Choroby zakazne odgrywaja doniosla role

Choroby zakaźne odgrywają doniosłą rolę w psychiatrii jako podłoże orga- niczne zespołów zasadniczo czynnościowych, przeważnie psychotycznych. Tak należy rozumieć. pojęcie “egzogennych reakcji” Bonhoeffera. Na ich powsta- nie i na wygląd obrazu klinicznego składa się niejeden czynnik. Na pierw- szym miejscu wymienić trzeba osobnicze właściwości ustroju, które sprawiają, że człowiek pod wpływem różnorodnych czynników etiologicznych często za- pada na jeden i ten sam typ psychozy. Widzimy nierzadko, że delirium infec.:. tiosum u alkoholików dziwnie przypomina majaczenie drżenne, na które chorzy ci dawniej zapadali. Czasem pod działaniem zakażenia ogólnego powstają u alkoholików zespoły paranoidalne do złudzenia przypominające ostrą halu- cynozę alkoholiczną. W przypadkach tych dopuszczalne jest zresztą przypusz- czenie, że alkoholizm zmienia trwale właściwości układu nerwowego ośrodko- wego, który wskutek tego tak, a nie inaczej odpowiada na bodźce toksyczno- infekcyjne. Poza tym jednak widujemy i rodzinną skłonność do odpowiadania określonym typem zespołu psychotycznego na różnorodne bodźce chorobowe. Następnie zwrócić trzeba uwagę na znany fakt, że niektóre zakażenia, nawet bardzo ciężkie, np. błonica i tężec, niemal nigdy nie pociągają za sobą nawar- stwień psychotycznych, chociaż objawy zatrucia układu nerwowego ośrodko- wego w tych chorobach bywają niezwykle burzliwe. Inne zakażenia natomiast, jak dur brzuszny i osutkowy, przebiegają uderzająco często z powikłaniami psychotycznymi. Przyczyna tych zjawisk leży niewątpliwie w samym gatunku jadów bakteryjnych. Wreszcie trzeba podnieść, że niektóre czynniki toksyczne lub toksyczno-infekcyjne pociągają za sobą szczególnie często określone ze- społy psychotyczne, a znacznie rzadziej inne. Pewne czynniki chorobotwórcze zwykły też wyciskać własne piętno na obrazie klinicznym pewnego zespołu psychotycznego. Uwagi te rzucają światło na ogromną zlożonosć zagadnienia etioepigenezy. [patrz też: , olej kokosowy, odzież bhp, implanty Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.