Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

CHOROBY ZAKAZNE JAKO CZYNNIK WYWOLUJACY

Tuesday, July 12th, 2016

CHOROBY ZAKAŹNE JAKO CZYNNIK WYWOŁUJĄCY PSYCHOZY Wyłączamy tu narazie z rozważań organiczne schorzenia mózgu natury za- kaźnej i ich późne następstwa. Nie poruszamy tu również zaburzeń psychicz- nych na tle kiły. Chodzi nam tu o ostre choroby zakaźne, które stają się po- średnio przyczyną odczynów mózgowych z zaburzeniami psychicznymi. Dane historyczne. Już w starożytności widziano związek między gorączką a zaburzeniami psychicznymi. Hipokrates opisał psychozę połogową oraz majacze- nia w przebiegu gruźlicy i zimnicy. Dostarczył on ponadto opisu zaburzeń pamięci w przypadku biegunki, być może czerwonki. Istotny postęp wnieśli Arabowie. Zy- jący na przełomie IX i X wieku Nadżab ud din Unhammad, autor znakomitego, niestety zaginionego dzieła o chorobach umysłowych, którego treść w późniejszych wiekach częściowo odtworzono, pierwszy opisał psychozę, która była prawdopo- dobnie delirium jebrite. Charles Lepois (1563-1633) opisał zaburzenia psychiczne na tle zakażenia połogowego, chociaż przyczynę występujących czasem w połogu ma- jaczeń widział w osobliwym “czarnym humorze”. W nowszych czasach toczył się spór co do powstawania psychoz wywołanych czynnikami egzogennymi, np. zakaź- nymi. Preformiści z Bonhoefferem na czele widzą w zakażeniu i w innych egzo- gennych czynnikach tylko moment wyzwalający drzemiącą potencjalnie skłonność do reagowania psychozą określonego z góry typu. Takie czy inne psychozy infekcyjne siłą fatalizmu muszą się pojawić, przy czym wpływom środowiskowym, egzogennym, nie przypada rola kształtująca psychozę, lecz wyzwalająca ją według tzw. typu pre- dylekcyjnego. Przeciwstawiając się tym poglądom epigenetycy nie przeczą donio- słości czynnika dziedziczno-konstytucyjnego, lecz przyjmują możliwość powstawa- nia nowych cech chorobowych, a więc i psychoz, nie przewidzianych, nie “prefor- mowanych” w okresie przedchorobowym. [patrz też: , Karmy dla psów, biustonosze do karmienia, dentysta Kraków ]

Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna.

Tuesday, July 12th, 2016

Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna. Różno- rodność obrazów klinicznych zależy od natury zakażenia, od osobniczego sposobu reagowania układu nerwowego na czynnik zakaźny i od umiejscowienia zmian cho- robowych w mózgu. Psychozy są wyrazem zatrucia tkanki mózgowej jadami drob- noustrojów chorobotwórczych, lecz są one również wytworem samoobronnych, regu- .lacyjnych, ochronnych urządzeń ustroju żywego. Zasadniczo zajmujemy się tutaj zmianami w mózgu odwracalnymi. Jeżeli pozostają po przebyciu choroby zakaźnej jakieś ubytki czasem nie od razu klinicznie uchwytne, to nie należą one do roz- ważań w tym miejscu. Omówione one zostaną tam, gdzie będzie mowa o zapale- niach mózgu zakaźnych lub tzw. przyzakaźnych. Czynnik infekcyjno-toksyczny wy- wiera dzlaranie zarówno na korę mózgową, jak i na układ podkorowy. Kora odpo- wiada na zakażenia przejawami rozlanego hamowania ochronnego, przy czym mogą występować stany fazowe (Gilarowski, 1954). Jest rzeczą uderzającą, jak nikle zmiany anatomopatologiczne stwierdza się przeważnie w przypadkach bardzo bujnych psy- choz. Zazwyczaj stwierdza się wybitne przekrwienie opon mózgowych i mózgu, przy czym nie zawsze nawet dochodzi do obrzęku mózgu, Psychozy infekcyjne są czynnościowym odczynem calego mózgu na działanie czynnika toksyczno-infekcyj- nego. Zazwyczaj nie widzi się zmian anatomicznych w takich czy innych częściach mózgu, oczywiście o ile nie dojdzie do organicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. Tym się tłumaczy kliniczne zjawisko stwierdzane w ostrych psychozach na tle za- kaźnym: mimo burzliwego przebiegu są to przeważnie psychozy dobrotliwe, które nie pozostawiają w przeważającej większości przypadków żadnych ubytków w ośrod- kowym układzie nerwowym. [patrz też: , Prywatne przedszkole Kraków, olejek cbd, dentysta Kraków ]