Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu

Tuesday, July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu u dzieci i młodocianych są szczególnym zagadnieniem; któremu poświęcił swe badania Corboz (1958). Z dokładnie przebadanych 52 dzieci 48 (92%) wykazywało zaburzenia psy- chiczne. Nie było np. zaburzeń psychicznych w jednym przypadku glejaka nerwu wzrokowego wielkości grochu i w trzech przypadkach guzów podnamio- towych w pierwszym okresie przedoperacyjnym. Symptomatologia jest bogat- sza niż u dorosłych, gdyż do ogólnych zaburzeń dołączają się zmiany wynika- jące z rozwoju psychicznego dziecka, a więc zjawiska regresji i zahamowania rozwoju. Objawy można podzielić na trzy grupy: 1) przy rozlanym uszkodzeniu mózgu: zaburzenia świadomości, dziecięcy względnie młodzieńczy zespół psychoorganiczny, regresja i zatrzymanie roz- woju; 2) przy miejscowym uszkodzeniu: uwarunkowane lokalizacyjnie zaburzenia świadomości (pień mózgu), elementarne “omamy” wzrokowe (bez sądu reali- zującego), ogniskowe objawy psychiczne; 3) objawy reaktywne tylko pośrednio zależne od guza. U 28 dzieci (54%) stwierdzono zaburzenia świadomości zależne. od wzmożo- nego ciśnienia śródczaszkowego. Lekką somnolencję, która wyraża się zobo- jętnieniem, apatią i trudnościami skupienia się, bierze się czasem niesłusznie za zanik napędu, uwarunkowany lokalnie. Świadomość przejaśnia się po przed- operacyjnym drenażu komór. Samorzutne przejaśnienia do 14 r. Ż. pochodzą prawdopodobnie z rozluźnienia lub rozsadzenia szwów. Zaburzenia świado- mości są odwracalne; jeżeli trwają długo, prowadzą w końcu do zespołu psy- choorganicznego. Do 3 r. Ż. wykształcone już czynności psychiczne zanikają w odwracalnej kolejności ich powstawania. Zespół psychoorganiczny stwier- dzono u 2•4 chorych (46%). Sprawność dzieci obniża się zarówno pod wzglę- dem ilościowym, jak i jakościowym. Dzieci te szybko się męczą, cierpi ich czynna uwaga, co jest widoczne w czasie nauki w szkole. W odróżnieniu od dorosłych upośledzenie zdolności zapamiętywania może się długi czas nie rzu- cać w oczy. Myślenie przebiega wolniej, skojarzenia ubożeją, pojawiają się perseweracje, organiczne konfabulacje są u dzieci rzadkością. W życiu afek- tywnym zauważyć można pogłębienie się chwiejności, wzmożoną impulsyw- ność, stępienie afektywne i obniżenie się wyższych zainteresowań. Osobowość staje się egocentryczna, giną uczucia etyczne, do głosu dochodzą pierwotne po- pędy i instynkty. Po udanym zabiegu neurochirurgicznym objawy te szybko się cofają, o ile nie doszło do trwałych zniszczeń tkanki mózgowej. Wówczas pozostaje trwały zespół psychoorganiczny. Przewlekły nastrój euforyczny może świadczyć o uszkodzeniu płatów czołowych, jednakże bynajmniej nie stanowi w tym kierunku dowodu. [patrz też: , catering dietetyczny, Prywatne przedszkole Kraków, medycyna estetyczna ]

GRUZLICA PLUC PRZEWLEKLA (TUBERCULOSIS PULMONUM

Tuesday, July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC PRZEWLEKŁA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA) Przewlekła gruźlica płuc powstaje wskutek zakażenia płuc prątkami gruźlicy. Sprawa chorobowa może szerzyć się w płucach drogami chłon- nymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Sposób szerzenia się choroby na- daje jej pewne piętno, tak iż można odróżnić kilka jej postaci.
PRZEWLEKŁA GRUZLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA LYMPHOGENES) Szerzenie się gruźlicy płuc drogami chłonnymi spostrzega się prze- ważnie w dzieciństwie, gdy nastąpi pierwsze zakażenie prątkami gru- źlicy. Postać tę nazywam “pierwotną zmianą gruźliczą ” (affectio tuberculosa primitiva). Rzadziej zdarza się ta postać w wieku późniejszym, pierwsze bowiem zakażenie prątkami gruźlicy następuje u nas w ogromnej większości przypadków w niemowlęctwie i we wcze- snym dzieciństvJie. Drogami chłonnymi szerzy się także przybrzeżne za- palenie gruźlicze płuc i opłucnej (corticopleuritis tuberculosa). Drogami chłonnymi szerzy się naj prawdopodobniej także przewlekła pierwotna gruźlica płatowa płuc (lobitis tuberculosa primitiva). Postaci gruźlicy płuc szerzące się drogami chłonnymi należą od po- staci łagodnych, gdyż mają one dużą skłonność do zbliznowacenia.
Pierwotna zmiana gruźlicza (Affectio tuberculosa primitiva). Gruźlica pierwotna płucno-węzłowa (Tuberculosis glandulopulmonalis primitiva) Wtargnięcie prątków gruźlicy do ustroju pociąga za sobą w większo- ści przypadków powstanie zmiany gruźliczej, opisanej szczegółowo ze stanowiska anatomicznego w r. 1898 przez Kiissa, a następnie przez Gohna. Jest to “pierwotne ognisko gruźlicze” (focus tub er- culosus primitivus). Spostrzega się je najczęściej w wieku dziecięcym, zależnie od tego, że pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy następuje przeważnie w tym okresie życia. W państwach kulturalnych świeżą zmianę pierwotną spotyka się także w wieku późniejszym. Dowodzą tego badania studentów medycyny i pracowników szpitalnych: wielu z nich ulega pierwotnemu zakażeniu gruźliczemu dopiero podczas pracy szpi- talnej. W ogóle świeże ogniska pierwotne spostrzega się tym rza- dziej, im starszy jest wiek. Na sekcjach znajdowano je jednak nawet u osób w 80 roku życia. [hasła pokrewne: , okulista, Balsam Johnson, catering dietetyczny ]