Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Dalsze losy chorego przedstawiaja sie

Tuesday, July 12th, 2016

Dalsze losy chorego przedstawiają się jak następuje. Profesor Kunicki orzekł na podstawie pneumoencefalogramów, że przypadek mógłby” nadać się do zabiegu ope- racyjnego. Dnia 25. IV. przyjęto go do Kliniki Neurochirurgicznej AM w Krakowie, gdzie przedmiotowo badaniem neurologicznym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego poza nieznacznym zatarciem odnosowych granic arcz nerwów wzro- kowych na dnie oczu i lekko zaznaczonym niedowładem ośrodkowym nerwu VII le- wego. W okresie przedoperacyjnym zauważono, że chory nie trafiał do swej sali, a na- wet do swego łóżka, próbował wyjść bez zezwolenia siostry, często oddawał mocz do lóżka, w nocy czasem poszukiwał papierosów w szafkach swoich sąsiadów. Wyko- nana w dniu 6. V. wentrykulografia ujawniła guz leżący pod III komorą (nadsiodeł- kowy), za mniej prawdopodobny uważano guz śródkomorowy III komory. Dnia 3. V. wykonano zabieg operacyjny w sztucznym śnie zimowym przy ciepłocie ciała 34°. W znieczuleniu ogólnym dotchawiczym eterowo-tlenowym otwarto czaszkę płatem przysadkowym prawym. Po nakłuciu komory bocznej bardzo znaczne napię- cie opony twardej zmniejszyło się, a z komory popłynął strumieniem płyn pod “vy- sokim ciśnieniem. Okolica siodełka tureckiego miała ścieńczałą blaszkę graniczną od- powiednią do wodogłowia. Przez zrobiony w niej otwór widać, że III komorę wypeł- nia brudnoszara tkanka, natomiast nie widać gładkiej połyskliwej wyściółki. Upew- niwszy się co do obecności guza w III komorze, utworzono przez linijne nacięcie płata czołowego dostęp do bocznej komory prawej. Przez bardzo duży otwór Mon- roego uzyskano wgląd do komory III, której obcą tkankę pobrano do badania szczyp- cami tnącymi. Po przedziurawieniu przegrody przezroczystej obejrzano drugą komorę- boczną. W obu komorach w łączności ze splotami naczyniowymi widać guzki wiel- kości ziaren grochu barwy szarej. Nie pobrano ich do badania, gdyż wyglądem odpo- wiadają torbielikowatemu zwyrodnieniu splotów naczyniowych. Twardówkę zeszyto szczelnie i zamknięto czaszkę w zwykły sposób. [przypisy: , fizjoterapia, rehabilitacja, olej kokosowy ]

Przebieg pierwotnej zmiany gruzliczej bywa

Tuesday, July 12th, 2016

Przebieg pierwotnej zmiany gruźliczej bywa rozmaity. Masowe bada- nia odczynu tuberkulinowego dowodzą, że u dzieci i u dorosłych prze- ważają przypadki o przebiegu zupełnie utajonym (affectio, tuberculosa primitiva occulta). Taki przebieg jest tym częstszy, im star- szy jest osobnik. Przebieg pierwotnej zmiany bywa często też łagodny (affectio tuberculosa primitiva benigna). Dotyczy to nawet wieku nie- mowlęcego oraz wczesnego dzieciństwa, co do których jeszcze nie tak dawno panował pogląd, że pierwsze zakażenie gruźlicze przebiega w ogromnej większości przypadków w postaci ciężkiej (affectio tuber- culosa primitiva maligna) z zejściem w ostrą gruźlicę prosówkową, ostre zapalenie płuc serowate lub ostte zapalenie opon mózgowych. Wbrew temu poglądowi, masowe badania niemowląt, wykonane w Klinice Dzie- cięcej Uniwersytetu Poznańskiego w okresie od 1928 do 1933 r. wykryły ciężkie postaci gruźlicy tylko w 34,8% na 10 przypadków (na 89 niemowląt – u 31) niemowląt z dodatnim odczynem tuberkulinowym (Janusz Zeyland). Łagodność pierwotnej zmiany gruźliczej stoi w związku z bardzo szybko rozwijającym się po zakażeniu uodpornieniem swoistym ustroju, przedtem dziewiczego. Dowodzą tego między innymi badania Ksawerego Lewkowicza, z których wynika, że prątki w skórnych zmianach w ru- mieniu guzowatym ulegają zniszczeniu. Bardzo wysokie uodpornienie ustroju cechujące początkowy okres pierwszego zakażenia gruźliczego zależy od obfitego rozsiewania prątków i tłumaczy częstość otorbiania się i zabliźniania się pierwotnej zmiany gruźliczej. Postać łagodna pierwotnej zmiany gruźliczej przebiega w wieku po- kwitania oraz młodzieńczym (19:25 roku życia) nieraz jako zespół gruźliczy durowaty, powikłany rumieniem guzowatym albo bez niego. U dorosłych przebieg taki spostrzega się o wiele rzadziej. U nie- mowląt go się nie spotyka. Często pierwotna zmiana gruźlicza przybiera obraz kliniczny ostrego doskrzelowego zapalenia płuc. Wszystkim omówio- nym postaciom nieraz towarzyszy pryszczykowe zapalenie spojówek (conjunctivitis phlyctenulosa). [hasła pokrewne: , rehabilitacja, pieczenie w miejscach intymnych, powiększanie piersi ]