Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna.

Tuesday, July 12th, 2016

Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna. Różno- rodność obrazów klinicznych zależy od natury zakażenia, od osobniczego sposobu reagowania układu nerwowego na czynnik zakaźny i od umiejscowienia zmian cho- robowych w mózgu. Psychozy są wyrazem zatrucia tkanki mózgowej jadami drob- noustrojów chorobotwórczych, lecz są one również wytworem samoobronnych, regu- .lacyjnych, ochronnych urządzeń ustroju żywego. Zasadniczo zajmujemy się tutaj zmianami w mózgu odwracalnymi. Jeżeli pozostają po przebyciu choroby zakaźnej jakieś ubytki czasem nie od razu klinicznie uchwytne, to nie należą one do roz- ważań w tym miejscu. Omówione one zostaną tam, gdzie będzie mowa o zapale- niach mózgu zakaźnych lub tzw. przyzakaźnych. Czynnik infekcyjno-toksyczny wy- wiera dzlaranie zarówno na korę mózgową, jak i na układ podkorowy. Kora odpo- wiada na zakażenia przejawami rozlanego hamowania ochronnego, przy czym mogą występować stany fazowe (Gilarowski, 1954). Jest rzeczą uderzającą, jak nikle zmiany anatomopatologiczne stwierdza się przeważnie w przypadkach bardzo bujnych psy- choz. Zazwyczaj stwierdza się wybitne przekrwienie opon mózgowych i mózgu, przy czym nie zawsze nawet dochodzi do obrzęku mózgu, Psychozy infekcyjne są czynnościowym odczynem calego mózgu na działanie czynnika toksyczno-infekcyj- nego. Zazwyczaj nie widzi się zmian anatomicznych w takich czy innych częściach mózgu, oczywiście o ile nie dojdzie do organicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. Tym się tłumaczy kliniczne zjawisko stwierdzane w ostrych psychozach na tle za- kaźnym: mimo burzliwego przebiegu są to przeważnie psychozy dobrotliwe, które nie pozostawiają w przeważającej większości przypadków żadnych ubytków w ośrod- kowym układzie nerwowym. [patrz też: , Prywatne przedszkole Kraków, olejek cbd, dentysta Kraków ]

Leczenie w okresie goraczkowym gruzlicy

Tuesday, July 12th, 2016

Leczenie w okresie gorączkowym gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej nie różni się od postępowania w chorobach gorączkowych w ogóle: chory powinien leżeć w łóżku nawet wtedy, gdy czuje się dobrze, unikając wszelkich wysiłków. Należy go odżywiać dostatecznie pokarmami łatwo strawnymi. Prócz tego stosuje się jeszcze postępowanie przeciwobjawowe. Pomimo łagodnego przebiegu choroby chorzy powinni i poza okre- sami zaostrzeń unikać przepracowania, wszelkich wysiłków, niedożywia- nia, słowem tych czynników, które obniżają odporność ustroju, gdyż nawet ta postać gruźlicy może przechodzić w razie znacznego osłabienia ustroju w suchoty płuc. Obfitszy krwotok płucny wymaga leżenia w łóżku i leczenia objawowego. Natomiast leczenie uzdrowiskowe, tak często sto- sowane u tych chorych, nie jest konieczne. Dobre wyniki uzyskać można przez ostrożne leczenie tuberkuliną. Gruźlica płuc prosówkowa ogniskowa nie jest wskazaniem do prze- rwania ciąży, jeżeli kobieta nie jest wyczerpana ani nie ma częstych i obfitych krwotoków płucnych. W przypadkach łudząco przypominających chorobę Basedowa należy na pierwszym miejscu postawić usunięcie podniet i leżenie w łóżku, połączone z leczeniem wzmacniającym ustrój. Bardzo często jest nie- zbędny dłuższy pobyt w dobrze urządzonym sanatorium.
Gruźlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona (Tuberculosis pulmonum fibrosa densa localisata) Określenie. Gruźlicą płuc włóknistą zagęszczającą ograni- czoną nazywa się postać przewlekłej gruźlicy płuc, którą cechują: 1. powstawanie sprawy na tle wielokrotnych odosobnionych wysie- wów prątków gruźlicy drogą krwi; 2. siedziba symetryczna w obu szczytach płucnych: jest to “gruźlica płuc szczytowa; 3. ze stanowiska anatomicznego: liczne gęsto obok siebie leżące drobne guzki, zależnie od skłonności wysiewów do sadowienia się obok siebie – w przeciwieństwie do pospolitych suchot płuc, które w początkowym okresie cechuje zapalenie wysiękowe o cha- rakterze dużego ogniska, często jedynego; 4. wczesny współudział opłucnej w okolicy szczytów płuc; 5. przewaga objawów podmiotowych nad przedmiotowymi w zakresie płuc; 6. łagodny przebieg. [hasła pokrewne: , artykuły fryzjerskie, wózki dziecięce, dentysta Kraków ]