Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

CHOROBY ZAKAZNE JAKO CZYNNIK WYWOLUJACY

Tuesday, July 12th, 2016

CHOROBY ZAKAŹNE JAKO CZYNNIK WYWOŁUJĄCY PSYCHOZY Wyłączamy tu narazie z rozważań organiczne schorzenia mózgu natury za- kaźnej i ich późne następstwa. Nie poruszamy tu również zaburzeń psychicz- nych na tle kiły. Chodzi nam tu o ostre choroby zakaźne, które stają się po- średnio przyczyną odczynów mózgowych z zaburzeniami psychicznymi. Dane historyczne. Już w starożytności widziano związek między gorączką a zaburzeniami psychicznymi. Hipokrates opisał psychozę połogową oraz majacze- nia w przebiegu gruźlicy i zimnicy. Dostarczył on ponadto opisu zaburzeń pamięci w przypadku biegunki, być może czerwonki. Istotny postęp wnieśli Arabowie. Zy- jący na przełomie IX i X wieku Nadżab ud din Unhammad, autor znakomitego, niestety zaginionego dzieła o chorobach umysłowych, którego treść w późniejszych wiekach częściowo odtworzono, pierwszy opisał psychozę, która była prawdopo- dobnie delirium jebrite. Charles Lepois (1563-1633) opisał zaburzenia psychiczne na tle zakażenia połogowego, chociaż przyczynę występujących czasem w połogu ma- jaczeń widział w osobliwym “czarnym humorze”. W nowszych czasach toczył się spór co do powstawania psychoz wywołanych czynnikami egzogennymi, np. zakaź- nymi. Preformiści z Bonhoefferem na czele widzą w zakażeniu i w innych egzo- gennych czynnikach tylko moment wyzwalający drzemiącą potencjalnie skłonność do reagowania psychozą określonego z góry typu. Takie czy inne psychozy infekcyjne siłą fatalizmu muszą się pojawić, przy czym wpływom środowiskowym, egzogennym, nie przypada rola kształtująca psychozę, lecz wyzwalająca ją według tzw. typu pre- dylekcyjnego. Przeciwstawiając się tym poglądom epigenetycy nie przeczą donio- słości czynnika dziedziczno-konstytucyjnego, lecz przyjmują możliwość powstawa- nia nowych cech chorobowych, a więc i psychoz, nie przewidzianych, nie “prefor- mowanych” w okresie przedchorobowym. [patrz też: , Karmy dla psów, biustonosze do karmienia, dentysta Kraków ]

Po ustapieniu objawów toksycznych (goraczki

Tuesday, July 12th, 2016

Po ustąpieniu objawów toksycznych (gorączki i in.) można chorego skierować do dalszego leczenia do miejscowości podgórskiej. Początkowo chory nadal powinien co dzień przez kilka .godzin pozostawać w spoczynku. Przejście do ruchów powinno być powolne, kontrolowane ustawicznie mierzeniem ogólnej ciepłoty ciała i jego wagi oraz badaniem płuc meto- dami podstawowymi i promieniami rentgenowskimi. Przemęczenia fizycz- nego i umysłowego powinien chory unikać przez długi okres czasu. Nie można stosować leczenia naświetlaniami lampą kwarcową, kąpielami sło- necznymi, klimatem wysokogórskim, ani innymi metodami bodźcowymi. Ponieważ nawet zwapniała zmiana pierwotna może zawierać zjadliwe prątki gruźlicy, które w razie osłabienia ustroju mogą wywołać wzno- wienie sprawy gruźliczej, przeto należy te osoby otaczać szczególną opieką w wieku dojrzewania płciowego i w okresie rozpoczęcia przez nich pracy zawodowej.
Przewlekłe pierwotne zapalenie płuc płatowe gruźlicze (Pneumonia leoarie tubercuiosa primitiva chronica) Jest to postać przewlekłej gruźlicy płuc, wyodrębniona w r. 1923 przez Rennenbauma w Niemczech i przez Leona Bernarda i Botłunux we Francji pod nazwą: “lobitis tuberculosa primitcoo”, Cechuje ją to, że sprawa gruźlicza: 1. zajmuje od razu lub bardzo szybko cały płat płucny, prawie zawsze górny prawego płuca, rzadko lewego; 2. odgranicza się we wszystkich okresach choroby ostro od sąsiedniego płata przez wcięcie międzypłatowe i 3. ma wielką skłonność do zwłóknienia i stwardnienia zajętego płata. Początkowy naciek zapalny, zajmujący cały płat, ulega w dalszym prze- biegu choroby serowaceniu, które może powstać szybko, niekiedy nawet w kilka dni, i prowadzić do wytworzenia jamy. Serowaceniu najczęściej towarzyszy wzniesienie gorączki, nierzadko nawet bez pogorszenia stanu ogólnego, czasami jednak sprawa przebiega zupełnie bezgorączkowo. Serowacenie ustępuje szybko miejsca odczynowi włóknistemu, który za- czyna przeważać coraz bardziej. [patrz też: , uprawnienia sep, medycyna estetyczna, biustonosze do karmienia ]