierwotne ognisko nie wywołuje takiego zacienienia, żeby można było je wykryć badaniem radiologicznym, nawet stosując krótką ekspozycję i odpowiednio twarde promienie. U niemowląt wchodzi w grę także ta okoliczność, że wskutek krzyku dziecka uzyskuje się radiogram prawie zawsze w okresie wydechu, gdy zmniejsza się kontrast cienia pierwotnego ogniska i miąższu płucnego, który podczas wydechu staje się mniej powietrzny. Powiększone węzły mogą również nie wywoływać cieni na kliszy, jak tego dowodzą spostrzeżenia kliniczne i doświadczenia na dzieciach polegające na badaniu radiograficznym ich klatki piersiowej – po przyłożeniu do niej gruźliczych węzłów wyjętych ze zwłok ludzkich. Zresztą ognisko pierwotne może być tak małe, że i z tego powodu badanie radiograficzne może go nie wykrywać. Dotyczy to zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym i osób starszych ze świeżym zakażeniem gruźliczym, u których pierwotne  ognisko w płucach bywa przeważnie nieduże, wielkości grochu lub jeszcze mniejsze, w przeciwieństwie do znacznie większych rozmiarów ogniska u niemowląt i małych dzieci. Toteż często nie podobna wykryć za życia pierwotnej zmiany gruźliczej w płucu dzieci w wieku szkolnym i starszym nawet badaniem radiologicznym. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, Depilacja laserowa, dezynsekcja warszawa ]