CHOROBY ZAKAZNE JAKO CZYNNIK WYWOLUJACY

CHOROBY ZAKAŹNE JAKO CZYNNIK WYWOŁUJĄCY PSYCHOZY Wyłączamy tu narazie z rozważań organiczne schorzenia mózgu natury za- kaźnej i ich późne następstwa. Nie poruszamy tu również zaburzeń psychicz- nych na tle kiły. Chodzi nam tu o ostre choroby zakaźne, które stają się po- średnio przyczyną odczynów mózgowych z zaburzeniami psychicznymi. Dane historyczne. Już w starożytności widziano związek między gorączką a zaburzeniami psychicznymi. Hipokrates opisał psychozę połogową oraz majacze- nia w przebiegu gruźlicy i zimnicy. Dostarczył on ponadto opisu zaburzeń pamięci w przypadku biegunki, być może czerwonki. Istotny postęp wnieśli Arabowie. Zy- jący na przełomie IX i X wieku Nadżab ud din Unhammad, autor znakomitego, niestety zaginionego dzieła o chorobach umysłowych, którego treść w późniejszych wiekach częściowo odtworzono, pierwszy opisał psychozę, która była prawdopo- dobnie delirium jebrite. Charles Lepois (1563-1633) opisał zaburzenia psychiczne na tle zakażenia połogowego, chociaż przyczynę występujących czasem w połogu ma- jaczeń widział w osobliwym “czarnym humorze”. W nowszych czasach toczył się spór co do powstawania psychoz wywołanych czynnikami egzogennymi, np. zakaź- nymi. Preformiści z Bonhoefferem na czele widzą w zakażeniu i w innych egzo- gennych czynnikach tylko moment wyzwalający drzemiącą potencjalnie skłonność do reagowania psychozą określonego z góry typu. Takie czy inne psychozy infekcyjne siłą fatalizmu muszą się pojawić, przy czym wpływom środowiskowym, egzogennym, nie przypada rola kształtująca psychozę, lecz wyzwalająca ją według tzw. typu pre- dylekcyjnego. Przeciwstawiając się tym poglądom epigenetycy nie przeczą donio- słości czynnika dziedziczno-konstytucyjnego, lecz przyjmują możliwość powstawa- nia nowych cech chorobowych, a więc i psychoz, nie przewidzianych, nie “prefor- mowanych” w okresie przedchorobowym. [patrz też: , Karmy dla psów, biustonosze do karmienia, dentysta Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.