Niwolumab pierwszej linii w stopniu IV lub nawrotowym niedrobnokomórkowym raku płuc ad 7

Jedyną wcześniej zdefiniowaną podgrupą byli pacjenci definiowani zgodnie z ustaleniami histologicznymi (czynnik stratyfikacji); pacjenci z wynikami histologicznymi wykazującymi NSCLC płaskokomórkowym mieli nieznacznie dłuższy czas przeżycia wolnego od progresji i całkowite przeżycie z niwolumabem niż z chemioterapią, chociaż wyniki nie były znaczące (Figura 2A i Figura 2B). W eksploracyjnej analizie podgrup obejmującej pacjentów z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 50% lub więcej, współczynnik ryzyka postępu choroby lub zgonu wynosił 1,07 (95% CI, 0,77 do 1,49), a współczynnik ryzyka zgonu wynosił 0,90 (95 % CI, od 0,63 do 1,29). W tej podgrupie odsetek odpowiedzi wynosił 34% (95% CI, 24 do 45) w grupie niwolumabu i 39% (95% CI, 30 do 48) w grupie otrzymującej chemioterapię. Ponieważ pacjenci nie byli poddani stratyfikacji w zależności od tego, czy mieli poziom ekspresji PD-L1 50% lub więcej, grupa niwolumab miała mniej pacjentów niż grupa chemioterapeutyczna (88 vs. 126), a brak równowagi w stosunku do płci odnotowano w ogólnym populacja (32% pacjentów w grupie niwolumabu vs. 45% w grupie otrzymującej chemioterapię to kobiety) była jeszcze bardziej widoczna w tej podgrupie (25% pacjentów w grupie otrzymującej niwolumab vs. 44% w podgrupie chemioterapii było kobiet) . Odpowiednie wyniki dla podgrup populacji podstawowej analizy skuteczności przedstawiono na rysunku S4 w dodatkowym dodatku.
Przeprowadzono analizę eksploracyjną u 312 pacjentów (58% pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji) w celu oceny wpływu obciążenia mutacjami nowotworowymi na wyniki leczenia (wykres 2C i rysunek 2D). Odsetek pacjentów z wysokim ciężarem mutacji nowotworu był niezrównoważony pomiędzy grupami terapeutycznymi (30% w grupie niwolumabu w porównaniu z 39% w grupie otrzymującej chemioterapię). Charakterystyka wyjściowa i wyniki dotyczące przeżycia wolnego od progresji i całkowitego przeżycia były zasadniczo zgodne z tymi w całej populacji. Szczegóły podano w tabelach S6, S7 i S8 oraz na rysunkach od S5 do S14 w dodatkowym dodatku.
Wśród pacjentów z wysokim ciężarem mutacji nowotworu odsetek odpowiedzi był wyższy w grupie niwolumabu niż w grupie chemioterapeutycznej (47% vs. 28%), a czas przeżycia bez progresji był dłuższy (mediana, 9,7 vs 5,8 miesiąca; współczynnik ryzyka dla progresji lub śmierci choroby, 0,62; 95% CI, 0,38 do 1,00) (Figura 2C). Całkowite przeżycie było podobne w obu grupach, niezależnie od obciążenia mutacją guza. Jednak 68% pacjentów z wysokim ciężarem mutacji nowotworowych w grupie otrzymującej chemioterapię otrzymało niwolumab z powodu przejścia do leczenia, dostępu do niwolumabu po badaniu lub obu. Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy obciążeniem mutacją nowotworu a poziomem ekspresji PD-L1 (współczynnik korelacji Pearsona = 0,059). Jednak w grupie niwolumabu pacjenci z zarówno wysokim ciężarem mutacji nowotworowych, jak i poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 50% lub więcej mieli wyższy wskaźnik odpowiedzi (75%) niż pacjenci z jednym tylko z tych czynników (32% wśród pacjentów tylko z wysokim ciężarem mutacji nowotworowej i 34% wśród osób z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym tylko 50%) lub bez czynnika (16%). Jednak porównanie to nie zostało wykorzystane do analizy statystycznej. Szczegóły przedstawiono na rysunkach S8, S9, S12, S13 i S14 w dodatkowym dodatku.
Bezpieczeństwo
Tabela 3
[podobne: afazja amnestyczna, półpasiec objawy u dorosłych zdjęcia, dentysta mokotów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: afazja amnestyczna dentysta mokotów półpasiec objawy u dorosłych zdjęcia