Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

ENCEF ALOPATIA WERNICKEGO Sprawe te

Tuesday, July 12th, 2016

ENCEF ALOPATIA WERNICKEGO Sprawę tę opisał Wernicke pod nazwą polioencephalitis haemorrhagica superior acuta. W ścisłym znaczeniu nie chodzi tu o zapalenie. Dotknięta tu jest istota szara pnia mózgowego. Najczęściej sprawa występuje na tle alkoholizmu, rzadziej na tle czynników toksycznych w rodzaju nadużywania środków nasennych. Zaburzenia za- leżą od zmian w ściankach naczyń krwionośnych, których komórki bujają wśród mnogich wynaczynień, Dotknięte bywają: śródmózgowie dokoła wodociągu Sylwiu- sza, ciałka sutkowa te, otoczenie komory III, wzgórki czworacze, przyśrodkowe oko- lice wzgórków wzrokowych, czasem dno komory IV. Wybuch choroby często poprze- dzają zwiastuny w postaci bólów głowy, bezsenności, rozdrażnienia, braku laknie- nia, nudności, wymiotów, zawrotów głowy. Ciężkim objawom neurologicznym, które występują jako porażenia mięśni zewnętrznych gałek ocznych, niezborność kończyn, oczopląs, -nierówność źrenic, podwójne widzenie, ruchy podobne do pląsawiczych, towarzyszą od początku ciężkie zaburzenia ilościowe świadomości: senność, pół- śpiączka, później śpiączka. Często zdarzają się napady padaczkowe, czasem też po- rażenia kończyn dolnych i objawy opuszkowe. Nierzadko zdarza sie zespół Korsa- kowa z konfabulacjami umiarkowanej treści. Chorzy są przeważnie apatyczni i trudno poddają się sugestii. Ciężkie ubytki pamięciowe najłatwiej, stwierdzić w okresie poprawy, która zresztą jest przemijająca, gdyż sprawa przeważnie prowadzi do zejścia śmiertelnego wśród objawów porażenia ośrodka oddychania i krążenia. Prze- bieg jest bezgorączkowy, w płynie mózgowo-rdzeniowym nie ma zwykle zmian. Często spotykamy zaburzenia wegetatywne: otyłość, zanik popędu płciowego i po- tencji, zmiany uwłosienia ciała. Najczęstszym powikłaniem bywa majaczenie, które często występuje na początku choroby i przebiega z silnym lękiem i podnieceniem psychoruchowym. Mieszane obrazy majaczeniowo-amentywne są niepomyślne pod względem rokowania i zazwyczaj zapowiadają śmierć. W przypadkach wyleczenia – zresztą rzadkich – pozostają z zasady trwałe objawy otępieniowe. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, badania psychologiczne, dieta i odchudzanie ]

Symptomatologia. Choroby zakazne ogólnie nie

Tuesday, July 12th, 2016

Symptomatologia. Choroby zakaźne ogólnie nie należą same przez się do psychiatrii, jednakże prowadzić mogą do zaburzeń psychicznych. Nawet jeżeli nie ma psychozy, to stan psychiczny człowieka chorego, zatrutego tok- synami, gorączkującego, osłabionego, wytrąconego z codziennych zajęć, wyka-• zuje wiele właściwości, które domagają się zaklasyfikowania psychiatrycznego. Już w okresie zwiastunów zbliżającej się choroby zakaźnej samopoczucie zmie- nia się niekorzystnie: człowiek czuje się nieswój, znużony, jakby rozbity, nie ma ochoty do pracy, -wszystko go drażni i rozstraja, jest nadwrażliwy na ha- lasy i nagle bodźce, ma zaburzenia snu, nie może skupić uwagi, nie może sobie miejsca znaleźć. Z wybuchem choroby dolegliwości te potęgują się do ogrom- nych rozmiarów. Nastrój staje się przygnębiony, procesy myślowe przebiegają z trudnością, człowiek ma silne poczucie choroby, mogą u niego wystąpić stany lękowe, marzenia senne stają się przykre i męczące, prowadząc czasem do bu- dzenia się wśród objawów silnego lęku. Sensorrum zawsze ilościowo cierpi, najczęściej chodzi tu o nieznaczną ospałość z hipopatią. Cięższe sprawy zakaźne powodują znaczniejsze obniżenie świadomości, mianowicie stan śpiączkowy. Wszystkie te objawy są wyrazem zatrucia komórek nerwo- wych czynnikiem chorobotwórczym. Owe niepsychotyczne zaburzenia psychiczne przebadano szczególnie dokład- nie w przebiegu grypy (Engelmeier, 1961). Zjawiska te nie mają r;N sobie nlc-ewoietego i mogą służyć raczej za model zaburzeń, •wywołanych przez wezel- kie ostre gorączkowe zakażenia. W okresie zwiastunów widuje się trojakie obrazy kliniczne: 1). stany dysforyczno-apatyczne, 2) stany euforyczno-pobu- dzeniowe i 3) stany lękowo-depresyjne. Od czego to zależy, czy w okresie inku- bacji człowiek będzie w taki czy inny sposób reagował na czynnik zakaźno- toksyczny, czy od warunków konstytucyjnych, czy od konstelacji wegetatyw- nej we wstępnym okresie, trudno powiedzieć; prawdopodobnie wiele czynni- ków na to się składa. Okresowi gorączkowemu poświęcano w piśmiennictwie najwięcej uwagi. Ani występujący w tym okresie zespół podmiotowych przy- krych przeżyć, ani możliwe wówczas stany psychotyczne nie mają w sobie nic swoistego; podobne mutatis mutandis .zjawiska występują w każdej ostrej cho- robie gorączkowej, chociaż z różnym nasileniem. Podnieść należy wzmożenie wrażliwości doznań zmysłowych ze skłonnością do stanów rozmarzenia sen- nego. W okresie pogorączkowym, zanim chory zaczyna wstawać, najpierw stwierdza się uczucie odprężenia z nastrojem względnej euforii; natomiast po opuszczeniu łóżka góruje nad wszystkim uczucie fizycznego znużenia z nastro- jem czasem wybitnego przygnębienia. Skłonność do odczynów psychotycznych wykazują częstokroć chorzy, którzy w okresie zwiastunów reagowali nastro- jem lękowo-depresyjnym, nawet jeżeli w okresie gorączkowym przemijająco popadali w stan względnej euforii. Hoff (1957) zwrócił uwagę na równoległość zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób zakaźnych i nieswoistych odczy- nów wegetatywnych; są to bowiem dwa rzędy sprzężonej reakcji ustroju na pyrogenne szkodliwości. Powszechnie wola się dlatego o współpracę psychiatrów z internistami. [patrz też: , rozstanie, deratyzacja warszawa, badania psychologiczne ]