Dalsze losy chorego przedstawiaja sie

Dalsze losy chorego przedstawiają się jak następuje. Profesor Kunicki orzekł na podstawie pneumoencefalogramów, że przypadek mógłby” nadać się do zabiegu ope- racyjnego. Dnia 25. IV. przyjęto go do Kliniki Neurochirurgicznej AM w Krakowie, gdzie przedmiotowo badaniem neurologicznym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego poza nieznacznym zatarciem odnosowych granic arcz nerwów wzro- kowych na dnie oczu i lekko zaznaczonym niedowładem ośrodkowym nerwu VII le- wego. W okresie przedoperacyjnym zauważono, że chory nie trafiał do swej sali, a na- wet do swego łóżka, próbował wyjść bez zezwolenia siostry, często oddawał mocz do lóżka, w nocy czasem poszukiwał papierosów w szafkach swoich sąsiadów. Wyko- nana w dniu 6. V. wentrykulografia ujawniła guz leżący pod III komorą (nadsiodeł- kowy), za mniej prawdopodobny uważano guz śródkomorowy III komory. Dnia 3. V. wykonano zabieg operacyjny w sztucznym śnie zimowym przy ciepłocie ciała 34°. W znieczuleniu ogólnym dotchawiczym eterowo-tlenowym otwarto czaszkę płatem przysadkowym prawym. Po nakłuciu komory bocznej bardzo znaczne napię- cie opony twardej zmniejszyło się, a z komory popłynął strumieniem płyn pod “vy- sokim ciśnieniem. Okolica siodełka tureckiego miała ścieńczałą blaszkę graniczną od- powiednią do wodogłowia. Przez zrobiony w niej otwór widać, że III komorę wypeł- nia brudnoszara tkanka, natomiast nie widać gładkiej połyskliwej wyściółki. Upew- niwszy się co do obecności guza w III komorze, utworzono przez linijne nacięcie płata czołowego dostęp do bocznej komory prawej. Przez bardzo duży otwór Mon- roego uzyskano wgląd do komory III, której obcą tkankę pobrano do badania szczyp- cami tnącymi. Po przedziurawieniu przegrody przezroczystej obejrzano drugą komorę- boczną. W obu komorach w łączności ze splotami naczyniowymi widać guzki wiel- kości ziaren grochu barwy szarej. Nie pobrano ich do badania, gdyż wyglądem odpo- wiadają torbielikowatemu zwyrodnieniu splotów naczyniowych. Twardówkę zeszyto szczelnie i zamknięto czaszkę w zwykły sposób. [przypisy: , fizjoterapia, rehabilitacja, olej kokosowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.