Miedzy zachowaniem biernym i czynnym

Między zachowaniem biernym i czynnym zachodzi tu więc różnica poziomów, niemal taka jak w. warunkach prawidłowych. Jeśli chorego zostawić w spokoju, uśnie znowu. Presomnolencja, somnolencja i sopor są wyrazem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, a więc zmian w mózgu o charakterze ogólnym. Natomiast wzmożona potrzeba snu (SchLafsucht) ma znaczenie lokalizacyjne, wskazuje mianowicie na zmiany śródmózgowia i oko- licy infundibuLum (Baruk). Objaw ten typowo występuje w narkolepsji i w sta- nach pośpiączkowych. Walther-Buel znalazł ten objaw wśród swoich chorych w 2,30io, przy czym chodziło o guzy okolic siodełka, przysadki i pnia mózgowego. Znaczenie lokalizacyjne przypisuje się również afazji, w szczególności afazji amnestycznej. Wskazuje ona na uszkodzenie lewego płata skroniowego. W prak- tyce miewa się trudności w różnicowaniu między tym objawem a trudnością znalezienia wyrazu (Wortfindungsstorung). Na ogół przyjmuje się, że w zabu- rzeniach tego rodzaju zachodzi rozszczepienie między procesami myślowymi, a więc pojęciami i wyobrażeniami z jednej strony a szatą słowną z drugiej strony. Cierpi więc tylko aparat wykonawczy mowy. W klasycznych przypad- kach afazja amnestyczna występuje jako samodzielny objaw ogniskowy, a więc, bez objawów składających się na zespół psychoorganiczny. W skład tego zespołu mogą bowiem wchodzić trudności w znalezieniu szaty słownej dla myśli. Mowa epileptyków odznacza się tym często szczególnie wyraźnie. W różnicowaniu trudności te mogą być duże, toteż niejaką pewność posiadamy właściwie tylko w przypadkach czystej afazji amnestycznej. U chorych Walther-Buela afazja amnestyczna występowała w 9,500, z czego wynika, że objaw ten posiada zna- czenie rozpoznawcze. Odsetek ten wystarczy porównać z odsetkiem 0,5, który w statystyce tej przypada na zespół czołowy. Na .zespół czołowy składają się: zanik napędu psychoruchowego, zniesienie hamulców trzymających na wodzy popędy, czyli zaburzenia charakteru, ponadto euforia ze skłonnością do dow- cipkowania (moria). [hasła pokrewne: , firma sprzątająca, odzież bhp, olej do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.