Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Presomnolencje, która jest zaburzeniem swiadomosci

Tuesday, July 12th, 2016

Presomnolencję, która jest zaburzeniem świadomości lekkiego stopnia, można równie łatwo przeoczyć jak nieznacznie zaznaczone objawy zespołu psychoor- ganicznego. Często na początku w ciągu tygodni i miesięcy może się ona wyra- żać jedynie uczuciem znużenia umysłowego i fizycznego, upośledzeniem toku myślowego, skłonnością do bezmyślnego i bezczynnego trwania, obniżeniem .zainteresowań i odsunięciem się od zwykłych uciech, od ludzi i od hałasów. Na- stępuje stępienie wrażliwości (perditio reagilitatis) i uczuć wyższych. Wszystko to może nie rozprzęgać zwartości struktury osobowości i długi czas nie obni- żać zdolności chorego do pracy, tak iż otoczenie może nie widzieć zaburzeń. Przy uważnym badaniu psychiatrycznym uderza jednak spowolnienie chorych, ich utrudnione pojmowanie, obniżony napęd, rozproszenie uwagi, pewien brak osobistego udziału w życiu otoczenia, a nawet jakby zautomatyzowanie działań. Objawy. te we wczesnym okresie mogą się przeplatać z objawami neurastenicz- nymi. Presomnolencja jest wyrazem czynnościowych zaburzeń kory mózgowej. Rozpoznanie jest jeszcze bardziej ułatwione, jeżeli zespól ten, a także zespół psychoorganiczny zejdą się z padaczkowymi. U chorych tych mogą się wytwo- rzyć typowe dla padaczki cechy charakteropatyczne. Wprawdzie i w padaczce samoistnej (kryptogennej) zdarzają się często jakościowe zaburzenia świado- mości, jednakże chodzi tu o zaburzenia o typie stanów pomrocznych, podczas gdy dla guzów mózgu znamienne są zaburzenia o charakterze presomnolencji. Do rozpoznania guza mózgu mogą się przyczynić napady o . cechach ognisko- wych, najczęściej jacksonowskie ruchowe lub rzadziej czuciowe, także napady zwrotne (adwersyjne). Szczególne jednak znaczenie dla psychiatrii posiadają napady hakowe (uncinate fits, Uncinatus – Aura), które można spożytkować lokalizacyj nie, gdyż zależą one od podrażnienia lub uszkodzenia zakrętu hako- wego (gyrus uncinatus) i hipokampa przy guzach płata skroniowego. Chodzi tu o napadowo doznawane wrażenia zapachów lub rzadziej smaków, czasem po- łączone z mlaskaniem. “vV czasie napadu chorzy przeżywają stany marzeniowe (dreamy states), w których widzą wzrokowo (wizyjnie) sceny jak w marzeniu sennym. Nie są to oczywiście halucynacje wzrokowe (chociaż w piśmiennictwie często używa się tego określenia), gdyż przeżyciom tym brak jest sądu realizu- jącego: chorzy nie tracą przekonania o nierzeczywistości widzianych obrazów. [hasła pokrewne: , Balsam Johnson, olejek cbd, integracja sensoryczna ]

GRUZLICA PLUC PRZEWLEKLA (TUBERCULOSIS PULMONUM

Tuesday, July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC PRZEWLEKŁA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA) Przewlekła gruźlica płuc powstaje wskutek zakażenia płuc prątkami gruźlicy. Sprawa chorobowa może szerzyć się w płucach drogami chłon- nymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Sposób szerzenia się choroby na- daje jej pewne piętno, tak iż można odróżnić kilka jej postaci.
PRZEWLEKŁA GRUZLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA LYMPHOGENES) Szerzenie się gruźlicy płuc drogami chłonnymi spostrzega się prze- ważnie w dzieciństwie, gdy nastąpi pierwsze zakażenie prątkami gru- źlicy. Postać tę nazywam “pierwotną zmianą gruźliczą ” (affectio tuberculosa primitiva). Rzadziej zdarza się ta postać w wieku późniejszym, pierwsze bowiem zakażenie prątkami gruźlicy następuje u nas w ogromnej większości przypadków w niemowlęctwie i we wcze- snym dzieciństvJie. Drogami chłonnymi szerzy się także przybrzeżne za- palenie gruźlicze płuc i opłucnej (corticopleuritis tuberculosa). Drogami chłonnymi szerzy się naj prawdopodobniej także przewlekła pierwotna gruźlica płatowa płuc (lobitis tuberculosa primitiva). Postaci gruźlicy płuc szerzące się drogami chłonnymi należą od po- staci łagodnych, gdyż mają one dużą skłonność do zbliznowacenia.
Pierwotna zmiana gruźlicza (Affectio tuberculosa primitiva). Gruźlica pierwotna płucno-węzłowa (Tuberculosis glandulopulmonalis primitiva) Wtargnięcie prątków gruźlicy do ustroju pociąga za sobą w większo- ści przypadków powstanie zmiany gruźliczej, opisanej szczegółowo ze stanowiska anatomicznego w r. 1898 przez Kiissa, a następnie przez Gohna. Jest to “pierwotne ognisko gruźlicze” (focus tub er- culosus primitivus). Spostrzega się je najczęściej w wieku dziecięcym, zależnie od tego, że pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy następuje przeważnie w tym okresie życia. W państwach kulturalnych świeżą zmianę pierwotną spotyka się także w wieku późniejszym. Dowodzą tego badania studentów medycyny i pracowników szpitalnych: wielu z nich ulega pierwotnemu zakażeniu gruźliczemu dopiero podczas pracy szpi- talnej. W ogóle świeże ogniska pierwotne spostrzega się tym rza- dziej, im starszy jest wiek. Na sekcjach znajdowano je jednak nawet u osób w 80 roku życia. [hasła pokrewne: , okulista, Balsam Johnson, catering dietetyczny ]