Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna.

Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna. Różno- rodność obrazów klinicznych zależy od natury zakażenia, od osobniczego sposobu reagowania układu nerwowego na czynnik zakaźny i od umiejscowienia zmian cho- robowych w mózgu. Psychozy są wyrazem zatrucia tkanki mózgowej jadami drob- noustrojów chorobotwórczych, lecz są one również wytworem samoobronnych, regu- .lacyjnych, ochronnych urządzeń ustroju żywego. Zasadniczo zajmujemy się tutaj zmianami w mózgu odwracalnymi. Jeżeli pozostają po przebyciu choroby zakaźnej jakieś ubytki czasem nie od razu klinicznie uchwytne, to nie należą one do roz- ważań w tym miejscu. Omówione one zostaną tam, gdzie będzie mowa o zapale- niach mózgu zakaźnych lub tzw. przyzakaźnych. Czynnik infekcyjno-toksyczny wy- wiera dzlaranie zarówno na korę mózgową, jak i na układ podkorowy. Kora odpo- wiada na zakażenia przejawami rozlanego hamowania ochronnego, przy czym mogą występować stany fazowe (Gilarowski, 1954). Jest rzeczą uderzającą, jak nikle zmiany anatomopatologiczne stwierdza się przeważnie w przypadkach bardzo bujnych psy- choz. Zazwyczaj stwierdza się wybitne przekrwienie opon mózgowych i mózgu, przy czym nie zawsze nawet dochodzi do obrzęku mózgu, Psychozy infekcyjne są czynnościowym odczynem calego mózgu na działanie czynnika toksyczno-infekcyj- nego. Zazwyczaj nie widzi się zmian anatomicznych w takich czy innych częściach mózgu, oczywiście o ile nie dojdzie do organicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. Tym się tłumaczy kliniczne zjawisko stwierdzane w ostrych psychozach na tle za- kaźnym: mimo burzliwego przebiegu są to przeważnie psychozy dobrotliwe, które nie pozostawiają w przeważającej większości przypadków żadnych ubytków w ośrod- kowym układzie nerwowym. [patrz też: , Prywatne przedszkole Kraków, olejek cbd, dentysta Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.